Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne , Otwarty dostęp

7 czerwca 2019

NR 103 (Czerwiec 2019)

Dzieci niepełnosprawne w przedszkolu niepublicznym

0 153

Przedszkola niepubliczne mogą przyjmować dzieci niepełnosprawne, jeśli tylko osoby prowadzące na to się decydują. Zasady kształcenia dzieci z orzeczeniami lub opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny być opisane w statucie. Jak to zorganizować?

Artykuł 102 ust. 2 pkt 3, 4, 9, 12 w związku z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że statut przedszkola niepublicznego powinien określać cele i zadania przedszkola, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Statut powinien również określać sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. W statucie należy określić ponadto organizację pracy przedszkola, w tym organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi. W statucie trzeba również określić zadania nauczycieli, w tym zakres zadań związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

Prawo oświatowe reguluje szczegółowo wszystkie wymienione powyżej kwestie w odpowiednich rozporządzeniach, jednak nie wszystkie dotyczą placówek niepublicznych. 

Gdzie określone są cele i zadania przedszkola?

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) obowiązuje wszystkie przedszkola, niepubliczne również. Właśnie w tym akcie prawnym są określone cele wychowania przedszkolnego oraz zadania przedszkola. Zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do rozporządzenia „celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”. Do statutu przedszkola nie powinno się przepisywać uregulowań zawartych w aktach prawnych, lecz na ich podstawie sformułować cele, które będą bliżej określać specyfikę placówki, jej priorytety, założenia. 

Podstawa programowa określa 17 głównych zadań wychowania przedszkolnego. Zadania te będą umieszczone w różnych częściach statutu, np. zadanie nr 4 dotyczące „zapewnienia prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony”, będzie opisane w organizacji przedszkola, w szczególności w części dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w punktach precyzujących zadania nauczycieli i specjalistów itp.

Jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu niepublicznym? 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest uregulowana w rozporządzeniu z dnia 9 sie...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy