Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne , Otwarty dostęp

7 czerwca 2019

NR 103 (Czerwiec 2019)

Dzieci niepełnosprawne w przedszkolu niepublicznym

0 1092

Przedszkola niepubliczne mogą przyjmować dzieci niepełnosprawne, jeśli tylko osoby prowadzące na to się decydują. Zasady kształcenia dzieci z orzeczeniami lub opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny być opisane w statucie. Jak to zorganizować?

Artykuł 102 ust. 2 pkt 3, 4, 9, 12 w związku z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że statut przedszkola niepublicznego powinien określać cele i zadania przedszkola, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Statut powinien również określać sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. W statucie należy określić ponadto organizację pracy przedszkola, w tym organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi. W statucie trzeba również określić zadania nauczycieli, w tym zakres zadań związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

Prawo oświatowe reguluje szczegółowo wszystkie wymienione powyżej kwestie w odpowiednich rozporządzeniach, jednak nie wszystkie dotyczą placówek niepublicznych. 

POLECAMY

Gdzie określone są cele i zadania przedszkola?

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) obowiązuje wszystkie przedszkola, niepubliczne również. Właśnie w tym akcie prawnym są określone cele wychowania przedszkolnego oraz zadania przedszkola. Zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do rozporządzenia „celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”. Do statutu przedszkola nie powinno się przepisywać uregulowań zawartych w aktach prawnych, lecz na ich podstawie sformułować cele, które będą bliżej określać specyfikę placówki, jej priorytety, założenia. 

Podstawa programowa określa 17 głównych zadań wychowania przedszkolnego. Zadania te będą umieszczone w różnych częściach statutu, np. zadanie nr 4 dotyczące „zapewnienia prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony”, będzie opisane w organizacji przedszkola, w szczególności w części dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w punktach precyzujących zadania nauczycieli i specjalistów itp.

Jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu niepublicznym? 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest uregulowana w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 ze zm.), jednak nie dotyczy ono placówek niepublicznych. Oznacza to, że placówki niepubliczne mogą ustalać własne zasady organizacji tej pomocy. Ustawa wyraźnie jednak zobowiązuje przedszkola niepubliczne do określenia w statucie zadań, w tym w szczególności zadań w zakresie udzielania tej pomocy i organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Zauważyć należy, że zobowiązanie dotyczy opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, a to nie to samo, co organizacja warunków kształcenia, które są szczegółowo uregulowane w rozporządzaniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578 ze zm.). Podobnie jak rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej to rozporządzenie nie dotyczy placówek niepublicznych. Jak zatem uregulować te kwestie w statucie? Można by powiedzieć, że placówki niepubliczne mają w tym zakresie pełną swobodę, ale zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, z 2018 r., poz. 2245) na dzieci mające orzeczenie do kształcenia specjalnego przysługuje dotacja, którą w całości należy przeznaczyć na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Z uwagi na to, że przepisy w tej kwestii obligują właścicieli placówek niepublicznych do szczegółowego rozliczania przyznanych środków na dzieci niepełnosprawne, warto posiłkować się uregulowaniami dotyczącymi placówek publicznych – zarówno w kwestii organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak i warunków kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Zasada swobody, którą mają placówki niepubliczne, w tym przypadku może odnosić się do stosowania tych regulacji, które są danemu przedszkolu najbardziej przydatne. Na pewno trzeba stosować te same formy zajęć specjalistycznych, gdyż w zalecanych warunkach realizacji orzeczenia są one zazwyczaj określone. Wiele placówek niepublicznych zwalnia rodziców dzieci niepełnosprawnych z opłaty czesnego, chociaż nie ma takiego obowiązku, wówczas podobnie jak w przedszkolach publicznych udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest niepłatne. Przedszkola niepubliczne, które decydują się na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych, w zasadzie stosują się do przepisów obowiązujący...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy