Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

28 lutego 2018

NR 74 (Wrzesień 2016)

Przeniesienie nauczyciela, uzupełnienie etatu

423

Początek nowego roku szkolnego to czas, gdy ruch służbowy w przedszkolach i placówkach się kończy, a pozostaje jedynie kwestia związana z przeniesieniem nauczycieli albo uzupełnianiem przez nich etatu.

 

POLECAMY

Karta Nauczyciela zawiera w swej treści możliwość zmiany warunków pracy polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska. Pragmatyka nauczycielska przewiduje dwa sposoby zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela: za jego zgodą lub bez takiej zgody. Należy podkreślić, że oba sposoby dotyczą tylko nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie.

 

Przeniesienie na podstawie art. 18 KN

Zgodnie z art. 18 KN nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę (przeniesienie na wniosek nauczyciela) lub z urzędu za jego zgodą (przeniesienie z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej placówce, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. W tym trybie nauczyciel może nie tylko zająć inne stanowisko w tej samej placówce, ale również takie samo lub inne stanowisko w innej placówce, która może znajdować się w miejscowości będącej dotychczasowym miejscem pracy nauczyciela bądź też w innej miejscowości.

Pamiętać należy, że jeśli dokonujemy przeniesienia nauczyciela z urzędu do innej miejscowości, trzeba mu zapewnić mieszkanie, którego wielkość zależy od liczby członków jego rodziny, zwrócić koszty przeniesienia, a także – jeśli małżonek nauczyciela również jest nauczycielem – trzeba mu znaleźć pracę.
Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej placówki dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę placówkę i za zgodą dyrektora placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony. Warunkiem przeniesienia jest wyrażenie zgody na przeniesienie przez dyrektora placówki, w której nauczyciel pracuje, i uprzednie zasięgnięcie opinii organu prowadzącego placówkę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa). W akcie przeniesienia należy wskazać nowego pracodawcę i miejsce wykonywania pracy (jeżeli ulegają zmianie), stanowisko, na jakie nauczyciel jest przenoszony, oraz datę przeniesienia.

Co ważne, po przeniesieniu nauczyciela mianowanego jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania. W związku z tym zachowane są przez nauczyciela nie tylko wszystkie uprawnienia pracownicze dotyczące ogólnego stażu pracy, ale i te, które związane są z zakładowym stażem pracy.

Warto podkreślić, że w przypadku przeniesienia nauczyciela nie można zmienić na niekorzyść warunków wynagradzania nauczycieli, gdyż wykonywanie pracy w ramach przeniesienia jest kontynuacją tego samego stosunku pracy, który wiązał nauczyciela ze placówką poprzednią.
Pojęcie „stanowisko pracy” należy interpretować zgodnie z art. 42 KN, a więc w odniesieniu do tygodniowego wymiaru zajęć dla poszczególnych stanowisk pracy. W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół, np. nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, kolegiów nauczycielskich, praktycznej nauki zawodu, wychowawcy w świetlicach i internatach itp. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 KN.

Trzeba pamiętać, że przeniesienie nauczyciela na inne niż dotychczas zajmowane stanowisko w określonych sytuacjach może spowodować zmianę obowiązkowego wymiaru zajęć w tygodniu pracy, a więc może się wiązać ze zmianą wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie innego pensum.

W przypadku przeniesienia nauczyciela na podstawie art. 18 KN nie wydaje się nauczycielowi świadectwa pracy, gdyż nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym, że na zasadzie przeniesienia występuje swoiste następstwo prawne nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca jest zobowiązany przekazać akta osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownika.

 

Przeniesienie na podstawie art. 19 KN

Inną formą przeniesienia jest przeniesienie dokonywane przez organ prowadzący placówkę na podstawie art. 19 KN. Polega ono na przeniesieniu nauczyciela do pracy w innej placówce w celu zapewnienia tejże szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym placówki. Przeniesienie dokonywane jest w tym przypadku bez zgody nauczyciela.

Warto zaznaczyć, że art. 19 KN nie można zastosować, jeśli w dotychczasowej placówce nie ma dla nauczyciela godzin. Przeniesienie to nie może bowiem zastąpić rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z powodu braku godzin albo konieczności uzupełnienia etatu.
Wyboru nauczyciela do przeniesienia oraz placówki, z której zostanie on przeniesiony, dokonuje organ prowadzący placówkę, biorąc pod uwagę potrzeby prowadzonych przez siebie placówek. Przeniesienie w tym trybie może nastąpić do placówki w tej samej lub innej miejscowości. W razie przeniesienia nauczyciela do pracy w innej miejscowości, która nie jest miejscem zamieszkania tego nauczyciela, nauczycielowi przysługują dodatkowe uprawnienia: prawo do czterodniowego tygodnia pracy, prawo do dodatku za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia.

W przypadku zastosowania tego typu przeniesienia organ prowadzący powinien monitorować, czy przyczyna przeniesienia nauczyciela jest nadal aktualna. Jeżeli już po przeniesieniu nauczyciela zmienią się okoliczności i warunek „konieczności” przestanie obowiązywać, organ prowadzący nie tylko może, ale powinien rozpatrzyć możliwość skrócenia wyznaczonego okresu przeniesienia.

W przypadku przeniesienia nauczyciela na podstawie art. 18 KN nie wydaje się nauczycielowi świadectwa pracy, gdyż nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy

Tak jak w przypadku przeniesienia z art. 18 KN, tak i teraz przeniesienie mianowanego nauczyciela bez jego zgody do innej placówki przez organ prowadzący placówkę nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy.
Nauczyciel przeniesiony w tym trybie pozostaje w jednym tylko stosunku pracy – z placówką, w której nauczyciel mianowany zatrudniony był w chwili skierowania.

Ten rodzaj przeniesienia zbliżony jest bardziej do czasowego powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy niż do wypowiedzenia zmieniającego (jak to ma miejsce przy przeniesieniu z art. 18 KN). Z tym że na gruncie przepisów Karty Nauczyciela – takie powierzenie może trwać maksymalnie trzy lata z jednoczesnym zachowaniem gwarancji powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

W związku z tym, że w wyniku przeniesienia następuje kontynuacja dotychczasowego stosunku pracy, nie może nastąpić przekształcenie rodzaju stosunku prawnego, gdyż przeniesienie dotyczy jedynie jednego z warunków pracy – a więc miejsca świadczenia pracy. Także w tym przypadku, jak to miało miejsce przy przeniesieniu z art. 18 KN, nie wydaje się nauczycielowi świadectwa pracy.

 

Uzupełnienie etatu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 KN organ prowadzący placówkę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej placówce lub placówkach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć. W przypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

Celem tego przepisu jest stworzenie możliwości dalszego zatrudniania nauczyciela w placówce, w sytuacji gdy nie ma w niej wystarczającej liczby godzin zajęć, których realizację można powierzyć nauczycielowi w ramach obowiązu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy