Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole a dziecko ze SPE

7 lutego 2018

NR 88 (Styczeń 2018)

Przedszkolak ze spektrum autyzmu

0 2608

Dzieci autystycznych przybywa. Statystki podają różne dane: jedno dziecko na 150, jedno na 120, a nawet jedno na 88 urodzonych to dzieci, u których diagnozuje się zaburzenia ze spektrum autyzmu. Mówi się nawet, że jest to epidemia XXI wieku. Dwa lata temu (według SIO stan na 10 marca 2015 r.) w polskich przedszkolach i szkołach ponad 17 tysięcy dzieci miało orzeczenie autyzmu, w tym zespołu Aspergera. Ponieważ z roku na rok przybywa takich dzieci, to dzisiaj ta liczba jest jeszcze większa. Jak przedszkole może wspomagać dzieci z ASD?

 

POLECAMY

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy specjaliści twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak autyzm. Można jedynie mówić o spektrum autystycznym (ASD – Autism Spectrum Disorder), czyli obszarze, w którym wyodrębnia się różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe, oraz mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Autyzm ma wiele barw i odcieni, dlatego według klasyfikacji DSM-V z 2013 r. termin ASD zawiera w sobie zaburzenia sklasyfikowane wcześniej jako zespół Aspergera, wysoko funkcjonujący autyzm, autyzm atypowy, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne oraz PDD-NOS – całościowe zaburzenie rozwoju niezdiagnozowane inaczej.

 

CO „NALEŻY SIĘ” DZIECKU Z ASD W PRZEDSZKOLU

Dziecko ze spektrum autyzmu ma prawo do korzystania z pobytu w przedszkolu, niezależnie od charakteru tej placówki (przedszkole ogólnodostępne, integracyjne, specjalne). Zespół nauczycieli i specjalistów na miejscu powinien mu zapewnić wielospecjalistyczną opiekę, w ramach której będzie miało ono zagwarantowane wspieranie rozwoju, udział w zajęciach rewalidacyjnych, niezbędną pomoc i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, a także dbanie o wyrównanie jego szans edukacyjnych na tle grupy rówieśniczej. W tej właśnie kwestii występują liczne nieporozumienia na linii przedszkole – rodzice, jak również nieprawidłowości prawno- -organizacyjne. Jak ich uniknąć? Co zrobić, by właściwie spełnić wymagania dotyczące wspierania dzieci niepełnosprawnych? Oto kilka praktycznych wskazówek:

1 Krok: Dyrektor powinien wnikliwie zapoznać się z dokumentem wydanym przez poradnię psychologiczno- -pedagogiczną, który trafia na jego biurko z chwilą rekrutacji dziecka do przedszkola. Od tego, czy jest to Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, czy Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czy też dziecko otrzymało oba te dokumenty jednocześnie – zależy właściwa realizacja zawartych w nich decyzji administracyjnych.

2 Krok: Jeśli jest to opinia WWR, to warto pamiętać, że przedszkole może, ale nie ma obowiązku prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Gdy się jednak na to decyduje, to musi spełnić określone warunki. Po pierwsze: W statucie placówki musi być zawarty stosowny zapis. Po drugie: Należy stosować się do wymogów rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 30 sierpnia 2017 r., poz. 1635), które stawia przed przedszkolem konieczność:

 • zatrudniania kadry posiadającej kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania, którą stanowi w zależności od potrzeb dziecka: psycholog, pedagog specjalny, logopeda oraz terapeuci innych specjalności (fizjoterapeuta, rehabilitant, hipoterapeuta dogoterapeuta, terapeuta SI itp.) – stanowiącej zespół WWR;
 • posiadania pomieszczenia do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania indywidualnie i w grupie, wyposażonego w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • opracowania dla dziecka Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania;
 • systematycznego prowadzenia Arkusza Obserwacji.

3 Krok: Gdy jest to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to wtedy trzeba stosować się do zapisów rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r., poz. 1578) oraz rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649), które bezwzględnie nakładają obowiązek:

 • opracowania przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z tym dzieckiem Indywidualnego Program Edukacyjno- Terapeutycznego (IPET);
 • zorganizowania dla dziecka zajęć rewalidacyjnych – dla dziecka ze spektrum autyzmu w formie zajęć rozwijających umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – przy czym czas takich jednorazowych zajęć z dziećmi w wieku 3–4 lat wynosi ok. 15 minut, a z dziećmi w wieku 5–6 lat ok. 30 minut;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym) – za zgodą rodziców, gdyż udział dziecka w tego typu zajęciach jest dobrowolny;
 • zatrudnienia – bez zgody organu prowadzącego – nauczyciela lub specjalisty posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia specjalnego – lub asystenta nauczyciela czy pomocy nauczyciela.

4 Krok: Jeśli dziecko ze spektrum autyzmu otrzymało w PPP zarówno opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a przedszkole nie organizuje WWR, to informacje o dziecku zawarte w tym pierwszym dokumencie mogą być przydatne do zapewnienia dziecku odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy oraz w formie zajęć specjalistycznych prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Natomiast bezwzględnie dyrektor musi temu dziecku zorganizować kształcenie specjalne – zgodnie z wymaganiami omówionymi powyżej. Nade wszystko jednak, przyjmując dziecko z autyzmem do publicznego przedszkola, dyrektor powinien omówić z jego rodzicami wszystkie warunki pobytu i opieki sprawowanej nad maluchem oraz sposób realizacji WWR albo kształcenia specjalnego, czy też WWR i kształcenia specjalnego jednocześnie, a także ustalić wspólne zasady postępowania z dzieckiem – a rodzice, jako opiekunowie, powinni wyrazić na nie zgodę.

 

SPEKTRUM AUTYZMU – PALETA BARW I ODCIENI

Dzieci ze spektrum autyzmu są bardzo zróżnicowaną grupą pod względem funkcjonowania intelektualnego, komunikacyjnego i społecznego. Ich niepełnosprawność często jest niewidoczna na pierwszy rzut oka. Trudności ujawniają się dopiero w sposobie bycia i w zachowaniu, które bywa często traktowane przez nauczycieli i ró...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy