Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

30 kwietnia 2018

NR 70 (Marzec 2016)

Projekty zmian przepisów dotyczących przedszkoli

0 286

Aktualnie trwają prace nad nowymi regulacjami, które według projektów mają zastosowanie do przedszkoli publicznych, a niektóre także do niepublicznych oraz do zatrudnianych w nich nauczycieli.

Postępowanie dyscyplinarne i wymogi dotyczące niekaralności nauczycieli

Na etapie konsultacji publicznych znajduje się projekt z 8 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który m.in. ma objąć odpowiedzialnością dyscyplinarną wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych (samorządowych oraz niesamorządowych), a także niepublicznych, bez względu na wymiar zatrudnienia.

Ponadto projekt przenosi z przepisów wykonawczych do KN najważniejsze kwestie dotyczące postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, a w szczególności w zakresie:

  • prowadzenia postępowania – zasady powoływania i skład komisji dyscyplinarnej, jednokrotne przesłuchanie niepełnoletniego ucznia, i to pod nieobecność obwinionego nauczyciela, za to przy psychologu, a w razie potrzeby – także w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, o ile nie ogranicza to swobody wypowiedzi świadka, który nie ukończył 18 lat;
  • praw uczestników postępowania – m.in. do odwoływania się od rozstrzygnięć w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, zaskarżania postanowień o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego;
  • upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia regulującego zasady wynagradzania członków komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych, do którego ww. osoby byłyby uprawnione od 1 stycznia 2017 r.;
  • określenia, że karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej ustaje z upływem pięciu lat od popełnienia czynu, jeżeli zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne (co ma pozytywnie wpływać na sprawność postępowań).

Powyższe zmiany skutkują utratą mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64), w miejsce którego zostaną wydane nowe przepisy wykonawcze.
Według projektu nowelizacji KN od 1 stycznia 2017 r. ma zacząć funkcjonować prowadzony przez MEN centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, ewidencjonujący informacje o ukaraniu nauczycieli karami wydalenia z zawodu oraz zwolnienia z pracy z zakazem zatrudniania w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania. Rejestr obejmie informacje o nauczycielach ukaranych karą wydalenia z zawodu począwszy od 26 stycznia 1982 r. oraz karą zwolnienia z pracy z zakazem zatrudniania w zawodzie nauczycielskim od 1 stycznia 2011 r. Dane o tych ostatnich karach zostaną usunięte z rejestru po zatarciu ukarania. Rejestr obejmie także informacje dotyczące nauczycieli zawieszonych w pełnieniu obowiązków, które zostaną anulowane z rejestru po zakończeniu okresu zawieszenia.

Nauczyciel przyjmowany do pracy w przedszkolu publicznym (samorządowym oraz niesamorządowym), a także niepublicznym, musi wykazać dyrektorowi, że nie był karany ww. karami dyscyplinarnymi, poprzez przedłożenie zaświadczenia z nowego rejestru.

Nauczyciel przyjmowany do pracy w przedszkolu publicznym (samorządowym oraz niesamorządowym), a także niepublicznym, musi wykazać dyrektorowi, że nie był karany ww. karami dyscyplinarnymi, poprzez przedłożenie zaświadczenia z nowego rejestru. W okresie przejściowym do 31 grudnia 2016 r. nauczyciel zobowiąże się do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaraniu tymi karami. Ponadto nauczyciel zatrudniany w przedszkolu publicznym albo nie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy