Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

30 kwietnia 2018

NR 70 (Marzec 2016)

Projekty zmian przepisów dotyczących przedszkoli

428

Aktualnie trwają prace nad nowymi regulacjami, które według projektów mają zastosowanie do przedszkoli publicznych, a niektóre także do niepublicznych oraz do zatrudnianych w nich nauczycieli.

Postępowanie dyscyplinarne i wymogi dotyczące niekaralności nauczycieli

Na etapie konsultacji publicznych znajduje się projekt z 8 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który m.in. ma objąć odpowiedzialnością dyscyplinarną wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych (samorządowych oraz niesamorządowych), a także niepublicznych, bez względu na wymiar zatrudnienia.

POLECAMY

Ponadto projekt przenosi z przepisów wykonawczych do KN najważniejsze kwestie dotyczące postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, a w szczególności w zakresie:

  • prowadzenia postępowania – zasady powoływania i skład komisji dyscyplinarnej, jednokrotne przesłuchanie niepełnoletniego ucznia, i to pod nieobecność obwinionego nauczyciela, za to przy psychologu, a w razie potrzeby – także w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, o ile nie ogranicza to swobody wypowiedzi świadka, który nie ukończył 18 lat;
  • praw uczestników postępowania – m.in. do odwoływania się od rozstrzygnięć w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, zaskarżania postanowień o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego;
  • upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia regulującego zasady wynagradzania członków komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych, do którego ww. osoby byłyby uprawnione od 1 stycznia 2017 r.;
  • określenia, że karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej ustaje z upływem pięciu lat od popełnienia czynu, jeżeli zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne (co ma pozytywnie wpływać na sprawność postępowań).

Powyższe zmiany skutkują utratą mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64), w miejsce którego zostaną wydane nowe przepisy wykonawcze.
Według projektu nowelizacji KN od 1 stycznia 2017 r. ma zacząć funkcjonować prowadzony przez MEN centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, ewidencjonujący informacje o ukaraniu nauczycieli karami wydalenia z zawodu oraz zwolnienia z pracy z zakazem zatrudniania w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania. Rejestr obejmie informacje o nauczycielach ukaranych karą wydalenia z zawodu począwszy od 26 stycznia 1982 r. oraz karą zwolnienia z pracy z zakazem zatrudniania w zawodzie nauczycielskim od 1 stycznia 2011 r. Dane o tych ostatnich karach zostaną usunięte z rejestru po zatarciu ukarania. Rejestr obejmie także informacje dotyczące nauczycieli zawieszonych w pełnieniu obowiązków, które zostaną anulowane z rejestru po zakończeniu okresu zawieszenia.

Nauczyciel przyjmowany do pracy w przedszkolu publicznym (samorządowym oraz niesamorządowym), a także niepublicznym, musi wykazać dyrektorowi, że nie był karany ww. karami dyscyplinarnymi, poprzez przedłożenie zaświadczenia z nowego rejestru.

Nauczyciel przyjmowany do pracy w przedszkolu publicznym (samorządowym oraz niesamorządowym), a także niepublicznym, musi wykazać dyrektorowi, że nie był karany ww. karami dyscyplinarnymi, poprzez przedłożenie zaświadczenia z nowego rejestru. W okresie przejściowym do 31 grudnia 2016 r. nauczyciel zobowiąże się do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaraniu tymi karami. Ponadto nauczyciel zatrudniany w przedszkolu publicznym albo niepublicznym bez względu na wymiar etatu musi także wykazać, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwo, w którym pokrzywdzonym było dziecko, przez złożenie tzw. zaświadczenia o niekaralności. Wykazanie niekaralności w tym samym zakresie jest także obowiązkiem nauczycieli zatrudnianych w celu realizacji programów finansowanych ze środków unijnych w opar...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy