Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

15 listopada 2018

NR 96 (Listopad 2018)

Prawo wewnętrzne w przedszkolu

0 707

Prawo wewnętrzne w przedszkolu regulowane jest wymogami formalnymi wynikającymi z ustaw lub rozporządzeń. Podstawowym dokumentem jest oczywiście statut przedszkola, który na mocy ustawy Prawo oświatowe powinien być dostosowany do nowych wymogów najpóźniej do 30 listopada 2018 roku. Poza tym dokumentem przedszkola mogą tworzyć inne procedury wynikające przede wszystkim z potrzeb danej placówki. Ogólne rozumienie pojęcia procedury sprowadza się do możliwie najprostszego sposobu określenia czegoś, co jest do wykonania, lub uregulowania prowadzącego do usprawnienia systemu zarządzania placówką.

Wymogi w zakresie prawa wewnętrznego są różne w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Różnica polega głównie na tym, że przedszkola publiczne są zobowiązane do posiadania określonych regulaminów, natomiast placówki niepubliczne mają w tym względzie większą swobodę. Chodzi tutaj o takie regulaminy, jak np.:

POLECAMY

 • regulamin rady pedagogicznej,
 • regulamin rady rodziców,
 • regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli (opracowuje go organ prowadzący),
 • regulamin obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (opracowuje go organ prowadzący),
 • regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli (opracowuje go organ prowadzący),
 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Istnieje wspólna dla obu typów placówek płaszczyzna, na gruncie której można tworzyć określone procedury, jeśli dana placówka tak zdecyduje. Tą wspólną płaszczyzną jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Przedszkola zapewniają bezpieczne warunki edukacji dzieci, opracowując wiele procedur lub regulaminów. Powszechną praktyką jest posiadanie:

 • regulaminu bezpieczeństwa dzieci,
 • regulaminu wycieczek,
 • procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
 • procedury postępowania w razie wypadku,
 • regulaminu korzystania z placu zabaw,
 • procedury zwalczania wszawicy itp.

Kolejną wspólną płaszczyzną jest edukacja zdrowotna, a w szczególności wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia.Regulacje wewnętrzne w tym zakresie nie muszą mieć bardzo sformalizowanej postaci, czasami jest to tylko kwestia podjęcia określonej decyzji, ale najczęściej placówki posiadają dokumenty regulujące kwestie:

 • stosowania zasad zdrowego żywienia,
 • opracowania i wdrożenia własnych programów edukacji zdrowotnej,
 • ustalenia zasad korzystania z programów zewnętrznych, w tym tych, które polecane są przez sanepid,
 • zapobiegania chorobom, w tym różnego rodzaju alergiom itp.

Wprowadzenie dodatkowych procedur jest działaniem zabezpieczającym interesy dzieci, nauczycieli i dyrektora. Poczucie bezpieczeństwa wzrasta, kiedy każdy wie, jak ma postępować w danej sytuacji. Warunkiem koniecznym jest znajomość obowiązujących regulaminów i procedur, a warunkiem bezwzględnym – postępowanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi. Nie wystarczy wiedzieć, trzeba postępować tak, jak zostało to określone. Zwykle wszystkie regulacje wewnętrzne opisują, kogo dotyczą, jakie są obowiązki poszczególnych osób, ich odpowiedzialność i zakres upoważnienia do wykonywania określonych działań. Dla przykładu: w regulaminie bezpieczeństwa dzieci zazwyczaj poszczególnym osobom przypisuje się poniższe obowiązki.

Dyrektor:

 • ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola;
 • kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;
 • sporządza protokoły z kontroli obiektów;
 • odpowiada za jakość pracy;
 • opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

Nauczyciele:

 • sprawują nadzór nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu;
 • zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne poprzez opiekę, wychowanie i nauczanie przy zastosowaniu odpowiednich metod oddziaływania;
 • upowszechniają wśród dzieci i rodziców wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 • bezwzględnie przestrzegają przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego;
 • reagują na każde zachowanie dziecka lub innego dorosłego mogące zagrozić bezpieczeństwu innych dzieci, pracowników lub własnemu bezpieczeństwu.

Pozostali pracownicy przedszkola:

 • pomagają na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy