Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

28 lutego 2018

NR 74 (Wrzesień 2016)

Nowe rozwiązania prawne w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

317

Obecność sześciolatków w przedszkolach, zmiany w oświatowym prawie pracy i inne nowe regulacje wymagają od dyrektorów dostosowania się do nieco innej sytuacji prawnej niż w zakończonym roku szkolnym.

 

Realizacja zmienionej podstawy programowej

Dyrektor ma obowiązek czuwania, by nauczyciele realizowali podstawę programową wychowania przedszkolnego znowelizowaną dwoma rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895) oraz z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 896).

W związku z realizacją obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego przez sześciolatki u tych dzieci należy kształtować umiejętność czytania oraz liczenia, nabywanie umiejętności pisania, a także zdolności matematycznych niezbędnych do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele powinni przestrzegać nowego rozkładu organizacji czasu pracy z dziećmi w rozliczeniu tygodniowym – jedna piąta czasu powinna być przeznaczana na zabawę, co najmniej jedna piąta (w przypadku młodszych dzieci – jedna czwarta czasu) na zajęcia ruchowe i obserwacje przyrodnicze najlepiej na powietrzu, co najmniej jedna piąta (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedna piąta czasu) na zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, a reszta czasu na pozostałe czynności uznane przez nauczyciela za niezbędne (opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych).

Wychowawcy grup przedszkolnych powinni zwrócić uwagę na potrzebę ruchu, zwłaszcza u dzieci, które będą kontynuowały naukę w szkole, a ponadto rozwijać u przedszkolaków właściwe nawyki żywieniowe.
Od 1 września 2016 r. język obcy obowiązkowo musi być nauczany w grupach pięcio- i sześciolatków, a młodsze dzieci mogą skorzystać z nauki, jeśli pozwalają na to warunki organizacyjne, kadrowe i finansowe. W przedszkolu publicznym decyzja dyrektora o organizacji zajęć językowych dla młodszych dzieci musi być poprzedzona zasięgnięciem opinii rady pedagogicznej. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną zostały wyłączone z obowiązku przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym na etapie edukacji przedszkolnej. Natomiast dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności są zwolnione z realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym tylko wtedy, gdy potrzeba zwolnienia wynika z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 

Sprawy kadrowe

Dyrektorów jako pracowników dotyczą dwie zmiany. 

Od 1 września 2016 r. organ prowadzący wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora przedszkola (art. 5 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm. wprowadzony ustawą z dnia 
23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2016 r., poz. 1010). Po drugie, jeżeli do konkursu na stanowisko dyrektora w przedszkolu samorządowym nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, nadal to stanowisko powierza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady przedszkola i rady pedagogicznej, ale po obowiązkowym ustaleniu kandydata w porozumieniu z kuratorem oświaty (art. 36a ust. 4 UoSO).

Poszerzeniu uległy wymogi formalne stawiane pedagogom. Bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia (przedszkole publiczne lub niepubliczne) nauczyciel nie może być osobą karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani postępowanie dyscyplinarne. Przed zatrudnieniem nauczyciel ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego, uzyskaną na swój koszt, oraz do 31 grudnia 2016 r. oświadczenia w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, że nie był karany karami dyscyplinarnymi zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie trzech lat od ukarania lub wydalenia z zawodu nauczyciela (od 1 stycznia 2017 r. oświadczenie zastąpi informacja z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych). Dyrektor ma nowy obowiązek zgłaszania do centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych informacji o zawieszeniu oraz o upływie okresu zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków (art. 85z UoSO).

Pewne zmiany dotyczą wszystkich pracowników. W sytuacji gdy dyrektor nawiązuje stosunek pracy z nauczycielem lub pracownikiem niepedagogicznym bez zachowania wymogu formy pisemnej umowy o pracę (aktu mianowania), jest zobowiązany do dokonania pisemnego potwierdzenia na piśmie warunków pracy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy (art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 910). Doręczenie takiej informacji po rozpoczęciu pracy może skutkować ukaraniem grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł za wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 2 k.p.). Drugi wymóg informacyjny dotyczy regulaminu pracy w tych przedszkolach, w których obowiązuje – pracownicy powinni zostać zapoznani z treścią regulaminu przed dopuszczeniem do pracy (art. 1043 § 2 k.p.).
MEN przygotował zmiany dotyczące kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Projekt z 22 kwietnia 2016 r. przewiduje, że nauczyciele z tytułem licencjata będą nadal mogli uczyć w przedszkolach. Prawo do prowadzenia zajęć językowych z przedszkolakami zyskają również nauczyciele, którzy na studiach pedagogicznych mieli dodatkową specjalność z języka obcego lub ukończyli studia na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych. Poszerzeniu ulegnie katalog certyfikatów uprawniających do nauki języka – o certyfikat TELC GmbH z języka angielskiego i niemieckiego od poziomu podstawowego po biegły oraz z języka hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego na poziomie podstawowym. Zajęcia z języka angielskiego będzie mógł nauczać nauczyciel z oceną C na certyfikacie FCE. Pedagog, psycholog i logopeda będą musieli mieć te same kwalifikacje co nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach specjalisty w szkole, a nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwalifikacje nauczyciela szkoły specjalnej odpowiadające niepełnosprawności danego ucznia. Nadal trwają prace nad projektem rozporządzenia.

 

Przekazywanie danych do SIO

MEN opracował nowe rozporządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1267). Nowe rozwiązania, w porównaniu do tych obowiązujących pod 
rządami rozporządzenia MEN z dnia 20 grudnia 2012 r.,  Dz. U. z 2012 r., poz. 1547 z późn. zm., dotyczą m.in.:

  • wprowadzenia obowiązku gromadzenia danych o nauczycielach zatrudnianych w publicznych przedszkolach do realizowania zajęć z uczniami w ramach projektów unijnych oraz o pracownikach niebędących nauczycielami – asystentów na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy