Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 października 2018

NR 95 (Październik 2018)

Monitorowanie pracowników przedszkola a prawo

0 84

Obok unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) obowiązują również krajowe przepisy o stosowaniu monitoringu przez przedszkola jako pracodawców i jednostki oświatowe. Muszą one być przestrzegane przez placówki publiczne i niepubliczne.

Dopuszczalne przypadki używania monitoringu wizyjnego

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917) zostały dodane przepisy art. 222–223 oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) – art. 108a, zawierające wzajemnie uzupełniające się rozwiązania dotyczące nadzoru stosowanego przez przedszkola nad przebywającymi na ich terenie osobami oraz mieniem i zasad wdrażania technicznych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa. Wynika z nich, że użytkowanie kamer rejestrujących obraz jest dopuszczalne w szczególności, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia:

 • bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
 • ochrony mienia – przedszkolnego, stanowiącego własność pracowników i innych osób, w tym rodziców dzieci,
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W takich sytuacjach przedszkole jako podmiot zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i uczniom może wprowadzić szczególny nadzór nad swoim terenem lub terenem wokół placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, czyli poprzez użytkowanie kamer utrwalających obraz.
Jednocześnie w przepisach art. 108a ust. 3 PO i art. 222 § 2 KP zostały określone miejsca, w których stosowanie monitoringu wizyjnego jest niedopuszczalne ze względu na ochronę prywatności pracowników, uczniów i innych osób. Kamery nie mogą obejmować swoim zasięgiem:

 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla pracowników i uczniów,
 • szatni i przebieralni dla pracowników i uczniów,
 • stołówek,
 • pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej,
 • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Wyjątkowo w tych miejscach stosowanie monitoringu wizyjnego jest dopuszczalne, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • nie ma możliwości (biorąc np. pod uwagę stan wiedzy i koszty) zapewnienia w inny racjonalny sposób bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochrony mienia lub tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • utrwalanie obrazu nie naruszy godności oraz innych dóbr osobistych nagrywanych osób w szczególności przez to, że zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób,
 • nie dojdzie do naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

Ustawodawca nie dopuszcza możliwości rejestrowania dźwięku, ponieważ wyraźnie używanie kamer jest ograniczone do utrwalania obrazu.
Korzystanie z kamer nie jest obowiązkowe. Dyrektor może zdecydować się na ich instalację i uruchomienie, ale w placówce publicznej nie jest uprawniony do samodzielnego działania w tym zakresie. Wymagane jest uzgodnienie tej kwestii z organem prowadzącym, co oznacza, że sprzeciw tego organu uniemożliwia nagrywanie obrazu. Muszą również zostać przeprowadzone konsultacje z radą pedagogiczną i radą rodziców, czyli jest konieczne przynajmniej zasięgnięcie opinii tych organów (art. 108a ust. 1 PO). Są to nadal niewystarczające działania, ponieważ przed ur...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy