Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawa dziecka
Czy należycie wywiązujemy się z ich przestrzegania?

Artykuły z czasopisma | 7 lutego 2018 | NR 89
0 433

Czy nauczyciele i rodzice przestrzegają praw dziecka? Odpowiedź jest oczywista, przecież to jest niemożliwe, żeby ktoś z pedagogów łamał prawa dziecka! Podobne odpowiedzi będą padały ze strony rodziców, raczej nikt nie powie o sobie, że postępuje niezgodnie z prawami dziecka. Czy rzeczywiście tak jest? Wyniki badań niestety nie potwierdzają tych tez.

 

POLECAMY

W 2009 r. z okazji 20-lecia przyjęcia przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka opracowano publikację „Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu. Przestrzeganie, praw dziecka w Polsce. Warszawa, listopad 2009”, w której czytamy, że: yy „Brakuje instytucji koordynującej i monitorującej działania na rzecz dzieci, traktującej dziecko, jego potrzeby i problemy całościowo, a nie przez pryzmat konkretnego resortu. Mamy wiele służb i instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie, jednak ich działania nie są skoordynowane, a współpraca nie ma charakteru systemowego.

 • System kształcenia nauczycieli i wychowawców wymaga natychmiastowej zmiany, gdyż jest anachroniczny i nieuwzględniający podstawowych wartości – nie rozwija postawy otwartości, akceptacji dla różnorodności, nie kształtuje postaw twórczych i zaangażowania obywatelskiego, nie buduje kluczowych kompetencji związanych z samodzielnym organizowaniem swego warsztatu pracy oraz umiejętnościami społeczno-organizacyjnymi dotyczącymi prowadzenia zespołu/klasy.
 • Ponieważ kształcić nauczycieli może praktycznie każda uczelnia państwowa i prywatna, nauczyciele nie są odpowiednio przygotowani do wykonywania zawodu, nawet jeżeli są dobrymi fizykami, chemikami, polonistami.
 • Nasi nauczyciele nie wiedzą, jak radzić sobie z agresją wśród uczniów, co zrobić, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy, jak integrować z klasą dzieci z niepełnosprawnością.
 • Znaczna część nauczycieli nie posiada umiejętności interaktywnej pracy z grupą, nie wie, jak kształtować twórcze myślenie, rozwijać zainteresowania uczniów, współpracować z ich rodzinami czy lokalnymi społecznościami.
 • Generalnie od lat do zawodu nie trafiają najlepsi kandydaci do tego rodzaju pracy. Kraje, które osiągają wysokie wyniki w rankingach edukacyjnych (np. Finlandia), selekcjonują kandydatów na nauczycieli spośród 1/3 najlepszych studentów. Polskie uczelnie pedagogiczne są w zasadzie poza rankingami.
 • Metody nauczania w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, należą do niezwykle przestarzałych, opierających się na wykładzie, a nie na aktywizujących ucznia metodach, jak metoda projektów, dyskusje, praca w grupie, kreatywne rozwiązywanie problemów.
 • Kształcenie ma charakter formalny i teoretyczny. Dotyczy to również kształcenia obywatelskiego. W 2006 roku nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce w UE w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Ale w aktywności społecznej (przynależność do stowarzyszeń, działalność na rzecz innych, wolontariat) zajęli ostatnie miejsce.
 • Brakuje systemowej edukacji prozdrowotnej”.

W publikacji sprecyzowano następujące rekomendacje dla Parlamentu i Rządu:

 • „Wdrożenie nowych Standardów Kształcenia Nauczycieli, które określą wymogi, jakie muszą być spełnione, aby uczelnia mogła kształcić nauczycieli, oraz jakie umiejętności (warsztat metodologiczny i pedagogiczny) powinien posiadać nauczyciel po jej ukończeniu.
 • Włączenie do Standardów Kształcenia Nauczycieli obowiązkowej edukacji w zakresie praw człowieka (oczywiście prawa dziecka to też prawa człowieka) i standardów państwa prawa. yy Stworzenie systemu weryfikacji przydatności do zawodu oraz metod przeciwdziałania zjawisku »wypalenia zawodowego «.
 • Powołanie przy uczelniach kształcących nauczycieli – szkół ćwiczeń, w których studenci mieliby szansę zdobywać praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy dydaktycznej i pedagogicznej.
 • Karta Nauczyciela wymaga głębokiej nowelizacji, nie sprzyja bowiem budowaniu prestiżu zawodu. Potrzebujemy mniej, ale wszechstronniej wykształconych i zdecydowanie lepiej opłacanych nauczycieli.
 • Należy wprowadzić więcej edukacji praktycznej, aktywizującej dzieci i tam, gdzie to możliwe, rezygnować z wykładu na rzecz metod aktywnych. Celem winna być nie ilość, ale jakość przekazanej wiedzy i konkretnych umiejętności. yy W szkole dzieci powinny uczyć się, jak żyć w państwie prawa, jak żyć w społeczeństwie obywatelskim, jak rozumieć, szanować i korzystać z mechanizmów ochrony praw człowieka.
 • Zamiast przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie należałoby wprowadzić szeroko rozumianą edukację zdrowotną (promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień i zagrożeń, wychowanie seksualne…)”.

 

WNIOSKI Z RAPORTU

Obecnie mamy 2018 r., czyli upłynęła prawie dekada od wypracowania tych wniosków. Każdy, kto przeczyta powyższe rekomendacje, zada sobie pytanie, czy coś z tych wniosków zostało zrealizowane? Aby uzyskać rzetelną odpowiedź, należałoby powtórzyć badania, ale na razie takich nie ma. Możemy jednak posiłkować się innym raportem. Otóż niektóre odpowiedzi znajdziemy w raporcie opracowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pt. „Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce”. Możemy także wyciągnąć swoje wnioski, obserwując obecną „rzeczywistość edukacyjną i społeczną”. Pewien obraz sytuacji dzieci i przestrzegania ich praw rysuje się na podstawie komunikatów, jakie docierają poprzez media. Ogólnie mówiąc, chyba niewiele zmieniło się na lepsze, ale powinniśmy być dobrej myśli, jeśli chodzi o poprawę bytu materialnego wielu dzieci, których rodzice mądrze wykorzystują pomoc programu 500+.

Jakie zagrożenia w respektowaniu praw dzieci i młodzieży określa wspomniany powyżej raport? Otóż możemy tam przeczytać, że „pewien niepokój budzą wyniki kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych: w żadnej ze skontrolowanych szkół nie zorganizowano uczniom zajęć z pełnym uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej – nie zostały stworzone optymalne warunki do efektywnego przyswajania wiedzy, a działania podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole nie były skuteczne”. Co prawda, wyniki kontroli odnoszą się do szkół, ale wymownie świadczą o tym, że z przestrzeganiem prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji nie jest dobrze. A przecież to podstawowe prawo zagwarantowane w Konstytucji, prawo do godnej edukacji.

Są jednak i plusy. W raporcie czytamy, że znacznej poprawie uległy warunki organizacji żywienia w szkołach, bo tylko w 19,3% szkół wystąpiły nieprawidłowości w stanie sanitarnohigienicznym. Jedni powiedzą, że tylko ok. 19% szkół żywi z naruszeniem prawa, inni zaś, że aż 19% szkół nie zapewnia dzieciom warunków zdrowego żywienia, a przecież wszystkie dzieci mają równe prawa. Raport jako plus uznaje także poprawę w dostępności do bibliotek, świetlic, zapewnieniu uczniom najmłodszych klas warunków adekwatnych do ich wieku, dostępności do bazy urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz korzystania z mebli dostosowanych do wymogów ergonomii.

 

DZIECI ZE SPE

Niestety w raporcie nie znajdziemy informacji wskazujących na poprawę sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W raporcie czytamy, że „w zgodnej opinii badaczy i praktyków istnieją grupy w większym stopniu podlegające ryzyku niekorzystnych doświadczeń i narażeniu na wykluczenie oraz w mniejszym stopniu korzystające z dostępnej oferty edukacyjnej dotyczącej pomocy lub wsparcia. (…) Niedostatki związane z osobą nauczyciela, jego kompetencjami wychowawczymi lub dydaktycznymi, brakiem systemu wsparcia w placówce również w większym stopniu szkodzą tym, którzy bardziej potrzebują wysokiego poziomu w tym zakresie (np. uczniom z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnościami lub z tzw. rodzin problemowych)”. W raporcie czytamy dalej, „że polskie analizy podkreślają brak gotowości i niski stopień przygotowania (bądź czasami jego brak) nauczycieli do pracy z dziećmi ze SPE, co znajduje wyraz w błędach popełnianych przez nauczycieli w pracy z uczniem z np. niepełnosprawnością. Nie może więc dziwić, że nauczyciele nisko oceniają swoje kompetencje do pracy w takim obszarze. Brak tej gotowości wyraża się tym, że gdyby nauczyciele (…) mogli samodzielnie podjąć decyzję, zdecydowana większość z nich nie przyjęłaby do swojej klasy ucznia z niepełnosprawnością (…). W świetle badań (…) wydaje się, że w przypadkach najbardziej złożonych szkoła ogólnodostępna jest w wielu sytuacjach bezradna”.

Porównując informacje zawarte w tym raporcie z postulatami sprzed prawie dziesięciu lat, niestety nie możemy powiedzieć, że polepszyła się sytuacja w kwestii kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi o określonych trudnościach edukacyjnych, specjalnych potrzebach czy dzieci z niepełnosprawnościami. Pomimo ciągle zmieniającego się prawa, wprowadzania nowych regulacji lub nowelizowania poprzednich, nadal istnieje problem braku odpowiednich specjalistów, a co za tym idzie – udziel...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy