Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

15 listopada 2018

NR 96 (Listopad 2018)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – o czym można zapomnieć w roku szkolnym 2018/2019

0 184

W przyjętych przez MEN podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 określono także kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego. Jednym z nich są kontrole prowadzone przez pracowników kuratoriów skupione na ocenie prawidłowości zapewnienia dzieciom w publicznych przedszkolach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 r., poz. 1591) wskazuje, że w przedszkolu pomoc ta ma być udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia dla dzieci szczególnie uzdolnionych;
 • zajęć specjalistycznych, którymi są zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi), logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu);
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem, i posiadających opinię PPP ze wskazaniem tej formy pomocy;
 • porad i konsultacji.

Za prawidłową organizację i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor przedszkola. Warto więc, aby znał i wcielał w życie wszystkie przepisy prawa oświatowego, które od 1 września 2018 r. regulują pracę nauczycieli i specjalistów realizujących zadania z tego obszaru.

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) w art. 42 ust. 3 wprowadziła zmiany w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć (tzw. pensum) dla:
  • specjalistów przedszkolnych, czyli pedagogów, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, ustalając ich górną granicę na poziomie nie wyższym niż 22 godziny;
  • nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – na 20 godzin.

Dodatkowo w art. 42 ust. 5c KN wprowadzono sposób jednoznacznego wyznaczania tygodniowego pensum bazowego (tzw. łączonego) dla nauczyciela, w tym także specjalisty, który realizuje w przedszkolu w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bez względu na liczbę/wymiar godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach każdego stanowiska. Pensum łączone ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Wynik zaokrągla się do pełnych godzin – powyżej 30 minut w górę, a poniżej 30 minut w dół. Godziny wyliczone ponad tak ustalone pensum będą godzinami ponadwymiarowymi.

Przykład 1.

Nauczycielka pracuje z grupą pięciolatków w pełnym wymiarze (czyli 25/25). Mając kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, prowadzi też zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w wymiarze 6/22. Zgodnie z podanym w KN algorytmem tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tej nauczycielki należy obliczyć następująco:
25/25 + 6/22 = 25 + 6: (1 + 0,27) = 31: 1,27 etatu = 24,4
Po zaokrągleniu tygodniowe pensum nauczycielki wynosi 24 godziny, ma ona zatem 7 godzin ponadwymiarowych.

Przykład 2.

Pedagog realizuje w przedszkolu pensum 14/22. Mając dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzi rewalidację z trójką dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w wymiarze ustalonym przez dyrektora na 3 godziny. Obliczając jego pensum łączone, trzeba pamiętać, że:

 • Zajęcia rewalidacyjne są inną formą pracy z uczniem niż zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologic...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy