Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

26 sierpnia 2019

NR 104 (Wrzesień 2019)

Planowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

0 544

Wrzesień jest miesiącem, w którym planowane są różne przedsięwzięcia, które następnie będą miały wpływ na funkcjonowanie całej placówki. O czym przede wszystkim musi pamiętać dyrektor?
 

Przygotowując plany pracy na kolejny rok szkolny, dyrektor przedszkola, w pierwszej kolejności, powinien zwrócić uwagę na role, jakie odrywa on w ramach sprawowanej funkcji kierowniczej, i na podstawie tych funkcji powinien realnie planować poszczególne działania. Pierwszą z ról dyrektora jest rola pracodawcy. Z uwagi na jej specyfikę każdy dyrektor, przed przystąpieniem do planowania działań, powinien pozyskać właściwe informacje dotyczące tego obszaru aktywności, takie jak m.in. stan kadrowy (jaki był w minionym okresie – w rozbiciu na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych – oraz czy to jest stan optymalny; jeżeli nie, to co należy zmienić, aby ten stan poprawić), poziom wykształcenia zatrudnionej kadry (należy tutaj mieć na uwadze wykształcenie wymagane oraz oczekiwane, zwłaszcza specjalistyczne, oraz wskazać, jak ten stan kadry pracującej przekłada się na efektywność pracy całego przedszkola, przede wszystkim na realizację nowych zadań, jakie stoją przed przedszkolem w nowym roku szkolnym1), dyscyplina pracy (jak wyglądało wywiązywanie się nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola z podstawowych i dodatkowych obowiązków służbowych oraz czy miały miejsce przypadki naruszania dyscypliny pracy, o których jest mowa w Kodeksie pracy, jakie działania były podejmowane z własnej inicjatywy przez poszczególnych pracowników oraz jakie wnioski wynikają w tym zakresie, w odniesieniu do planowanych działań w nowym roku szkolnym; będzie to istotne przy przydzielaniu nowych zadań poszczególnym pracownikom). Ważnym zagadnieniem są wyniki i wnioski wynikające z dokonanych przez dyrektora przedszkola ocen pracy poszczególnych nauczycieli (oczywiście tych, których praca była oceniania, i to bez względu na to, z czyjej inicjatywy2). Jest to bardzo istotny element dla każdej placówki, ponieważ odnosi się do jakości pracy oraz wkładu poszczególnych pracowników w osiągnięcie tej jakości, i to w wielu jej aspektach. 

Drugą jest rola kierownika zakładu pracy – w tym zakresie dyrektor przedszkola musi pamiętać o kilku istotnych zagadnieniach, które należy uwzględnić przy planowaniu działań w nowym roku szkolnym. Należą do nich: stan majątku przedszkola, jego ocena merytoryczna oraz wpływ na realizację podstawowych zadań przedszkola, zwłaszcza w sytuacji nowych wymagań dotyczących chociażby realizacji podstawy programowej3 (baza lokalowa, wyposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowo-dydaktyczne, stan techniczny pomieszczeń, możliwość adaptacji itp.), sytuacja finansowa (realizacja planu finansowego i jego wpływ na pracę przedszkola, aktualny bilans, utrzymywanie płynności finansowej, zakupy inwestycyjne, środki pozabudżetowe oraz wnioski na przyszłość, czyli do końca roku budżetowego, łącznie ze wstępnymi założeniami kolejnego planu finansowego opartego na realnych potrzebach placówki)4, sprawność organizacyjna przedszkola i wnioski w tym względzie, sprawność przepływu informacji oraz prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej – w tym zasady numerowania pism i spraw. Należy w tym zakresie koniecznie opierać się na wynikach przeglądu obowiązującego stanu prawnego, zarówno prawa ogólnego, jak i wewnątrzprzedszkolnego. Przy planowaniu zadań w tym zakresie należy uwzględnić wnioski dotyczące realizacji zaplanowanych wcześniej zadań, czyli poprzedniego rocznego planu pracy. Wykonanie wcześniejszego planu pracy powinno mieć charakter bardzo pragmatyczny – podobnie jak to ma miejsce w przypadku dobrego sprawozdania z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela. Jakie zadania, w jakim stopniu i przez kogo zostały zrealizowane, a także z jakimi efektami, oraz których zadań nie udało się wykonać, z jakich przyczyn i jaki to miało wpływ na pracę przedszkola jako całości? Następnie powinny zostać przedstawione odpowiednie wnioski, i to w aspekcie kontekstualnym. Z tak zaprezentowanych wniosków powinny wynikać jednoznaczne rekomendacje. To one będą stanowiły podstawę do planowania pracy przedszkola w nowym roku szkolnym. Należy pochylić się również nad realizacją zadań wynikających z kontroli zarządczej. Jest jeszcze czas, aby dokonać niezbędnych korekt, gdyż niebawem nadejdzie termin składania informacji ze stanu kontroli zarządczej w przedszkolu5

W planowaniu pracy (zadań) w wymienionych wcześniej dwóch obszarach wynikających z ról dyrektora pomocne mogą okazać się bardzo proste, ale niezmiernie przydatne zestawienia. Pozwolą one usystematyzować i usprawnić prace planistyczne: 

POLECAMY

  • pierwsze zestawienie powinno dotyczyć sformułowanych wni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy