Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu – o czym musi pamiętać dyrektor

Dyrektor we współpracy

Jednym z dokumentów wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Warunki realizacji zawartych w nim zaleceń zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1309). 

W § 1 ww. rozporządzenia określono warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zakresem zastosowania tych przepisów objęci są wychowankowie i uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

  • niepełnosprawni (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi), 
  • niedostosowani społecznie i zagrożeni tym niedostosowaniem. 

Miejsce realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu

Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego powinna rozpocząć się jak najwcześniej. Rozporządzenie w sprawie orzeczeń wskazuje, że kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w:

  • przedszkolach (ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, z oddziałami specjalnymi, specjalnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego), 
  • szkołach (ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych1.

Okres obowiązywania indywidualnego prog...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy