Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

22 marca 2022

NR 128 (Marzec 2022)

Organizacja różnych form pomocy dzieciom z trudnościami

0 1857

Niestety, coraz częściej można zaobserwować wśród dzieci, nawet tych najmłodszych, występowanie problemów emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, które w sposób istotny wpływają nie tylko na organizację zajęć, ale również na bezpieczeństwo innych. Jakimi narzędziami prawnymi dysponuje przedszkole mające problem z takim dzieckiem?

Podjęcie odpowiednich rozwiązań po analizie sytuacji

Na wstępie należy zaznaczyć, że biorąc pod uwagę, jak różne mogą być przypadki, z którymi będzie mieć do czynienia dyrektor przedszkola, nie sposób wskazać jednego sposobu postępowania, który będzie sprawdzał się w każdych okolicznościach. Istnienie odpowiednich przepisów prawa nie rozwiązuje wszystkiego. 
Równie istotne jest to, z jakimi dysfunkcjami w przypadku dziecka mamy do czynienia, czy możliwe jest nawiązanie współpracy z rodzicami w celu rozwiązania zaistniałego problemu, jakie jest nastawienie kadry nauczycielskiej, a także – czy dziecko agresywnym postępowaniem stwarza realne zagrożenie dla zdrowia innych osób. 
Dlatego też wszelkie decyzje powinny być poprzedzone analizą problemu, która pozwoli nie tylko na skuteczne udzielenie pomocy dziecku z trudnościami, ale również umożliwi bezproblemowe prowadzenie zajęć z pozostałymi wychowankami. Konieczny będzie ponadto udział nauczycieli-specjalistów, których wiedza pozwoli prawidłowo zdiagnozować dane dziecko, a co za tym idzie – podjąć odpowiednie środki zaradcze.
Mierząc się z problemem trudnego dziecka, należy również pamiętać o następujących podstawowych zasadach polskiego systemu oświaty, zgodnie z którymi:

  • dzieciom z niepełnosprawnościami (przez które należy rozumieć m.in. zdiagnozowane, posiadające orzeczenie z poradni dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) należy zapewnić możliwość pobierania nauki w przedszkolach, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
  • treści, metody i organizacja nauczania powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci, należy im ponadto zapewnić możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
  • w przedszkolu powinny być utrzymane bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pierwszą formą pomocy, która może zostać udzielona również dziecku bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jest udzielana w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Podstawowe zasady jej udzielania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielani...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy