Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

5 marca 2018

NR 72 (Maj 2016)

Organizacja imprez masowych przez przedszkola

448

Co do zasady organizacja przez przedszkole imprezy dla wychowanków i ich rodziców na terenie przedszkola nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2139) i dlatego nie podlega procedurom postępowania w niej określonym.

 

POLECAMY

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy przez imprezę masową rozumie się imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami.

W takiej sytuacji organizacja przez przedszkole imprezy dla wychowanków i ich rodziców na terenie przedszkola powinna się odbywać w warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Zgodnie z art. 3 pkt 2 lit. b ustawy przez imprezę masową artystyczno-rozrywkową rozumie się imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku pozwalającym na przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500. Za organizację i bezpieczeństwo uczestników takiej imprezy odpowiada jej organizator, ustalając odpowiednie warunki organizacji i bezpieczeństwa.

Jeśli przedszkole organizuje małą imprezę w swoim budynku, nie podlega przepisom ustawy o organizacji imprez masowych.

Jeżeli jednak przedszkole organizuje imprezę poza terenem przedszkola i impreza ta przewidziana jest na więcej niż 500 osób, to zastosowanie znajdą tutaj przepisy danej ustawy. 

A zatem w sytuacji gdy np. przedszkole zorganizuje festyn albo imprezę sportową dla mieszkańców, rodziców i dzieci na boisku nienależącym do przedszkola, musi ono nie tylko uzyskać stosowne pozwolenie, ale także przygotować regulamin takiej imprezy.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Termin ten może być w wyjątkowych przypadkach skrócony do 14 dni.
Jednocześnie zwraca się do właściwych miejscowo:

 • komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) policji,
 • komendanta powiatowego (miejskiego) państwowej straży pożarnej,
 • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowego inspektora sanitarnego

– z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Jeśli przedszkole organizuje małą imprezę w swoim budynku, nie podlega przepisom ustawy o organizacji imprez masowych

Dodatkowo organizator imprezy powiadamia właściwego miejscowo:

 • komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
 • komendanta terenowej jednostki organizacyjnej żandarmerii wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek 
 • organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:

 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i policji,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (ww. instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej);
 • terminarz imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 • informację o:
  • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publiczne...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy