Opinie i orzeczenia wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Dyrektor we współpracy

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora publicznego przedszkola jest realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych na podstawie art. 127 Prawa oświatowego1 przez właściwe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dokumenty te wydawane są zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych2

 

Tryb działania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Co do zasady, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wydawania opinii i orzeczeń działa w ramach wewnętrznych zespołów tworzonych w celu rozpatrzenia konkretnych wniosków.

Zespół powołuje dyrektor poradni, a w jego skład wchodzą:

  • dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
  • psycholog,
  • pedagog,
  • lekarz,
  • inni specjaliści, w szczególności mający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Osoby wskazane powyżej mają decydujący głos w sprawie wydania opinii lub orzeczenia. Oprócz nich w pracach zespołu z głosem doradczym mogą uczestniczyć:

  • na wniosek przewodniczącego zespołu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy