Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

10 listopada 2020

NR 115 (Listopad 2020)

Opinie i orzeczenia wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

0 349

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora publicznego przedszkola jest realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych na podstawie art. 127 Prawa oświatowego1 przez właściwe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dokumenty te wydawane są zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych2

POLECAMY

 

Tryb działania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Co do zasady, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wydawania opinii i orzeczeń działa w ramach wewnętrznych zespołów tworzonych w celu rozpatrzenia konkretnych wniosków.

Zespół powołuje dyrektor poradni, a w jego skład wchodzą:

 • dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • lekarz,
 • inni specjaliści, w szczególności mający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Osoby wskazane powyżej mają decydujący głos w sprawie wydania opinii lub orzeczenia. Oprócz nich w pracach zespołu z głosem doradczym mogą uczestniczyć:

 • na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – wychowawcy i inni specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem;
 • na wniosek lub za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ucznia – psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub inni specjaliści.

Ważne!

Rodzic lub opiekun prawny ucznia może brać udział w posiedzeniu zespołu oraz przedstawiać swoje stanowisko. Jest to bardzo ważne uprawnienie, z którego bezwzględnie należy korzystać. Obowiązkiem przewodniczącego zespołu jest zawiadomienie rodzica lub opiekuna prawnego ucznia o miejscu i terminie posiedzenia zespołu. W przypadku braku takiego zawiadomienia bardzo łatwe jest podważenie trybu wydania opinii lub orzeczenia. Ważne jest to, że nie wolno ujawnić spraw poruszanych na posiedzeniu zespołu. Dotyczy to wszystkich członków zespołu i osób biorących udział w posiedzeniu.

 

Właściwość miejscowa

Zgodnie z zapisami rozporządzenia zespoły wydają orzeczenia i opinie w sprawie dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.

Przykład
Uczeń szkoły podstawowej w mieście X zamieszkuje w mieście Y, które organizuje codzienny dowóz uczniów do szkoły integracyjnej położonej w mieście X.
We wskazanej sytuacji właściwą poradnią do wydania orzeczeń lub opinii w sprawie ucznia będzie poradnia mająca siedzibę w mieście X.

Oczywiście od tej wskazanej powyżej zasady istnieje kilka wyjątków. I tak:

 • w przypadku dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci;
 • w przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Ważne!

Szczególne uregulowania dotyczą dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Orzeczenia i opinie w ich sprawie mogą wydawać tylko wskazane
przez właściwego kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących poradnie. Oznacza to, że jeżeli poradnia nie uzyskała zgody kuratorium na wydawanie tych opinii i orzeczeń, nie może prowadzić działalności w tym zakresie.

 

Wniosek

Powołane zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub samego ucznia, jeżeli jest pełnoletni. Można go złożyć w tradycyjnej, papierowej formie lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni pomylili się i złożyli wniosek do niewłaściwej poradni, jest ona zobowiązana przekazać go do właściwego zespołu. Nie jest to podstawa do zwrócenia wniosku osobie składającej.

Treść wniosku

Zgodnie z zapisami rozporządzenia wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii powinien zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia,
 • datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia,
 • numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
 • adres miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia,
 • w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka jego adres, nazwę, oznaczenie oddziału,
 • imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych dziecka lub ucznia oraz ich adres zamieszkania, a także adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania,
 • zwięzłe określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii,
 • informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach,
 • informację o stosowanych metodach komunikowania się – gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada,
 • podpis wnioskodawcy.

Ważne!

Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców, jeżeli ich władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona. W sytuacji gdy pod wnioskiem widnieje podpis tylko ojca lub matki, należy wezwać drugiego rodzica w celu uzupełnienia jego podpisu. Jest to szczególnie ważne, gdy rodzice pozostają w konflikcie, co nie zdarza się 
rzadko.

Do wniosku należy dołączyć również stosowne oświadczenia, m.in. dotyczące ochrony danych osobowych, władzy rodzicielskiej, doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej itd.

Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni dysponują dokumentacją medyczną dziecka, która może mieć wpływ na wydanie opinii lub orzeczenia, również powinni dołączyć jej odpisy do wniosku.

Rodzice lub opiekunowie prawni muszą pamiętać o dołączeniu do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.

Wniosek może być zwrócony z wyjaśnieniem do wnioskodawcy tylko w sytuacji, gdy:

 • z jego treści wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy