Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 lutego 2019

NR 99 (Luty 2019)

Odwołanie dyrektora publicznego przedszkola w przypadkach szczególnie uzasadnionych

0 84

Sądy administracyjne konsekwentnie podkreślają, że pozbawienie dyrektora stanowiska bez zachowania okresu wypowiedzenia jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, gdy bez zmiany kierownictwa placówki dochodzi do zagrożenia jej istnienia lub interesu publicznego. Do takich sytuacji nie są zaliczane m.in. zaniedbania dotyczące dysponowania środkami finansowymi i mieniem publicznego przedszkola.

Sposób formułowania uzasadnienia odwołania dyrektora

W wyroku z dnia 11 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (III SA/Kr 403/18, //orzeczenia.nsa.gov.pl) podkreślił, że skutki prawne w zakresie odwołania dyrektora wywołuje tylko zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a nie późniejsze pisma wyjaśniające lub dodatkowa argumentacja podnoszona przez organ w toku postępowania przed sądem. Fakt, jakie zdarzenia organ prowadzący uznaje za przesłanki odwołania dyrektora, musi wynikać bezpośrednio z treści uzasadnienia wydanego w tym zakresie zarządzenia. W tej konkretnej sprawie dyrektor został pozbawiony funkcji kierowniczej na skutek wyników kontroli organu prowadzącego (poprzedzonej także kontrolą przedstawiciela jednostki prowadzącej obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych), w czasie której stwierdzono szereg uchybień polegających w szczególności na braku sprzętów lub użytkowaniu w placówce sprzętów nieujętych w ewidencji księgowej oraz braków numerów inwentarzowych na sprzętach. Organ prowadzący doszedł do przekonania, że dyrektor nie sprawuje należytej kontroli nad majątkiem placówki, a sposób gospodarowania mieniem wskazuje na zaniedbania w organizacji pracy. Niedopełnienie obowiązków dyrektora według organu prowadzącego zdestabilizowało pracę jednostki oświatowej i stanowiło zagrożenie interesu publicznego polegającego na konieczności prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej, a także relacji pomiędzy dyrektorem a pracownikami. W tak ogólny sposób zostało sformułowane uzasadnienie zarządzenia odwołującego dyrektora. Kurator oświaty pozytywnie zaopiniował odwołanie dyrektora.

Czy organ prowadzący może rozszerzyć uzasadnienie odwołania dyrektora?

Dyrektor zaskarżył zarządzenie o jego odwołaniu oraz wskazywał, że powody pozbawienia stanowiska kierowniczego były błahe i nieuzasadnione, ponieważ dokumenty dotyczące przywołanej w uzasadnieniu zarządzenia kontroli mienia wskazują jedynie na niedopatrzenia lub omyłki w inwentaryzacji niektórych składników mienia. Dyrektor podnosił, iż w jednostce oświatowej znajdował się sprzęt o wartości wskazywanej w fakturach, natomiast sam jego opis w dokumentach wystawionych przez sprzedawcę był błędny. Dysponował on kilkumilionowym majątkiem placówki, 
a zarzucane uchybienia miały dotyczyć stosunkowo niewielkiej kwoty. Podjęte po kontroli działania zmierzające do uzyskania przez placówkę korekty faktur nie przyniosły rezultatu z powodu likwidacji firmy. Dyrektor wskazywał, że kurator oświaty, który pozytywnie zaopiniował jego odwołanie, sporządził projekt dobrej oceny jego pracy. Oprócz tego dyrektor otrzymywał nagrody, jego praca była na bieżąco pozytywnie opiniowana przez organy jednostki oświatowej, organ prowadzący i związki zawodowe; przyznano mu także wysoki dodatek motywacyjny. Organ prowadzący przed sądem zaczął prezentować szczegółowe wyjaśnienia odnośnie do uchybień w gospodarowaniu konkretnymi sprzętami, wskazywał konkretne uchybienia w kontroli nad mieniem placówki, wytknął też dyrektorowi, że ten nie powiadomił organów ścigania, powziąwszy informację o braku sprzętów, i nie wyjaśnił okoliczności niedoboru. Organ prowadzący dopiero przed sądem stwierdził, że dyrektor wywoływał presję i przedkładał do podpisywania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym gotowe oświadczenia, które mogły stanowić podstawę do usprawiedliwienia niedoborów i przeniesienia odpowiedzialności na poszczególne osoby, co miało skutkować wytworzeniem dokumentów poświadczających nieprawdę.

Skonkretyzowanie przesłanek pozbawienia stanowiska kierowniczego

Sąd administracyjny uznał w powyższej sprawie, że zarządzenie o odwołaniu dyrektora zostało wydane z naruszeniem art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), ponieważ organ prowadzący nie wykazał zaistnienia „przypadku szczególnie uzasadnionego”, a tylko takie okoliczności uprawniałyby do odwołania ze stanowiska dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Powołanego przepisu nie można interpretować rozszerzająco, ponieważ stwarza gwarancję dla stabilności stosunku zatrudnienia nauczycieli. Organ prowadzący nie może korzystać z regulacji art. 66 ust. 1 pkt 2 PO dowolnie i arbitralnie. Jako przykładowe przesłanki, które nie uzasadniają odwołania dyrektora w tryb...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy