Ocena pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola

Dyrektor we współpracy

Dla dyrektorów ocena pracy nauczyciela to nie pierwszyzna, jednak sposób i zasady dokonywania oceny w ostatnich latach zmieniały się kilkukrotnie. Z uwagi na to, w skrócie, w artykule przedstawimy przepisy i zasady obowiązujące obecnie.

Zacząć trzeba od podstawy prawnej dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Zagadnienie jest szczegółowo unormowane w bardzo rozbudowanym art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela1 oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego2. Temat rozbito na dwa akty prawne, które wzajemnie się uzupełniają. 

Kto podlega ocenie pracy?

Ocenie pracy podlega praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty. Wynika z tego, że zasady, o których będzie mowa dalej, dotyczą nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Jeżeli chodzi o nauczyciela stażystę, to zgodnie z art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela z osobą mającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w przedszkolu stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Staż takiego nauczyciela kończy się nie oceną pracy, ale oceną dorobku zawodowego. 

Czas dokonania oceny 

Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego. Obowiązujące przepisy zniosły konieczność przeprowadzania oceny co pięć lat. 

Organy uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie oceny

W pierwszej kolejności osobą uprawnioną do złożenia wniosku o dokonanie oceny pracy jest nauczyciel...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy