Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 kwietnia 2019

NR 101 (Kwiecień 2019)

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i jego kontrola

380

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. O czym w szczególności musi pamiętać dyrektor?

Wyjątek od powyższej zasady zachodzi w przypadku dziecka mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono obowiązek szkolny. Wówczas obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Z racji braku zdolności do czynności prawnych dzieci zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego nie mogą podejmować samodzielnie czynności zmierzających do realizacji tego obowiązku. Z tych względów ustawodawca obciążył wykonaniem tych czynności rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 
Na mocy Prawa oświatowego rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
  • informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą albo przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
  • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na realizację obowiązku poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Zdarzają się sytuacje, w których dziecko obowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszcza do przedszkola niesystematycznie, w tzw. kratkę, lub nie pojawia się w placówce przez dłuższe okresy. Dziecko nie realizuje zatem swojego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w należyty sposób. Czy w takich sytuacjach dyrektor placówki, do której uczęszcza dziecko, powinien podjąć jakiekolwiek działania? 

Obowiązki dyrektora

W tym miejscu wskazać należy, że każdy obowiązek wynikający z przepisów prawa (w tym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) ma swojego wierzyciela, czyli podmiot uprawniony do żądania wykonania tego obowiązku. Co ciekawe, najczęściej wierzycielem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego nie jest dyrektor placówki, do której uczęszcza dziecko (czyli dyrektor przedszkola). Na podstawie art. 33 ust. 2 Prawa oświatowego ustawodawca ustanowił wierzycielem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko. 

Zaznaczyć należy, iż miejscem zamieszkania dziecka nie jest miejsce jego zameldowania, ale miejsce zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych). Natomiast miejsce zamieszkania to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym miejsce zamieszkania dziecka nie zawsze jest tożsame z miejscem zameldowania dziecka. 

Jeżeli dziecko nie uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w obwodzie której mieszka, dyrektor placówki, do której uczęszcza dziecko, nie będzie wierzycielem jego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Nie oznacza to jednak, że wówczas dyrektor placówki, do której uczęszcza dziecko, n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy