Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 kwietnia 2019

NR 101 (Kwiecień 2019)

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i jego kontrola

0 85

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. O czym w szczególności musi pamiętać dyrektor?

Wyjątek od powyższej zasady zachodzi w przypadku dziecka mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono obowiązek szkolny. Wówczas obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Z racji braku zdolności do czynności prawnych dzieci zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego nie mogą podejmować samodzielnie czynności zmierzających do realizacji tego obowiązku. Z tych względów ustawodawca obciążył wykonaniem tych czynności rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 
Na mocy Prawa oświatowego rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
  • informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą albo przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
  • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na realizację obowiązku poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Zdarzają się sytuacje, w których dziecko obowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszcza do przedszkola niesystematycznie, w tzw. kratkę, lub nie pojawia się w placówce przez dłuższe okresy. Dziecko nie realizuje zatem swojego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w należyty sposób. Czy w takich sytuacjach dyrektor placówki, do której uczęszcza dziecko, powinien podjąć jakiekolwiek działania? 

Obowiązki dyrektora

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy