Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

9 marca 2021

NR 119 (Marzec 2021)

Nowości w ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązującej od nowego roku

0 579

W dniu 1 stycznia 2021 r. na mocy art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych1 weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych2. Co musi wiedzieć o niej dyrektor przedszkola?

Jak podawał Urząd Zamówień Publicznych, najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych to m.in.:

POLECAMY

 • rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia,
 • wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień,
 • zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców,
 • większa transparentność postępowań, 
 • zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Poniżej postaram się przedstawić kluczowe zmiany, które mają szczególne znaczenie dla dyrektorów placówek oświatowych zobowiązanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

Kim jest zamawiający publiczny

Artykuł 4 pkt 1–3 ustawy Pzp stanowi, że przepisy ustawy Pzp stosuje się do zamawiających publicznych, którymi w rozumieniu tejże ustawy są:

 • jednostki sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 4 ustawy o finansach publicznych3 są to jednostki sektora finansów publicznych oraz inne podmioty w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami, 
 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
 • inne osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym. 

Ważne!
Bez wątpienia publiczne jednostki systemu oświaty (przedszkola, szkoły, zespoły szkół, placówki) są jednostkami sektora finansów publicznych. Z uwagi na powyższe zobowiązane są do stosowania ustawy Pzp. 

Zakres stosowania ustawy 

Artykuł 2 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa kwocie 130 000 zł lub przekracza ją. 

Przepis ten ma kluczowe znaczenie dla jednostek oświatowych z uwagi na to, że dotyczy zamawiających publicznych. W stosunku do „starej” ustawy Pzp zwiększeniu uległ próg kwotowy, od którego zamawiający publiczny jest zobowiązany stosować ustawę Pzp. W poprzednim stanie prawnym było to 30 000 euro, a obecnie próg wynosi 130 000 zł.

Plan postępowań o udzielenie zamówień 

Stosownie do art. 23 ustawy Pzp zamawiający publiczni mają szereg obowiązków: 

 • nie później niż w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień,
 • zobowiązani są do zamieszczenia planu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej,
 • zapewniają aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Plan postępowań o udzielenie zamówień jest sporządzany według wzoru określonego w drodze rozporządzenia właściwego do spraw gospodarki.

Artykuł 23 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia, 
 • rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
 • przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia, 
 • orientacyjnej wartości zamówienia, 
 • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zakres planu, co do zasady, jest niemal identyczny z tym, jaki był sporządzany na podstawie art. 13a poprzednio obowiązującej ustawy Pzp4. Nie było natomiast obowiązującego wzoru tego planu, który w obecnym stanie prawnym określony jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień5.

Ważne!
Wskazane w art. 23 ust. 3 ustawy Pzp elementy planu zamówień publicznych mają charakter obligatoryjny. Trzeba pamiętać o tym, że nie jest to katalog zamknięty. Poszczególne elementy planu mogą być przez zamawiającego rozszerzone, zgodnie z jego potrzebami. 

Obowiązek zachowania formy elektronicznej pod rygorem nieważności 

Artykuł 63 ustawy Pzp przewiduje dla zamówień klasycznych i sektorowych obowiązek komunikowania się w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod rygorem nieważności. Dotyczy to: 

 • w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je – wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie oraz oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego;
 • w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne – wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

Wyjątki od zasady wskazanej powyżej zostały enumeratywnie wyliczone w art. 65 ust. 1 ustawy Pzp.Zgodnie z tym przepisem zamawiający może odstąpić od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, jeżeli:

 • z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia użycie środków komunikacji elektronicznej 
 • wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, 
 • aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, 
 • użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego, 
 • zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
 • jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej, 
 • jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi albo urządzeń, które są ogólnie dostępne dla wykonawców lub które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości niższej niż progi unijne

Jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów ustawy Pzp jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych. Zasady obowiązujące w tej procedurze zawarte są w dziale III ustawy Pzp. 

I tak, tryb podstawowy oferuje możliwość zastosowania trzech wariantów:

 • wariant I – tryb podstawowy bez negocjacji. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji,
 • wariant II – tryb podstawowy z możliwością negocjacji. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość,
 • wariant III – tryb podstawowy z negocjacjami. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający negocjuje treść złożonych ofert w celu ich ulepszenia.

Ważne!
Zamawiający w trakcie negocjacji zobowiązany jest zapewnić równe traktowanie wszystkich wykonawców i równy dostęp do informacji. Z uwagi na to, w trybie podstawowym przewidziano regulacje prawne nakazujące zapewnienie przez zamawiającego tej równości. Bardzo istotnym elementem negocjacji jest też ich poufny charakter. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień jest sporządzany według wzoru określonego w drodze rozporządzenia właściwego do spraw gospodarki.

Jeżeli chodzi o same negocjacje, to zgodnie z art. 288 ustawy Pzp zamawiający ma możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, na podstawie wskazanych przez niego kryteriów oceny ofert, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencyjność. Liczba zaproszonych oferentów nie może być niższa niż 3. 

Wszystkie tryby podstawowe wskazane w dziale II ustawy Pzp składają się z trzech etapów: 
1. etap, tj. składanie ofert w odpowiedzi na ogłoszenie – minimalne terminy składania ofert są takie jak w poprzednim stanie prawnym, tzn. 14 dni dla robót budowlanych oraz 7 dni dla dostaw i usług;
2. etap, tj. negocjacje – zgodnie z art. 291 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający prowadzi negocjacje do czasu doprecyzowania lub uzupełnienia wszystkich warunków zamówienia podlegających negocjacjom;
3. etap, tj. składanie ofert ostatecznych – stosownie do art. 293 ustawy Pzp zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy pozostali w postępowaniu, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert ostatecznych, a minimalny termin składania ofert wynosi dla robót budowlanych 10 dni oraz 5 dni dla dostaw i usług.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasy

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy