Nowości w ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązującej od nowego roku

Dyrektor kontra prawo

W dniu 1 stycznia 2021 r. na mocy art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych1 weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych2. Co musi wiedzieć o niej dyrektor przedszkola?

Jak podawał Urząd Zamówień Publicznych, najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych to m.in.:

 • rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia,
 • wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień,
 • zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców,
 • większa transparentność postępowań, 
 • zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Poniżej postaram się przedstawić kluczowe zmiany, które mają szczególne znaczenie dla dyrektorów placówek oświatowych zobowiązanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

Kim jest zamawiający publiczny

Artykuł 4 pkt 1–3 ustawy Pzp stanowi, że przepisy ustawy Pzp stosuje się do zamawiających publicznych, którymi w rozumieniu tejże ustawy są:

 • jednostki sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 4 ustawy o finansach publicznych3 są to jednostki sektora finansów publicznych oraz inne podmioty w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami, 
 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
 • inne osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym. 

Ważne!
Bez wątpienia publiczne jednostki systemu oświaty (przedszkola, szkoły, zespoły szkół, placówki) są jednostkami sektora finansów publicznych. Z uwagi na powyższe zobowiązane są do stosowania ustawy Pzp. 

Zakres

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy