Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

26 sierpnia 2019

NR 104 (Wrzesień 2019)

Nowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

0 589

Tak jak w ostatnich latach, Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie ogłosiło pismem z 3 lipca 2019 r. obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 kierunki realizacji polityki oświatowej państwa1. Co do zasady pismo takie nie ma charakteru obowiązującego aktu prawnego w dosłownym rozumieniu, jednak zawiera istotne wytyczne stanowiące podstawę do planowania dydaktycznego, opracowywania planów nadzoru pedagogicznego, planów pracy oraz innych działań nauczycieli, a zwłaszcza dyrektorów przedszkoli w ramach sprawowanej funkcji kierowniczej.

W roku szkolnym 2019/2020 priorytetem edukacji w Polsce będą następujące podstawowe zagadnienia, a mianowicie: 

POLECAMY

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

W taki sposób wyznaczone zostały jednocześnie główne kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Kierunki te stanowią istotny wyznacznik do planowania przez dyrektorów podobnych działań w przedszkolach. Główne obszary działań w zakresie kontroli będą wyznaczane w następujący sposób:

 • w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wyznaczono zagadnienie „zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;
 • w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych wyznaczono zagadnienie „zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 • w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wyznaczono zagadnienie „zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 • w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna) wyznaczono zagadnienie „zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”. 

Jak łatwo zauważyć, w powyższych wskazaniach nie ma bezpośrednio wymienionych przedszkoli. Dyrektorzy powinni zatem kierować się wskazaniem dla szkół, które po odpowiednim przekształceniu będzie brzmiało następująco: „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w przedszkolach”.

Kolejną formą sprawowania nadzoru pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MEN2) jest ewaluacja. W nowym roku szkolnym 2019/20 120 ministerialnym priorytetem ewaluacji problemowej będą następujące wymagania3:

 • w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
  – „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”,
  – „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”,
  – „Rodzice są partnerami przedszkola”.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi każde kuratorium oświaty przeprowadza ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez właściwego kuratora oświaty. Wybór ten powinien wynikać z wniosków z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego w minionym roku szkolnym i może być zupełnie różny w poszczególnych województwach (rejonach kraju). Proporcje procentowe między ministerialnymi a kuratoryjnymi ewaluacjami zostały utrzymane w sposób podobny do tych z lat ubiegłych – problemowe ewaluacje ministerialne będą stanowiły 60%, a tzw....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy