Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitoring w przedszkolu

Artykuły z czasopisma | 26 lutego 2018 | NR 76
398

Omawiając kwestię dotyczącą monitoringu w przedszkolu, należy zacząć od tego, że podstawowym elementem monitoringu jest kamera. Ma ona za zadanie przekształcanie obrazu obserwowanego obszaru i w postaci sygnałów analogowych lub cyfrowych przekazywanie go do centrum obserwacyjnego. Tak otrzymany obraz można na bieżąco odtwarzać lub zapisywać na elektronicznych nośnikach danych. Warto podkreślić, że samo stosowanie kamer do rejestracji obrazu to jeszcze nie jest monitoring. Staje się nim dopiero wideofilmowanie, które ma zapewnić kontrolę nad obserwowanym obszarem, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Co ważne – monitoruje się zawsze określony obszar, a nie określone osoby. Rejestracja obrazu danej osoby występuje tylko dlatego, że pojawiła się ona na danym obszarze, a nie dlatego, że celem było sfilmowanie właśnie jej.

 

Odnosząc się do rozważań dotyczących monitoringu, nie sposób pominąć kwestię przetwarzania danych osobowych. Danymi osobowymi są zarówno wizerunki osób fizycznych, jak i profile otaczających je przedmiotów, ułatwiających często identyfikację osób.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na podstawową zasadę przy stosowaniu monitoringu, a mianowicie na zasadę proporcjonalności. Oznacza ona, że zbierane dane muszą być adekwatne i istotne do celów przetwarzania, czyli urządzenia służące do monitoringu mogą być stosowane wyłącznie jako środki pomocnicze, jeśli istnieje cel rzeczywiście uzasadniający ich użycie. Tak więc systemy związane z monitoringiem mogą być stosowane wówczas, gdy inne środki prewencyjne, ochrony bezpieczeństwa o charakterze fizycznym są ewidentnie niewystarczające lub niemożliwe do zastosowania przy realizacji powyższych prawnie uzasadnionych celów.

Nie ulega wątpliwości, że monitorowanie szkół i placówek oświatowych może stanowić formę ingerencji w prywatność uczniów, nauczycieli oraz innych osób znajdujących się na terenie obserwowanego budynku. Niemniej przy zachowaniu elementarnych zasad dotyczących poszanowania życia prywatnego sam fakt zainstalowania na terenie przedszkola kamer monitorujących nie budzi istotnych zastrzeżeń.

Jednak regulacji na gruncie ustawowym wymaga nie tylko upoważnienie do instalowania na terenie szkół i placówek oświatowych sieci monitoringu wizyjnego, ale także wskazówki merytoryczne dotyczące zasad i celów montowania kamer monitorujących, sposobu postępowania ze zgromadzonymi w ten sposób danymi, w tym zasady dostępu do nagrań z kamer monitorujących oraz zabezpieczenia danych, a także ewentualne wymagania odnośnie do oznaczenia terenu monitorowanego.

W polskim porządku prawnym nie ma przepisów, które porządkowałyby kwestię monitoringu. Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje głównie przetwarzanie danych osobowych o charakterze tekstowym, co powoduje, że wielu zawartych w niej zasad nie da się wprost zastosować do danych osobowych o charakterze obrazowym, które przetwarzane są w systemach monitoringu.

GIODO zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia odrębnej ustawowej regulacji stosowania wideonadzoru, argumentując swoje stanowisko tym, że w wielu sytuacjach dochodzi tam do przetwarzania danych osobowych i następuje ingerencja w prywatność osoby, która chroniona jest mocą przepisów Konstytucji RP oraz w prawie międzynarodowym i UE. Na razie działania GIODO są jako jedyne w sferze lobbowania za wprowadzeniem określonych przepisów.
Wprowadzenie odpowiednich przepisów utrudnione jest jednak przez tak praktyczne aspekty, jak problem związany z wykonywaniem przez administratora wielu obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, np. obowiązku informacyjnego czy też zapewnienie realizacji uprawnień kontrolnych osobie, której dane dotyczą.

Zdaniem GIODO regulacje dotyczące monitoringu powinny w szczególności określić:

  • miejsca i okoliczności, w jakich stosowanie monitoringu jest dopuszczalne,
  • prawa i obowiązki podmiotu prowadzącego monitoring, prawa osób objętych monitoringiem,
  • zasady dotyczące wykorzystywania danych zebranych w procesie monitoringu.

GIODO podkreśla, że zakres przedmiotowy ustawy powinien obejmować stosowanie monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa, jak również monitoring dla innych celów, jeśli w o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy