Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 czerwca 2018

NR 92 (Maj 2018)

Majowe obowiązki dyrektora przedszkola

328

Mimo że przedszkola nie są placówkami feryjnymi i zwolnienie nauczycieli może nastąpić w każdym czasie, warto podkreślić, że ich organizacja jest niejako dopasowana do danego roku szkolnego i w odniesieniu do tego okresu prowadzona jest rekrutacja. Dlatego, choć zwolnić nauczyciela przedszkola można w dowolnym momencie, dyrektor może to zrobić właśnie w maju, jeśli wie, że od września dla nauczyciela nie będzie godzin.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) w przypadku częściowej likwidacji przedszkola albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w przedszkolu lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć dyrektor przedszkola rozwiązuje z nim stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia

POLECAMY

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych wyżej następuje po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Odmiennie niż w przypadku szkół feryjnych – w przedszkolach nie trzeba wręczać nauczycielom wypowiedzeń w okresie tak zwanego ruchu kadrowego, czyli do 31 maja.

Przedszkola, choć są placówkami całorocznymi, także działają w odniesieniu do roku szkolnego, więc jeśli od nowego roku szkolnego dla danego nauczyciela nie będzie godzin – należy mu wręczyć wypowiedzenie najpóźniej do 31 maja.

Dla oceny istnienia przesłanek określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN nie jest istotne, czy zmniejsza się ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli, lecz to, czy wszyscy nauczyciele danej specjalności mogą po zmianach organizacyjnych być zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć.

Zmianą planu nauczania, uniemożliwiającą dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, jest także zmiana przydziału planowych godzin dydaktyczno-wychowawczych, uniemożliwiająca zatrudnienie w pełnym wymiarze w ramach wyuczonej specjalności zawodowej.

Warto podkreślić, że pominięcie nauczyciela w przydziale zajęć z powodu tzw. niedoboru etatów powstałego w rezultacie wadliwej polityki dyrektora w zakresie zatrudnienia, bez związku z procesem dydaktyczno-wychowawczym, nie stanowi zmiany planu nauczania w rozumieniu komentowanego przepisu.

Kryterium możliwości zatrudnienia nauczyciela stanowi ważny społecznie element decyzji personalnych podejmowanych przez przedszkole. Kwestia doboru kryteriów wyboru nauczyciela do zwolnienia nie jest jednak uregulowana obowiązującym prawem. Była ona przedmiotem stosunkowo szerokiej analizy orzeczniczej Sądu Najwyższego. W każdym bowiem przypadku kryteria zwolnienia nauczyciela z pracy będą podlegać indywidualnej ocenie sądu.

Dyrektor przedszkola powinien więc dokonać oceny w oparciu o podstawowe kryterium, jakim jest interes przedszkola. To kryterium powinno być rozpatrywane w dłuższej przestrzeni czasowej, to znaczy w oparciu o prognozy rozwoju zawodowego danego nauczyciela w odniesieniu do przesłanki zaspokojenia potrzeb pracodawcy. Ogólną zasadą jest, że przy podejmowaniu decyzji o wyborze nauczyciela dyrektor może się kierować własnymi, uzasadnionymi potrzebami.

Kryteria wyboru nauczycieli do zwolnienia

Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są jednoznaczne z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. W doborze nauczyciela dyrektor powinien uwzględnić także podstawę nawiązania stosunku pracy (mianowanie, umowa o pracę). Podstawa nawiązania stosunku pracy stanowi usprawiedliwione kryterium doboru do zwolnienia, a gdy pozostałe kryteria nie pozwalają na jednoznaczną ocenę przydatności do dalszej pracy, nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien być wybrany do zwolnienia przed nauczycielem mianowanym.

W ocenie możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela, po wprowadzeniu zmian organizacyjnych, należy uwzględniać, poza przydzieloną nauczycielom liczbą godzin lekcyjnych, także inne okoliczności, w tym np. kwalifikacje zawodowe nauczyciela.

Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny nawet wtedy, gdy rzeczywista likwidacja (całkowita lub częściowa) przedszkola albo zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów przedszkola następują z naruszeniem przepisów proceduralnych.

Dyrektor jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela o możliwości przejścia – na jego wniosek – w stan nieczynny. 

Informacja taka może być przekazana w piśmie zawierającym oświadczenie woli o wypowiedzeniu nauczycielowi stosunku pracy. 

Oprócz zadań wynikających z Karty Nauczyciela – i związanych głównie z ruchem służbowym i ewentualnym zwalnianiem nauczycieli (co w mojej opinii powinno mieć jednak miejsce głównie w maju, choć prawo tego wprost nie wymaga) dyrektor ma także inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Przeglądy techniczne

Dyrektor – w terminie przez siebie wskazanym – musi skontrolować stan techniczny przedszkola w celu zapewnienia bezpiecznyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy