Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

30 kwietnia 2018

NR 70 (Marzec 2016)

Konsekwencje zmian w UoSO dla przedszkoli

334

Sześciolatki pozostaną w przedszkolach 

Od 23 stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), która uwzględniając postulaty wielu rodziców, wydłuża czas wychowywania dzieci w przedszkolu oraz podnosi wiek szkolny, a także odsuwa w czasie przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola. Większość nowych regulacji dotyczy dzieci, które zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017. 

Wydłużenie nauki w przedszkolu

Zgodnie z art. 14 ust. 1 UoSO w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. Od 1 września 2016 r. gminy i miasta mają obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolach dla pięciolatków, których rodzice zdecydują się na skorzystanie z wychowania przedszkolnego, zaś od 1 września 2017 r. miejsca muszą się znaleźć dla dzieci w wieku trzech i czterech lat (art. 6 nowelizacji UoSO). Nadal, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko dwuipółletnie (art. 14 ust. 1b UoSO).

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziewięć lat (art. 14 ust. 1a UoSO), o ile rodzice złożą do dyrektora publicznej szkoły podstawowej wniosek o odroczenie dziecka w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat i ewentualnie ponownie także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy osiem lat (art. 16 a UoSO).

O rok – w porównaniu do bieżącego roku szkolnego – został wydłużony pobyt w przedszkolu dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych. Zmiana wynika z podniesienia wieku szkolnego w art. 15 ust. 2 UoSO. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. Wydłużenie wieku wychowania przedszkolnego jest podyktowane (zgodnie z treścią poselskiego projektu nowelizacji) zgłaszanymi przez rodziców sześciolatków, które uczą się w bieżącym roku w szkołach, emocjonalnymi problemami dzieci, brakiem przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia tak małych dzieci do pierwszych klas (brak infrastruktury, niedostosowanie opieki świetlicowej do emocjonalnych potrzeb dzieci), uczęszczaniem do klas pierwszych, w których uczą się także siedmiolatki, organizacją nauki i opieki w sposób wymuszający nadmiernie długie siedzenie przy stolikach.

Od nowego roku szkolnego w przedszkolu wyjątkowo mogą także pozostać siedmiolatki. Zgodnie z art. 14 ust. 3 UoSO dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców (złożony nie później niż do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat), odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny, pod warunkiem że dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia.

Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Roczne przygotowanie przedszkolne od nowego roku szkolnego obowiązkowo odbędą sześciolatki w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (w tym ostatnim oddziale najpóźniej w roku szkolnym 2018/2019) lub innej formie wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 UoSO). W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego (art. 14 ust. 3a UoSO). Rocznego przygotowania przedszkolnego nie muszą już odbywać pięciolatki.
Przygotowanie przedszkolne kontynuują te dzieci, które w wieku sześciu lat rozpoczęły przygotowanie, a korzystają z odroczenia wieku szkolnego jako siedmiolatki oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które korzystają z jednokrotnego lub dwukrotnego odroczenia obowiązku szkolnego – jako siedmio- lub także ośmiolatki (art. 14 ust. 4c, art. 16a ust. 5 UoSO). Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, mogą kontynuować przygotowanie przedszkolne w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (do 31 sierpnia 2019 r.), a dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 UoSO.

 Rodzic sześciolatka  nie musi zapisywać go do przedszkola  na roczne przygotowanie przedszkolne,  o ile jednocześnie zdecyduje, że jego dziecko pójdzie wcześniej do szkoły i rozpocznie naukę.  

Niektóre sześciolatki w szkołach zamiast w przedszkolach

Rodzic sześciolatka nie musi zapisywać go do przedszkola na roczne przygotowanie przedszkolne, o ile jednocześnie zdecyduje, że jego dziecko pójdzie wcześniej do szkoły i rozpocznie naukę. Na podstawie nowej regulacji art. 16 ust. 1a UoSO dyrektor szkoły podstawowej ma obowiązek przyjąć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 16 ust. 2 UoSO).

Sytuacja dzieci urodzonych w 2009 r.

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mogą zostać przeniesione na czas do 31 sierpnia 2016 r. do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. Rodzice muszą jednak wykonać czynności określone w art. 7 nowelizacji UoSO. Po pierwsze, do 31 marca 2016 r. muszą złożyć wniosek do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza (albo do dyrektora innej szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku) o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Następnie zarówno przed, jak i po 31 marca 2016 r., rodzice mogą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego 2015/2016 do wybranego przez siebie przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do innej formy wychowania przedszkolnego. Nie mają natomiast gwarancji, że ich wniosek adresowany odpowiednio do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoby prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego zostanie pozytywnie rozpatrzony. W razie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej albo osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Natomiast w przypadku nieprzyjęcia dziecka (co w szczególności może nastąpić z powodu braku miejsc), kontynuuje ono naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej zarówno w bieżącym, jak i następnym roku szkolnym.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji podkreślono, że zwłaszcza rodzice dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do klas mieszanych, w których uczą się zarówno dzieci sześcio-, jak i siedmioletnie, zgłaszali, że sześciolatki często miały trudności z realizacją obowiązkó...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy