Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

13 lutego 2018

NR 86 (Listopad 2017)

Kompetencje rady rodziców po reformie oświaty

387

Od 1 września 2017 r. organ składający się z przedstawicieli rodziców w publicznych przedszkolach nadal ma szerokie uprawnienia zwłaszcza w zakresie opiniowania różnych spraw związanych z ich działalnością oraz występowania z wnioskami do innych przedszkolnych organów o podjęcie działań uznanych przez rodziców za istotne dla funkcjonowania poszczególnych placówek.

 

Przedszkolny organ reprezentujący rodziców

Reforma oświaty nie zniosła działania w przedszkolach rad rodziców jako społecznego organu w systemie oświaty.

Bez zmian pozostaje tryb wyłaniania rady na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W tajnych wyborach zebranie rodziców uczniów danego oddziału wyznacza radę oddziałową, z której następnie jest wyłaniany jeden przedstawiciel rady oddziałowej do rady rodziców (art. 83 ust. 1–3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Kompetencje stanowiące rady rodziców

Tak jak dotychczas, na podstawie art. 83 ust. 4 i art. 84  ust. 6 PO, rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności (a więc nie wyłącznie):

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady – np. może przewidywać istnienie wewnętrznych organów oraz ich wyłaniania: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej lub innych organów; prawa i obowiązki członków rady, np. odnośnie do stawiennictwa na zebranie i ewentualnych zasad usprawiedliwiania nieobecności, sposób oddawania głosu; obowiązek protokołowania zebrań rady lub także zasady udostępniania protokołów do wglądu; zasady zwoływania zebrań oraz podejmowania uchwał, w tym np. wymogi co do quorum itp.,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowej rady rodziców oraz tryb wyboru przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola,
 • zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady, z zachowaniem zasady dobrowolności wpłat dokonywanych przez rodziców uczniów i możliwością pozyskiwania środków z innych źródeł.

 

Rada rodziców zachowała ogólną kompetencję dotyczącą występowania
do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach przedszkola.

 

Uprawnienia opiniodawcze  oraz do składania wniosków

Na podstawie art. 84 ust. 1 PO rada rodziców zachowała ogólną kompetencję dotyczącą występowania do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. W związku z tym w praktycznie każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania przedszkola rada rodziców może podjąć uchwałę opiniującą.

Niezależnie od tego, podejmowanie niektórych działań przez dyrektora przedszkola, aby mogło nastąpić w sposób prawidłowy, musi zostać poprzedzone zasięgnięciem opinii rady rodziców w następujących przypadkach:

 • przed wystąpieniem przez dyrektora przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w przedszkolu, w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu, dyrektor musi więc uzyskać przedmiotową opinię rady pedagogicznej najpóźniej 31 marca, jeśli w ostatnim dniu terminu składa wniosek do ministra (art. 45 ust. 9 PO);
 • przed wdrożeniem programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, opracowanego przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym na polecenie kuratora oświaty w związku ze stwierdzeniem niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w przedszkolu 
 • (art. 84 ust. 2 pkt 2 PO);
 • przed złożeniem planu finansowego przez dyrektora do zaakceptowania organowi prowadzącemu (art. 84 ust. 2 pkt 3 PO),
 • przed wyrażeniem przez dyrektora przedszkola zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację (np. harcerską) niebędącą partią lub organizacją polityczną, której celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola (art. 86 ust. 2 PO);
 • przed ustaleniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu, rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania oceniającego (art. 9c ust. 6 i 7 KN).

Rada rodziców może składać m.in. następujące wnioski:

 • do dyrektora przedszkola o powołanie rady przedszkola (art. 81 ust. 13 PO),
 • do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy na-
 • uczyciela (art. 6a ust. 1 pkt 4 KN), 
 • do organu prowadząc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy