Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Komisja socjalna w przedszkolu

410

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.) fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

 

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym ze związkami zawodowymi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Zadania pracodawcy

Pracodawca administruje środkami funduszu w granicach określonych w komentowanej ustawie i regulaminie funduszu. Administrowanie funduszem oznacza m.in. naliczanie odpisów w określonej przepisami wysokości, odprowadzanie ich na rachunek funduszu w określonym terminie, a także prawidłowe i zgodne z postanowieniami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykorzystywanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku funduszu.

Warto podkreślić, że podejmowane przez pracodawcę decyzje w sprawach wykorzystywania środków funduszu powinny mieć oparcie w opracowanym przez niego regulaminie. Pracodawca nie może dokonywać dyspozycji finansowych, w przypadku gdy nie posiada regulaminu.

 Z przepisów wynika wprost, że decyzje o każdorazowym przyznaniu pomocy z funduszu socjalnego na określony cel należą do pracodawcy, choć może on wyznaczyć do tego typu działań inną osobę działającą w imieniu pracodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że swoboda podejmowania tych decyzji jest ograniczona uprawnieniami związków zawodowych. Związek zawodowy sprawuje więc bieżącą kontrolę przyznawania indywidualnych świadczeń z funduszu. Pracodawca ma obowiązek uzgodnienia z zakładową organizacją związkową przyznania indywidualnego świadczenia z funduszu bez względu na to, czy dana osoba należy do związku zawodowego, czy nie.

 

Utworzenie komisji socjalnej

Choć ani ustawa o funduszu świadczeń socjalnych, ani inne przepisy nie zobowiązują dyrektora do utworzenia komisji socjalnej, warto jednak, aby rozważył on taką możliwość. Jeśli zdecyduje się na takie rozwiązanie, informację o tym fakcie powinien zawrzeć w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Utworzenie komisji socjalnej jest dla dyrektora o tyle korzystne, że może on scedować część obowiązków związanych z administrowaniem funduszem właśnie na komisję. Należy jednak pamiętać, że to nadal dyrektor ponosi odpowiedzialność za wszystkie decyzje wydawane przez ów podmiot.

Przed powołaniem komisji socjalnej dyrektor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką funkcję ma owa komisja pełnić. Czy ma być tylko organem doradczym,  czy też ma podejmować konkretne decyzje w sprawach socjalnych.
Można także przyjąć, że rola komisji socjalnej sprowadzać się  wbędzie jedynie do zbierania wniosków o przyznanie świadczeń (oraz innych wymaganych dokumentów), wstępnej kwalifikacji wniosków i sprawdzania ich pod kątem formalnym oraz przedstawiania pracodawcy rekomendacji w zakresie przyznania bądź nieprzyznania świadczenia. W takim układzie komisja jest jedynie organem doradczym.

Podejmowane przez pracodawcę decyzje w sprawach wykorzystywania środków funduszu powinny mieć oparcie w opracowanym przez niego regulaminie.

Charakter decyzyjny komisji

Jeśli dyrektor zechce, aby komisja pełniła funkcje o charakterze decyzyjnym, wówczas musi szczegółowo określić w regulaminie funduszu, jakie to mają być funkcje i jak mają być realizowane. W tym drugim przypadku w skład komisji muszą wchodzić osoby uprawnione do działania w zakresie przyznawania świadczeń, zarówno reprezentujące pracodawcę, jak i działające w imieniu związku zawodowego.
Warto pamiętać, że członkowie komisji socjalnej mają wgląd do przekazywanej przez pracowników dokumentacji, która bardzo często zawiera tak zwane dane wrażliwe. Dlatego istotne jest, aby do komisji socjalnej dobrać właściwe osoby. Najczęściej spotkać można rozwiązanie, w którym wybór członków komisji socjalnej dokonywany jest w drodze wewnątrzzakładowych wyborów. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mogą decydować o tym, które osoby uznać za godne zaufania i odpowiednie do dbania o ich interesy. W celu określenia kompetencji i praw komisji socjalnej należy opracować regulamin jej działania.

Regulamin ten powinien określać między innymi:

  • zakres obowiązków członków komisji,
  • kwestie dotyczące terminów spotkań komisji i ich częstotliwości,
  • sposób organizacji i przebiegu posiedzeń komisji,
  • metodę wybierania członków komisji socjalnej,
  • sposób powoływania komisji, liczbę jej członków oraz czas trwania ich kadencji i sposób odwołania z pełnionej funkcji,
  • sposób wyboru przewodni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy