Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 lutego 2018

NR 89 (Luty 2018)

Karta Nauczyciela na nowo

0 231

W ubiegłym miesiącu przybliżaliśmy Państwu część zmian wprowadzonych ustawą o fi nansowaniu zadań oświatowych. W tym artykule przybliżymy kolejne modernizacje prowadzone w jednym z najważniejszych dokumentów prawa oświatowego

 

Zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli (art. 42, art. 42a ustawy Karta Nauczyciela)

Ujednolicony został tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli mających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno- pedagogicznej, w wymiarze 22 godzin1. Jednocześnie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli mających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego i współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, został ustalony w wymiarze 20 godzin tygodniowo2.

Został także określony sposób wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin jako ilorazu łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Przyjęto, że wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ma być zaokrąglany do pełnych godzin, z pominięciem czasu zajęć krótszych niż półgodzinne i z zaokrągleniem do pełnej godziny czasu zajęć powyżej pół godziny. Godziny przekraczające wyliczony wymiar będą stanowić godziny ponadwymiarowe. Proponuje się także ograniczenie możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolu. Zgodnie z przyjętą zasadą dyrektorowi przedszkola, nauczycielowi piastującemu inne stanowisko kierownicze w placówce, a także nauczycielowi pełniącemu obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, nie mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Doprecyzowane zostały również kwestie czasu pracy nauczycieli mających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku zatrudniania na stanowisku nauczyciela osoby mającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności3, w przypadku której lekarz nie wyraził zgody na odstąpienie od stosowania przepisów art. 15 tej ustawy, dyrektor przedszkola zmniejsza jej tygodniowy wymiar czasu pracy z 40 do 35 godzin. Nauczyciel mający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla którego wymiar czasu pracy ustalany jest zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ma teraz obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. Ustala się to proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny traktuje się jako pełną godzinę. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty
pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wymiarze 22 godzin.

Zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych nauczycieli (art. 64, art. 66, art. 66A ustawy Karta Nauczyciela)

Nowe regulacje prawne zakładają określenie wymiaru i terminu udzielenia nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolu urlopu wypoczynkowego w sposób umożliwiający lepszą organizację pracy placówki i wykonywanie jej zadań statutowych, a jednocześnie uwzględniający charakter zadań na tych stanowiskach, związanych z zarządzaniem przedszkolem, które często muszą być wykonywane w dni wolne od zajęć. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 64 ust. 2a dyrektorowi i wicedyrektorowi placówki oraz nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni przez co najmniej 10 miesięcy w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, będzie przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w placówce będą mogli zatem korzystać z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku, a nie wyłącznie w czas...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy