Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

12 marca 2019

NR 100 (Marzec 2019)

Jak pozyskać dodatkowe środki na rozwój firmy?

0 471

Zmieniająca się w zastraszającym tempie rzeczywistość nakłada na każdego przedsiębiorcę, któremu zależy na rozwoju firmy, obowiązek poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania szkoleń podnoszących kwalifikacje bądź kompetencje pracowników. Czasy, gdy wystarczającym warunkiem do odniesienia sukcesu był dyplom wyższej uczelni, minęły bezpowrotnie. Dzisiaj o powodzeniu decydują inne kryteria: nieustannie aktualizowana wiedza, poszerzenie kwalifikacji oraz doskonalenie i pogłębianie już posiadanych kompetencji. Podobnie rzecz ma się w przypadku firmy, jaką niewątpliwie jest przedszkole prywatne.

Harmonijny rozwój przedszkola prywatnego oraz warunek, by nie zostać w tyle za konkurencją, wymaga ciągłego podwyższania kwalifikacji swoich pracowników. Twarde i nieustannie wzrastające wymogi rynku pracy sprawiają, że najważniejszą składową firmy staje się pracownik nie tylko świetnie wykwalifikowany, ale także zaangażowany w jej rozwój.
Konkurencja w każdej gałęzi rynku oraz coraz większa świadomość pracodawców, że odpowiednia motywacja i troska o pracownika to długoterminowa inwestycja, sprawiają, że pracownik czuje się doceniony, a jego efektywność i wydajność znacznie rosną. W interesie właściciela takiej firmy, jak przedszkole prywatne, jest dołożenie wszelkich starań o to, by jakość pracy każdego pracownika, a zwłaszcza nauczycieli, była na najwyższym poziomie. Przyszłość każdej organizacji zależy bowiem w dużej mierze od wiedzy i poziomu wykształcenia kadry pracowniczej. Konkurencja na rynku edukacyjnym, w szczególności w miastach, wzrasta, podobnie jak wzrastają wymagania rodziców oraz dzieci, którym należy dostosować warunki do ich potrzeb spowodowanych częstokroć specyficznymi trudnościami rozwojowymi.
Zainwestowanie środków finansowych w doskonalenie kompetencji i kwalifikacji kadry jest bezwzględnie koniecznym krokiem naprzód. Lokata w kapitał ludzki to najlepsza forma inwestycji w rozwój każdej instytucji, zwłaszcza przedszkola. Przykłady wielu przedsiębiorstw mądrze realizujących strategię rozwoju i podnoszenia kwalifikacji personelu utwierdzają w słuszności obranej drogi rozwoju. Dla udowodnienia prawdziwości tej racji posłużę się własnym przykładem wykorzystania środków unijnych na dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, między innymi poprzez szkolenie nauczycieli. Dotacja unijna pozwoliła na nabycie kompetencji do pracy z dziećmi mającymi trudności w zachowaniu i koncentracji uwagi (metoda behawioralna, skuteczna komunikacja interpersonalna, metoda biofeedback). Szkolenia z tego zakresu są kosztowne i na pewno w ciągu jednego roku nie udałoby się przeszkolić kadry za własne środki. Oprócz wzrostu umiejętności pracowników i doposażenia przedszkola w nowoczesny sprzęt konieczność informowania społeczności lokalnej o efektach unijnej pomocy spowodowała jeszcze większe zainteresowanie ofertą przedszkola. W znacznym stopniu podniosło to naszą konkurencyjność, a co najważniejsze – wyeliminowało problemy z naborem dzieci.
Wzrost zapotrzebowania na profesjonalną usługę opieki, kształcenia i wychowania w przedszkolu powoduje, że jedną ze skuteczniejszych metod sprostania konkurencji rynkowej jest właśnie inwestycja w szkolenia, co potwierdzam własnym przykładem. Nie każdy jednak ma możliwość ubiegania się o środki unijne, ponieważ nabory w perspektywie lat 2014–2020 już się zakończyły. Warto jednak upewnić się w wojewódzkich urzędach pracy, jakimi środkami i na jakie cele będzie dysponował dany urząd w 2019 r. Warto też udać się lub zajrzeć na stronę powiatowych urzędów pracy, ponieważ tam też są środki na szkolenia, chociażby z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

POLECAMY

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Wyzwania stojące przed oświatą coraz częściej dotyczą braku wykwalifikowanej kadry bądź nieposiadania dostatecznych kompetencji wychowawczych i dydaktycznych do pracy z dziećmi o różnym stopniu rozwoju. Zmiana rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli, w szczególności w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych lub specyficznych trudnościach rozwojowych, powoduje określone trudności z pozyskaniem nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje, że zasadne byłoby posiadanie dodatkowych kwalifikacji (chociaż nie jest to wymóg konieczny, ponieważ nauczyciele przedszkola teoretycznie mają wystarczające kompetencje do realizacji całości podstawy) do prowadzenia zajęć z rytmiki czy gimnastyki pozwalającej niwelować wady postawy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję przedszkola, jak i samych pracowników. Fundusz jest formą pomocy, która pozwoli właścicielowi przedszkola zdobyć środki na studia kwalifikacyjne lub szkolenia podnoszące kompetencje pracowników.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak też jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu – nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas określony, czy nieokreślony. Wysokość dofinansowania szkoleń ze środków KFS jest uzależniona od wielkości przedszkola. Ważnym kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw (przedsiębiorców) jest rozmiar działalności. Zg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy