Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

26 lutego 2018

NR 76 (Listopad 2016)

Informacja o nauczycielu – informacja publiczna?

348

Coraz częściej różne osoby zwracają się do dyrektorów przedszkoli o udzielenie konkretnych informacji o nauczycielach. Niestety nie w każdym przypadku odmowa udzielenia odpowiedzi na takie zapytania jest zgodna z prawem.

 

Trudna ocena statusu nauczyciela

Kilka miesięcy temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł o zakresie informacji o nauczycielu, które podlegają ujawnieniu na wniosek zainteresowanych osób. Do dyrektora przedszkola wpłynął wniosek mieszkańca gminy o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej imiennie wskazanej nauczycielki (byłego dyrektora tego przedszkola) w zakresie: określenia, od kiedy była zatrudniona w przedszkolu lub w innej placówce oświatowej na terenie gminy oraz zajmowanego stanowiska; podstaw oraz okresu jej urlopowania, jak również określenia, kiedy zakończyła bezpłatny urlop; określenia, kiedy i na jakiej podstawie została przeniesiona do szkoły podstawowej w innej miejscowości; określenia, komu, przez kogo i kiedy została przekazana jej teczka danych osobowych.

Dyrektor wydał decyzję administracyjną, w której odmówił udostępnienia informacji publicznej dotyczącej nauczycielki, uzasadniając rozstrzygnięcie tym, że w dniu złożenia zapytania nauczycielka nie pełniła już funkcji dyrektora, czyli funkcji publicznej, a w konsekwencji, że informacje o nauczycielce nie mogą być udostępnione.

Wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji do wójta gminy prowadzącej przedszkole i wniósł o nakazanie dyrektorowi przedszkola udostępnienia żądanej informacji, zgodnie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.

Nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, z racji zatrudnienia w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, która wykonuje zadania publiczne. Dlatego sąd pozytywnie odpowiedział na stawiane w sprawie pytanie, czy informacja o zatrudnieniu nauczyciela stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 UoDIP.

Wójt gminy utrzymał w mocy decyzję dyrektora przedszkola, powielając jego argumentację. Ponadto w uzasadnieniu swojej decyzji wójt wskazał, że zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 nauczycielka po zaprzestaniu pełnienia funkcji publicznej (dyrektora) korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i dlatego wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może być pozytywnie rozpatrzony.
Wnioskodawca nie zgodził się z decyzją wójta oraz złożył skargę do WSA w Poznaniu. Argumentował, że wójt wadliwie uznał, że zakres danych o nauczycielce nie stanowi informacji publicznej. Wnioskodawca w skardze stwierdził, że jego zdaniem nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym, co oznacza, że wszelkie informacje dotyczące jego osoby stanowią informację publiczną. Między innymi zarzucił naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W konkluzji skarżący domagał się uchylenia obydwu decyzji.

 

Jakie informacje o nauczycielu musi ujawnić dyrektor?

Po rozpoznaniu skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 21 kwietnia 2016 r. (II SA/Po 158/16, //orzeczenia.nsa.gov.pl) uznał ją za zasadną. W uzasadnieniu WSA wskazał, że z art. 61 Konstytucji wynika prawo obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, które może zostać ograniczone tylko ze względu na ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Jako prawo konstytucyjne, dostęp do informacji publicznej powinien przysługiwać jak najszerszemu obywatelskiemu dostępowi. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie.

Sąd wskazał na wcześniejsze rozstrzygnięcia w sprawach administracyjnych, w których rozpatrywany był status nauczycieli. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 2002 r. (II SA 1956/02, //orzeczenia.nsa.gov.pl) podkreślono, że pojęcie informacji publicznej obejmuje każdą informację wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie ich kompetencji. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 kwietnia 2015 r. (I OSK 1108/14, //orzeczenia.nsa.gov.pl) stwierdził, że funkcja publiczna to funkcja związana z uprawnieniami i obowiązkami w zakresie realizacji zadań o znaczeniu publicznym, do których należy m.in. realizowanie konstytucyjnego prawa do wykształcenia w ramach pracy wykonywanej przez nauczycieli, co przemawia za uznaniem ich za osoby pełniące funkcje publiczne.

WSA w Poznaniu podzielił przytoczone orzeczenia i uznał, że nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, z racji zatrudnienia w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, która wykonuje zadania publiczne. Dlatego sąd pozytywnie odpowiedział na stawiane w sprawie pytanie, czy informacja o zatrudnieniu nauczyciela stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 UoDIP. Zgodnie z zarzutami skarżącego WSA przyjął również, że za takim stanowiskiem przemawia treść art. 63 KN. Dodatkowo w uzasadnieniu podkreślono, że udostępnieniu osobom zainteresowanym podlegają informacje z okresu, gdy była pełniona funkcja publiczna, a zapytania zostały wniesione później, gdy nauczyciel już nie pracował (wyrok NSA z 31 lipca 2013 r., I OSK 742/13, //orzeczenia.nsa.gov.pl).

W konkluzji WSA w Poznaniu stwierdził, że na skutek błędnego przyjęcia przez dyrektora przedszkola oraz wójta gminy, że informacja, o której udzielenie ubiegał się wnioskodawca, nie dotyczy funkcjonariusza publicznego, a w konsekwencji nie stanowi inf...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy