Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 listopada 2020

NR 115 (Listopad 2020)

Dyrektor nowoczesnej placówki szkolnej w obliczu najnowszych wyzwań w oświacie – rok szkolny 2020/2021
Podsumowanie Ogólnopolskiego Kongresu dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

17

Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 polskie szkoły rozpoczęły funkcjonowanie w zupełnie nowych realiach, a jednocześnie muszą przygotować się na różne warunki funkcjonowania wynikające z aktualnych zaleceń GIS związane bezpośrednio z panującą sytuacją pandemiczną. Nowy rok szkolny placówki rozpoczęły pracą w formie tradycyjnej, ale z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Ta nowa, zmieniona rzeczywistość oświatowa stawia współczesnym dyrektorom szkół i placówek oświatowych zupełnie nowe wyzwania. Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, który odbył się w Warszawie 24 września 2020 roku, był poświęcony właśnie radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Motywem przewodnim wydarzenia był „Dyrektor nowoczesnej placówki szkolnej w obliczu najnowszych wyzwań w oświacie w roku szkolnym 2020/2021”.

Wramach pierwszego zagadnienia omówiona została bardzo szczegółowo aktualna sytuacja prawna polskiej oświaty. Jest to baza dla wszelkich dalszych rozważań. Wynika to z tego, że w ostatnim czasie wprowadzono szereg zmian prawnych zarówno tych dotyczących sytuacji pandemicznej (która ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie szkół), jak i typowo oświatowych, ale zmienionych w wyniku „covidowych” aktów prawnych.

POLECAMY

Dyrektor powinien odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: jak w aktualnej rzeczywistości wygląda konkretny obszar funkcjonowania przedszkola lub konkretne zagadnienie merytoryczne? Odpowiedź na nie jest udzielana w celu uzyskania wiarygodnych informacji dotyczących tego, co obecnie należy zrobić (jakie podjąć konkretne działania), aby poprawić to, co jest możliwe do poprawienia lub tylko wymaga skorygowania.

Zadanie 1. 
Należy przeanalizować zapisy dotyczące bezpieczeństwa, a wynikające z zaleceń sanitarnych, dotyczące m.in.:

 • zabiegów sanitarnych,
 • warunków pracy i nauki,
 • uroczystości przedszkolnych,
 • zawieszania zajęć,
 • realizacji zajęć w formule hybrydowej,
 • bezpieczeństwa w sieci (np. tzw. cyberbezpieczeństwa),
 • postępowania z nieletnimi.

Zadanie 2. 
Należy wprowadzić zapisy dotyczące:

 • sposobów zwoływania zebrania,
 • potwierdzania obecności,
 • weryfikacji quorum,
 • zasad i sposobów głosowania,
 • zasad podejmowania decyzji,
 • przeprowadzania głosowania tajnego i jawnego protokołowania obrad.

Zadanie 3. 
Należy skorygować dotychczasowe zapisy dotyczące realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • w sytuacji pracy hybrydowej,
 • w sytuacji nauczania zdalnego.

Zadanie 4. 
O jakie zapisy należy uzupełnić obecne programy wychowania przedszkolnego, aby spełniały wymagania określone w nowych wytycznych MEN?

Należy zwrócić uwagę na to, że skoro zaproponowany przez nauczyciela wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony, to jego modyfikację można uzasadnić przede wszystkim właśnie koniecznością dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, bazy dydaktycznej przedszkola oraz zmienionych warunków funkcjonowania przedszkola i aktualnych względów sanitarnych.

Zadanie 5. 
O jakie elementy należałoby uzupełnić schemat planu pracy przedszkolnej, tak aby pozwoliły na jego realizację w zmiennych warunkach funkcjonowania przedszkola?

Standardowy schemat planu pracy przedszkolnej przedstawiono w tabeli 1.

Lp. Treści 
programowe
(przewidziane do zrealizowania)
Zakładane 
efekty
(czym powinny zakończyć się planowane zajęcia)    
Planowany 
czas realizacji
(ile godzin przewiduję na pełną realizację) 
Przewidywany termin realizacji
(kiedy to będę realizował)    
Uwagi po realizacji
(refleksje praktyka po zrealizowaniu konkretnych treści programowych)
1.          
2.          
3.          

Analiza takiego planu nauczania powinna być przeprowadzona w trzech wymiarach:

 • Ilościowy – Ile godzin zajęła realizacja treści programowych? Czy odpowiada ona założeniom planu? Z jakich powodów i kiedy dokonano zmian? Jak to się ma do planu etapowego? Jakie to pociąga skutki do planu na kolejny rok szkolny?
 • Treściowy – Czy wszystkie zaplanowane treści zostały zrealizowane? Z jakich powodów i kiedy dokonano zmian? Jak to się ma do planu etapowego? Jakie to pociąga skutki do planu na kolejny rok szkolny?
 • Efektywny – Czy realizacja tych treści w takiej liczbie godzin pozwoliła na uzyskanie efektów opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego? Jakie podejmowano decyzje w trakcie realizacji? Jak monitorowano efekty? Jak to się ma do planu etapowego? Jakie to pociąga skutki do planu na kolejny rok szkolny?

Zadanie 6. 
Należy uzupełnić kryteria oceny pracy nauczyciela o zapisy wynikające ze zmienionych zasad funkcjonowania przedszkola.

Zadanie 7. 
O jakie zapisy należałoby uzupełnić kryteria oceny dorobku zawodowego, aby spełniały wymogi nowych warunków funkcjonowania przedszkola?

Dokonywana zgodnie ze standardowymi kryteriami dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż ocena tego dorobku powinna:

 • uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju zawodowego:
  • liczbę zrealizowanych zaplanowanych zadań,
  • stopień realizacji zadań,
  • efekty zrealizowanych zadań;
 • zawierać informację o postępach w różnych obszarach kompetencji – szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb przedszkola;
 • zawierać wskazówki dotyczące obszarów dalszego rozwoju zawodowego nauczyciela, wynikających z potrzeb przedszkola;
 • odnosić się do sposobu dokumentowania dorobku zawodowego;
 • zawierać sentencję końcową: pozytywna – negatywna.

Nauczanie indywidualne i domowe

Ważnym omawianym zagadnieniem było również nauczanie indywidualne i domowe. W przypadku nauczania zdalnego pojedynczego ucznia mogą wystąpić różne warianty.
Dziecko na kwarantannie - Decyzja dyrektora po pozytywnej opinii PPIS i zgodzie OP.
Dziecko przewlekle chory - Decyzja dyrektora po pozytywnej opinii PPIS i zgodzie OP.
Dziecko z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - Decyzja dyrektora na wniosek rodziców ucznia.
Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne  poza szkołą - Dyrektor nie organizuje nauki w formie zdalnej.

W przypadku nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia nie muszą się odbywać w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, lecz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z wnioskiem w tej sprawie muszą zgłosić się do dyrektora przedszkola rodzice dziecka. Nie jest już wymagane zaświadczenie od lekarza! Taki sposób organizacji zajęć będzie możliwy bez względu na przyjęty model edukacyjny związany z sytuacją epidemiczną (stacjonarny, hybrydowy, zdalny). Natomiast w przypadku nauczania domowego na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
poza szkołą. 

W przypadku nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia nie muszą się odbywać w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, lecz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zezwolenie takie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli przedszkole, do którego dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Do wniosku nie trzeba już dołączać opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Fundraising

Podczas kongresu w obrębie zagadnień finansowych omawiana była szeroko kwestia fundraisingu. To profesjonalne i systematyczne pozyskiwanie funduszy, darów rzeczowych i darmowych usług...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy