Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 marca 2019

NR 100 (Marzec 2019)

Doskonalenie nauczycieli w 2019 r.

0 94

W nowym roku kalendarzowym w odniesieniu do szeregu zmian w polskim systemie edukacyjnym pojawiają się również zmiany dotyczące doskonalenia nauczycieli. Dotychczas kwestie dotyczące doskonalenia nauczycieli były w zasadzie regulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli1.

Wydane ono było na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o systemie oświaty2, a obowiązuje na mocy art. 365 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe3 do czasu wydania rozporządzenia na mocy art. 188 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe4. Natomiast nowe rozporządzenie w tej kwestii uwzględnia zmienione regulacje prawne dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli zawarte w:

 1. przepisach art. 184–186 ustawy Prawo oświatowe – zobowiązujących publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli do posiadania akredytacji, a w przypadku nowo tworzonych placówek doskonalenia nauczycieli – wstępnej akredytacji;
 2. przepisach art. 70a ust. 4–6 ustawy Karta Nauczyciela5, ale już w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., będącym efektem wprowadzenia przepisami art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych6, oraz w przepisach art. 143 ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw7 – a dotyczących zmiany sposobu organizacji i finansowania doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 3. przepisach art. 8 ust. 14 ustawy Prawo oświatowe, umożliwiających prowadzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli;
 4. przepisach w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, w związku z art. 321 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, i art. 184–186 ustawy Prawo oświatowe, ale stanowiących o zadaniach i kompetencjach kuratora oświaty.

W nowej regulacji doprecyzowane zostały podstawowe kwestie dotyczące warunków oraz zasad funkcjonowania i organizacji placówek doskonalenia nauczycieli. Z uwagi na swoją aktualność zachowane zostały jednak dotychczas funkcjonujące rozwiązania w zakresie:

 • obowiązków organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, w tym nadawania statutu i zapewniania środków finansowych na jej utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe warunki do realizacji zadań statutowych, a także zatwierdzania planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli,
 • kwalifikacji nauczycieli – konsultantów i specjalistów niebędących nauczycielami, zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • zadań obowiązkowych publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, które mogą być realizowane wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, w tym ich zakresu,
 • zadań nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych,
 • obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, w tym przygotowania planu pracy placówki na dany rok szkolny i sprawozdań z jego realizacji, a także terminów ich sporządzania i przekazywania do opinii i zatwierdzania określonym w rozporządzeniu podmiotom,
 • obowiązków kuratora oświaty dotyczących opiniowania planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
 • obowiązków samorządu województwa dotyczących wpisywania do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Natomiast na nowo, zupełnie inaczej niż dotychczas, uregulowane zostały kwestie:

 • warunków tworzenia i likwidacji placówek doskonalenia nauczycieli,
 • warunków i trybu powierzania zadań doradcy metodycznego,
 • zadań obowiązkowych publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także zadań obowiązkowych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
 • prowadzonych przez samorząd województwa, powiat i gminę,
 • wymagań niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli oraz składu komisji konkursowej,
 • zakresu kursów kwalifikacyjnych, które mogą być realizowane przez placówkę doskonalenia prowadzoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wprowadzono również zmiany w składzie komisji konkursowej na dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego, dostosowując w tym zakresie przepisy rozporządzenia do regulacji zawartych w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw8.
Wprowadzone zostają bardzo istotne zmiany w warunkach tworzenia i likwidacji placówek doskonalenia nauczycieli. Czy to może interesować nauczycieli przedszkoli? Jak najbardziej tak, gdyż teraz nie wszystkie placówki doskonalenia będą miały odpowiednie uprawnienia. Obecnie utworzenie placówki doskonalenia nauczycieli wymaga – zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe – uzyskania wstępnej akredytacji9. Wymóg wstępnej akredytacji nie dotyczy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 Prawo oświatowe, tj. publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ministra właściwego do spraw zdrowia. Do wymienionych placówek nie ma także zastosowania przepis art. 184 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dotyczący wymogu posiadania akredytacji, zgodnie z art. 184 ust. 2 ww. ustawy. Tak jak dotychczas organ prowadzący ma obowiązek zawiadomić kuratora oświaty o zamiarze i przyczynach likwidacji placówki doskonalenia co najmniej sześć miesięcy przed terminem jej likwidacji10. Obowiązek ten nie jest wymagany w przypadku cofnięcia przez kuratora oświaty akredytacji w sposób określony przepisami art. 186 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. Likwidacja placówki następ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy