Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego
KROK PO KROKU

767

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego1 oznacza konieczność opracowania lub wyboru programu przez nauczyciela przedszkola. Tryb i warunki dopuszczania programów wychowania przedszkolnego, a także wymagania dotyczące tych programów określone zostały w art. 22a ustawy o systemie oświaty2. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zasadą jest dopuszczanie programów wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu przez jej dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Poniżej, w tzw. 10 krokach, przedstawiono działania, jakie należy podjąć, aby 1 września 2017 r. nauczyciele przedszkola przystąpili do realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniających nową podstawę programową.

POLECAMY

 

Krok 1.
Wspólna analiza treści nowej podstawy programowej przez nauczycieli

Działanie to umożliwi m.in. poznanie treści rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także omówienie pojawiających się niejasności i wątpliwości. Pomoże również określić obszary, w jakich nauczyciele będą potrzebowali wsparcia, a także zidentyfikować potrzeby przedszkola i nauczycieli w związku z realizacją nowych zadań.

Krok 2. 
Ustalenie zasad dopuszczania programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu przez dyrektora

Dyrektor przedszkola powinien (może to zrobić w uzgodnieniu z nauczycielami) ustalić sposób dopuszczania programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu. W praktyce oznacza to konieczność określenia wzoru wniosku, jaki nauczyciel będzie składał do dyrektora o dopuszczenie programu, jego zawartości i terminu złożenia. Przypomnieć trzeba, że w aktualnym stanie prawnym nie ma przepisów, które regulowałyby te kwestie3. Jest to zatem 
autonomiczna decyzja dyrektora przedszkola. Dyrektor ustala wspólnie z nauczycielami podstawowe kryteria, jakie powinien spełniać program wychowania przedszkolnego, zasady uwzględnienia treści wykraczających poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie, sposób uzasadnienia wyboru określonego programu itp.

Krok 3. 
Analiza i ocena oferty wydawniczej przez nauczycieli

Nauczyciele dokonują analizy oferty wydawniczej pod kątem dostępnych i adekwatnych do potrzeb oraz możliwości dzieci programów wychowania przedszkolnego.
Wspólna analiza oraz wymiana opinii i stanowisk pozwoli
na podjęcie decyzji o opracowaniu programu własnego przez nauczyciela (zespół nauczycieli) lub o wyborze określonego programu.

Dyrektor przedszkola powinien (może to zrobić w uzgodnieniu z nauczycielami) ustalić sposób dopuszczania programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu. W aktualnym stanie prawnym nie maprzepisów, które regulowałyby te kwestie. Jest to zatem autonomiczna decyzja dyrektora przedszkola.

Krok 4. 
Opracowanie programu własnego przez nauczyciela (zespół nauczycieli)

Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty przez program wychowania przedszkolnego należy rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Obowiązujące regulacje dotyczące programów wychowania przedszkolnego przez ograniczenie wymagań w zakresie ich zawartości mają na celu ułatwienie i zachęcenie nauczycieli do opracowywania i korzystania w przedszkolu z własnych programów, przygotowanych w odpowiedni sposób i w formie ustalonej w danej placówce oraz dostosowanych do potrzeb i możliwości określonych grup dzieci.
Opracowanie programu oznacza, że nauczyciel (zespół nauczycieli):

  1. uszczegóławia cele zawarte w podstawie programowej i wskazuje odpowiadające im osiągnięcia dziecka, planuje jednocześnie, kiedy oczekuje się od dziecka, że będzie dysponowało opisaną wiedzą, umiejętnościami i przyjmowało pożądane postawy;
  2. porządkuje zgodnie z własną koncepcją treści nauczania, układając je w najodpowiedniejszej jego zdaniem kolejności (jak w rozkładzie materiału);
  3. wybiera i proponuje formy i metody pracy z dziećmi stosownie do treści, kształconych umiejętności, potrzeb, możliwości i preferencji dzieci, z którymi pracuje, i wreszcie własnych predyspozycji oraz warunków przedszkola.

Krok 5. 
Dokonanie wyboru programu nauczania przez nauczyciela 

Nauczyciel (zespół nauczycieli) podejmuje decyzję o wyborze określonego programu, uwzględniającego potrzeby i możliwości dzieci oraz obejmującego całość podstawy programowej i gwarantującego osiągnięcie celów w niej określonych.
Nauczyciel (zespół nauczycieli) może zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Dokonując wyboru programu, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę przewidywane osiągnięcia dzieci stosownie do wieku i możliwości rozwojowych (w kontekście planowania krótko- i średnioterminowego), a także ocenić, czy dobór treści kształcenia zawartych w programie wychowania przedszkolnego umożliwi realizację założonych celów.

Krok 6. 
Przedstawienie dyrektorowi wybranego (opracowanego) programu

Wybrany (opracowany) program nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola w zależności od przyjętych w przedszkolu rozwiązań w tym zakresie. Przedstawienie programu powinno nastąpić w stosownym wniosku, o którym była już mowa w kroku 2., w którym nauczyciel uzasadnia wybór (opracowanie) określonego programu.

Krok 7. 
Analiza przedstawionych dyrektorowi programów

Dyrektor dokonuje oceny spełnienia wymogów dotyczących programu. Na przykład ustala, czy programy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, czy obejmują całość podstawy programowej itp.
Dyrektor może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego (nie ma jednak formalnego obowiązku). Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu 
z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz ocenę dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

Krok 8. 
Uzyskanie opinii rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna wydaje opinię (pozytywną lub negatywną) w sprawie zaproponowanych przez nauczyciela (zespół nauczycieli) programów wychowania przedszkolnego. Rada pedagogiczna powinna zaopiniować oddzielnie każdy z programów wychowania przedszkolnego przedstawiony przez dyrektora, a zaproponowany przez nauczyciela (zespół nauczycieli). Opinia rady pedagogicznej jest obligatoryjna, ale ma charakter pomocniczy. Oznacza to, że brak opinii pozytywnej nie musi stanowić przeszkody w dopuszczeniu programu. 

Zebranie rady pedagogicznej powinno odbywać się w terminie umożliwiającym zespołową analizę i podjęcie decyzji przed okresem urlopów nauczycieli. Ze względu na to, że przedstawione przez nauczycieli programy powinny obejmować całość podstawy programowej i gwarantować osiągnięcie celów w niej określonych, dyrektor musi mieć czas na dokonanie ich oceny oraz, w przypadku wątpliwości dotyczących możliwości ich realizacji, także...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy