Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

6 grudnia 2021

NR 125 (Grudzień 2021)

Czy prawo dopuszcza możliwość zawieszenia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela?

0 328

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela niezłożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu zobowiązuje do odbywania go w pełnym wymiarze. Jak jednak prawo precyzuje kwestię niemożności złożenia przez nauczyciela wniosku ze względu na stan zdrowia? Czy możliwe jest wówczas zawieszenie postępowania awansowego?

Awans nauczyciela jest jednym z jego podstawowych uprawnień i drogą, dzięki której realizuje rozwój zawodowy. Zdobywanie kolejnych stopni awansu gwarantuje prawo nie tylko do wyższego wynagrodzenia (określonego przepisami rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy), lecz także do zajmowania stanowiska dyrektora jednostki oświatowej. 

Zgodnie z art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz:

POLECAMY

 • w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
 • w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
 • w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Okres trwania stażu został wskazany w art. 9c ust. 1 Karty Nauczyciela i wynosi w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

 • nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy,
 • nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

Z powodu ogromnego wpływu, jaki awans zawodowy ma na pozycję nauczyciela i jego zatrudnienie, pedagog nie powinien ponosić negatywnych skutków wypadków losowych, które mogłyby utrudnić mu przebieg stażu i zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego. W szczególności warto przywołać przypadek choroby, zwłaszcza długotrwałej, która może znacznie zakłócić przebieg stażu, a także spowodować, że w pewnych przypadkach zajdzie konieczność jego powtórzenia. 

Choroba a przebieg stażu

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość przedłużenia stażu w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 9d ust. 5 i 5a tego aktu. 
Zgodnie z art. 9d ust. 5 w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek:

 • choroby, 
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a
  – trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc – staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Podobnie w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu: 

 • urlopu macierzyńskiego, 
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
 • urlopu rodzicielskiego 
 • urlopu ojcowskiego 
  (art. 9d ust. 5a) – i w tych sytuacjach staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Choroba nauczyciela jako przyczyna przedłużenia stażu została zatem uregulowana wyłącznie w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela. W tym przypadku przedłużenie stażu dotyczy nieobecności, która miała charakter nieprzerwany i trwała dłużej niż miesiąc. Jeżeli zatem nieobecność nauczyciela trwa od 1 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r., to obejmuje ona 49 dni i o tyle właśnie dni należy przedłużyć staż. Warto przy tym zauważyć, że na tych 49 dni składają się nie tylko dni robocze, lecz także dni wolne od pracy – należy zatem pamiętać, że staż wydłuża się także o te dni nieobecności. Wynika to z faktu, że Karta Nauczyciela, wskazując czas trwania stażu nauczyciela, czyli 9 miesięcy bądź 2 lata i 9 miesięcy, nie posługuje się pojęciem dni roboczych, a więc staż obejmuje nie tylko dni tygodnia, lecz także weekendy i dni wolne od pracy z innych powodów, w tym święta. 

Na cele niniejszego artykułu przyjmijmy jednak, że nieobecności było kilka. Jedna z nich trwała w okresie już przywołanym, czyli od 1 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r., ale do tego nauczyciel był nieobecny od 1 do 15 września. W tym wypadku staż ulegnie przedłużeniu również o 49 dni, ponieważ wrześniowa nieobecność trwała krócej niż miesiąc. 

Kolejny przykład dotyczy nieobecności trwającej – ponownie – od 1 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. oraz drugiej: od 17 do 31 września 2021 r. Każda z tych nieobecności dotyczy innego schorzenia i na każdą z nich zostało wydane odrębne zwolnienie lekarskie. W tym wypadku staż nie przedłuży się już o 49 dni, lecz o 63 dni. Wynika to z faktu, że w tej sytuacji nieobecności ze sobą sąsiadują, są nieprzerwane, gdyż nauczyciel nawet na jeden dzień roboczy nie wraca do pracy po pierwszym zwolnieniu. 

Istnieje oczywiście możliwość, że znaczna liczba zwolnień lekarskich spowoduje konieczność powtórzenia stażu. Regulacja art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela wskazuje bowiem również, że „w przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze”. Co istotne – o ile zdanie wcześniej jest mowa o nieobecności trwającej „nieprzerwanie”, o tyle w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż rok nie ma już tego zastrzeżenia. Oznacza to, że konieczność powtórzenia stażu w pełnym wymiarze może się pojawić również wówczas, gdy żadna z nieobecności nauczyciela nie trwała nawet miesiąc, ale nieobecności te zsumowane w okresie trwania całego stażu dadzą łącznie więcej niż rok. 

Istnieje jeszcze jedna możliwość, gdy nawet stosunkowo krótka choroba może skutkować koniecznością powtórzenia stażu. 

Jak już wspomniano, zgodnie z art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

 • urlopu macierzyńskiego, 
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
 • urlopu rodzicielskiego lub 
 • urlopu ojcowskiego, 
  – staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. 

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z tych przyczyn oraz z powodu choroby jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

Jeżeli – przykładowo – nauczycielka przebywała na rocznym urlopie macierzyńskim, który był bezpośrednio poprzedzony trwającym nieco ponad 6 miesięcy zwolnieniem lekarskim, wówczas również staż należy powtórzyć w pełnym wymiarze. Co istotne, nie będzie takiej konieczności, jeżeli pomiędzy zwolnieniem lekarskim a urlopem macierzyńskim wystąpią dni przepracowane, gdyż nieobecność ta nie będzie „nieprzerwana”. 

Zawieszenie postępowania

Choroba przedłuży zatem staż, a nawet może spowodować konieczność jego powtórzenia we wskazanych wyżej przypadkach. Może się jednak zdarzyć, że nauczyciel zachoruje tuż po stażu, a więc w czasie, gdy powinien już składać wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego w sprawie awansu. 

Zgodnie z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy