Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

18 stycznia 2021

NR 117 (Styczeń 2021)

Czy posiadanie przez przedszkole konta EPUAP jest obowiązkowe?

105

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej, w skrócie właśnie ePUAP, to system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w w internecie. Czy dotyczy to również przedszkoli?

Regulacje prawne, związane z kontem ePUAP znajdują się w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). Akt ten określa również powiązane pojęcia, np. elektroniczna skrzynka podawcza – jest to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej, służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, czyli też przez ePUAP. Z kolei formularz elektroniczny to oprogramowanie służące do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego, zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego, mogące stanowić część usługi udostępnionej na ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym. 

Innymi słowy, podmioty obowiązane do posiadania konta ePUAP udostępniają za jego pośrednictwem swoje usługi, umożliwiając wygenerowanie dokumentu tożsamego z dokumentem papierowym, złożenie wniosku itd., z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej. Jest to zatem system załatwiania spraw na odległość, w założeniu bardziej rozbudowany niż tylko konto umożliwiające przesyłanie dokumentów. 
Funkcjonowanie systemu ePUAP w skali kraju zapewnia minister do spraw informatyzacji, jest on również administratorem danych użytkowników ePUAP. 

Rodzi się pytanie o to, jakie podmioty muszą udostępniać elektroniczną platformę usług administracji publicznej. Odpowiedź na nie jest zawarta w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z tym przepisem regulacje ustawy stosuje się do:

POLECAMY

 • organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,
 • jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • funduszy celowych,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych,
 • uczelni,
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytutów badawczych,
 • instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • jednostek organizacyjnych tworzonych przez Polską Akademię Nauk,
 • Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Rady Doskonałości Naukowej.

Z tych wszystkich wymienionych podmiotów tylko forma jednostki budżetowej odnosi się do placówek oświatowych, bowiem ta forma organizacyjno-prawna została wymieniona w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 17). Zgodnie z tą regulacją przedszkola, szkoły i placówki zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. 

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych niemające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowe przedszkola są zatem powiązane z budżetem jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem tzw. metody budżetowania brutto. Oznacza to, że finansowanie placówki oświatowej nie zależy w żadnym stopniu od uzyskiwanych dochodów własnych. 

Zasada ta oczywiście nie dotyczy przedszkoli niesamorządowych, czy to publicznych, czy niepublicznych. Otrzymują one co prawda dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ale nie oznacza to powiązania z budżetem – zasady wydatkowania środków otrzymywanych przez niesamorządowe placówki oświatowe są określane wyłącznie przez ich organy prowadzące. Niepubliczne i publiczne przedszkola niesamorządowe nie są zatem jednostkami budżetowymi, a więc nie zostały wymienione w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Co za tym idzie – nie są objęte obowiązkiem zapewnienia dostępu do ePUAP. Jedynie przedszkola samorządowe, prowadzone przez gminy i powiaty, mają obowiązek prowadzenia platformy ePUAP.

Zasady prowadzenia

Zasady otrzymywania dostępu do ePUAP określa rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1969). Zgodnie z § 7 rozporządzenia podmiot publiczny, a więc również przedszkole, występuje do ministra z wnioskiem o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP. Wniosek ten zawiera:

 • oznaczenie podmiotu publicznego,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego wraz z podaniem
 • funkcji lub stanowiska,
 • dane administratora podmiotu.

W przypadku przedszkoli zarówno upoważnionym do reprezentacji jednostki, jak i administratorem jest jej dyrektor. 

Funkcja podmiotu publicznego na ePUAP staje się dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ministra. Zgodnie z § 10 rozporządzenia podmioty publiczne mogą wykorzystywać do świadczenia usług w postaci elektronicznej w szczególności następujące funkcje ePUAP:

 • tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych przez osoby fizyczne i podmioty;
 • przesyłanie dokumentów elektronicznych;
 • wymiana danych między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi;
 • identyfikacja użytkowników i rozliczalność ich działań;
 • weryfikacja podpisu elektronicznego;
 • tworzenie usług podmiotu publicznego lub usług kilku podmiotów publicznych współdziałających ze sobą, zbudowanych na podstawie dwóch lub więcej usług;
 • obsługa płatności elektronicznych;
 • działania związane z procesem potwierdzania profilu zaufanego;
 • weryfikacja zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem określonym w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;
 • wystawianie:
 • urzędowego poświadczenia odbioru,
 • elektronicznego poświadczenia opłaty,
 • elektronicznego znacznika czasu,

z uwzględnieniem funkcji ePUAP gwarantujących niezaprzeczalność tych poświadczeń.

Tu należy zwrócić uwagę na istotny obowią...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy