Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

27 sierpnia 2018

NR 94 (Wrzesień 2018)

Czas pracy niepełnosprawnych nauczycieli według nowych zasad

0 144

Od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystają ze zniżki pensum, ale nie przydziela się im godzin ponadwymiarowych. Po spełnieniu określonych warunków mogą jednak realizować dodatkowe godziny.

W poprzednich latach legitymowanie się orzeczeniem o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie zapewniało nauczycielowi realizacji mniejszej liczby godzin z dziećmi niż wynikająca z pensum. Przewidywane przez ustawodawcę obniżenie norm czasu pracy mogło się odbywać poprzez zmniejszenie wymiaru obowiązków wykonywanych w pozostałym czasie pracy. Od 1 września 2018 r. art. 42a ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967, wprost stanowi, że nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2018 r., poz. 511), obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się jako pełną godzinę. Z kolei z powołanego przepisu UoRZiSZON wynika, że czas pracy osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Zasadą jest, że czas pracy nauczyciela z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który jest zatrudniony na pełen etat, nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo oraz nauczyciel korzysta ze zniżki pensum. W porównaniu do 40-godzinnego tygodnia pracy (art. 42 ust. 1 KN) norma czasu pracy jest obniżona o 1/8 (7/8 × 40 godz. = 35 godz.). W związku z tym również o 1/8 ulega obniżeniu wymiar pensum nauczycieli z takimi orzeczeniami.

Przykład 1.
Nauczyciel z pensum 25-godzinnym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, tygodniowo ma do zrealizowania bezpośrednio z uczniami 
22 godziny, czyli o 3 godziny mniej: 7/8 × 25 godz. = 21,9 godz.,zaokrąglonych w górę.

Przykład 2.
Nauczyciel z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, pracujący z sześciolatkami (pensum 22 godziny), zatrudniony na 22/22 etatu ma do zrealizowania z dziećmi 19 godzin: 
7/8 × 22 godz. = 19,25 godz. zaokrąglonych w dół.
W przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć, który legitymuje się co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wyliczeń obowiązującej go normy czasu pracy oraz pensum dokonuje się proporcjonalnie do części etatu.

Przykład 3.
Nauczyciel wspomagający z niepełnosprawnością co najmniej w stopniu umiarkowanym i z pensum 20-godzinnym, zatrudniony na 10/20 (czyli na pół etatu), od 1 września 2018 r. będzie miał do przepracowania 17,5 godzin w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy (10/20 × 7/8 × 40 godz.), w tym w ramach obniżonego pensum będzie realizował 9 godzin: 10/20 × 7/8 × 20 godz. = 8,75 godz. zaokrąglonych w górę.
Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela (art. 42a ust. 2 KN).
Oznacza to, że nauczyciel otrzymuje wynagrodzen...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy