Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

1 września 2021

NR 122 (Wrzesień 2021)

Case study Konkurs na dyrektora
Czy organ prowadzący może nie uznać jego wyników?

17

Wprowadzone w związku z pandemią przepisy tymczasowo umożliwiają powierzenie stanowiska dyrektora lub przedłużenie tego powierzenia bez konieczności organizowania konkursu. W tej sprawie nadal obowiązuje bowiem rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.), które w § 11h stanowi, że w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed 2 września 2021 r. organ prowadzący może:

POLECAMY

 1. przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 oraz z 2020 r., poz. 568 i 2157) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty, w której przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny; 
 2. powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.;
 3. przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.

Korzystanie z tych regulacji nie jest jednak obowiązkowe, na co wskazuje redakcja przywołanego przepisu, zgodnie z którym organ prowadzący „może” go zastosować, nie ma zatem takiego obowiązku. W efekcie można uznać, że nadal podstawowym trybem powierzania stanowiska dyrektora przedszkola czy placówki jest konkurs, z tym jednak zastrzeżeniem, iż jest to tryb wyboru kandydata na stanowisko dyrektora stosowany jedynie w jednostkach samorządu terytorialnego. W przypadku przedszkoli i placówek niesamorządowych organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora bez przeprowadzania procedury konkursowej. 
W jednostkach samorządowych organem właściwym do przygotowania i przeprowadzenia konkursu jest wójt, burmistrz, prezydent miasta albo zarząd powiatu – zgodnie z treścią art. 63 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). 
Z przywołanych regulacji wynika zatem zasada, zgodnie z którą organ prowadzący szkołę lub placówkę powierza stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. 

Ogłoszenie o konkursie

Pierwszym etapem procedury jest ogłoszenie przez organ prowadzący konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki. Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 ze zm.) informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora jednostki prowadzonej przez samorząd informację o ogłoszeniu konkursu można zamieścić również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kuratorium oświaty właściwego dla siedziby przedszkola, szkoły lub placówki oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim (§ 1 ust. 5 i 6 rozporządzenia). 

Ogłoszenie konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia, zawiera:

 1. oznaczenie organu prowadzącego;
 2. nazwę i adres jednostki, której dotyczy konkurs;
 3. wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora – wymagania te są określone w rozporządzeniuMinistra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm.);
 4. wskazanie wymaganych dokumentów:
  1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju jednostki,
  2. życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informacje o:
   • stażu pracy pedagogicznej (lub dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego),
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – jeżeli w konkursie startuje osoba niebędąca nauczycielem,
  3. oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
   •  dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego,
   • dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska,
   • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 306 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
  15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 5. informację o:
  1. sposobie i terminie składania ofert,
  2. dopuszczeniu składania ofert w formie elektronicznej,
  3. sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Zgodnie z kolei z art. 63 ust. 14 ustawy Prawo oświatowe w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

 1. po trzech przedstawicieli:
  1. organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
  2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 2. po dwóch przedstawicieli:
  1. rady pedagogicznej,
  2. rady rodziców;
 3. po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

Procedura konkursowa

Komisja powołana przez organ prowadzący wybiera kandydata na stanowisko dyrektora, ale fakt, że o tak wybranej osobie ustawa mówi „kandydat”, nie oznacza, że ostatecznie to organ prowadzący decyduje, czy można, czy też nie należy wybranej w ten sposób osobie powierzyć stanowiska. Przywołane regulacje stanowią bowiem wprost, że kandydatowi wybranemu w drodze konkursu nie można odmówić powierzenia stanowiska. W praktyce oznacza to, że organ prowadzący – wójt, burmistrz, pre...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy