Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

9 marca 2018

NR 72 (Maj 2016)

Biwaki dla przedszkolaków

342

Dyrektorzy i nauczyciele organizujący dla przedszkolaków wycieczki i biwaki w czasie wolnym od zajęć powinni uwzględnić zmiany dotyczące wypoczynku uczniów, które obowiązują od 1 kwietnia 2016 r.

Definicja wypoczynku uczniów

Nowa definicja wypoczynku dzieci obejmuje odpoczynek organizowany dla nich w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci, trwający nieprzerwanie co najmniej dwa dni, przypadający w czasie letnich i zimowych przerw w zajęciach oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności (a więc nie wyłącznie) w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, 
obozu i biwaku (art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156).
UoSO nie dotyczy wypoczynku zorganizowanego przez rodzinę dzieci (osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) lub przez osoby znane rodzicom osobiście dla dzieci własnych lub dzieci znajomych, nawet gdy w charakterze gości zostaną zaproszeni nauczyciele przedszkola. Nowe zaostrzone zasady nie są także stosowane do jednodniowych wycieczek i biwaków organizowanych dla przedszkolaków.

POLECAMY

Wymogi stawiane organizatorom wypoczynku

Biwaki i wycieczki mogą przygotowywać dla przedszkolaków podmioty wymienione w art. 92c ust. 1 UoSO:

 • przedszkola i inne jednostki oświatowe,
 • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
 • inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które organizują wypoczynek w celu niezarobkowym albo zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187).

Każdy organizator biwaku lub wycieczki dla przedszkolaków musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, m.in. w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej (potwierdzone opinią komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej), ochrony środowiska oraz warunki sanitarnohigieniczne, a gdy uczestnikami są osoby niepełnosprawne – dodatkowo obiekt lub teren muszą być dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników. Szczególna ostrożność dotyczy bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich. Dziećmi może opiekować się wyłącznie wykwalifikowana kadra: kierownik i wychowawcy w liczbie odpowiedniej do liczby uczestników wypoczynku (co najmniej jeden wychowawca na 15 dzieci),
a także w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika i wychowawcy. Jeśli chodzi o zdrowie dzieci, muszą mieć zapewniony dostęp do opieki medycznej – w ramach NFZ lub na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym, zaś program wypoczynku i zajęć musi być dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności. Wyżywienie nie może naruszać zasad higieny żywienia określonych w ustawie 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594). Wykupienie polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku jest obowiązkowe w przypadku wyjazdu za granicę.

Każdy organizator biwaku  lub wycieczki dla przedszkolaków  musi zapewnić bezpieczne  i higieniczne warunki  wypoczynku.  

Ponadto organizator musi udzielać wyczerpujących informacji rodzicom o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o terminie, miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie – np. na spotkaniach, poprzez przekazanie materiałów informacyjnych. Dla każdego uczestnika powinien założyć kartę kwalifikacyjną z informacjami o wypoczynku, uczestniku, załączyć decyzję organizatora o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w wypoczynku, potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu lub skróceniu pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku, o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie, a także informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku. Z wypełnienia karty są zwolnione jednostki oświatowe, gdy wyjazd nie trwa dłużej niż trzy dni (art. 92k UoSO). Dokumentacja wypoczynku i jego zgłoszenia muszą być przechowywane przez pięć lat (art. 92h ust. 1 UoSO).

Fachowa kadra

Artykuł 92p ust. 1 UoSO określa wymogi, które musi spełnić kierownik wypoczynku:

 • niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa niealimentacji, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
 • narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz z 2015 r., poz. 28 i 875). Ponadto kierownik nie może mieć orzeczonego zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (wymóg jest wykazywany zaświadczeniem z KRK; nauczyciel oświadcza o niekaralności); pełnoletność;
 • co najmniej średnie wykształcenie;
 • ukończony kurs na kierownika wypoczynku – wymóg nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w oświacie;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat – wymóg nie dotyczy nauczycieli. 

Ściśle określone warunki musi także spełnić wychowawca wypoczynku (art. 92p ust. 2 UoSO):

 • niekaralność i brak orzeczonych zakazów (wykazane zaświadczeniem z KRK; nauczyciel składa tylko oświadczenie), pełnoletność i wykształcenie średnie na zasadach ustalonych dla kierownika;
 • ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Jeżeli w wypoczynku biorą udział trenerzy, instruktorzy, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, muszą być pełnoletni, z co najmniej średnim wykształceniem oraz wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami adekwatnymi do realizowanych zajęć (art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b UoSO).

Sposób informowania odpowiednich organów o wypoczynku

Najmniej sformalizowane obowiązki spoczywają na przedszkolu, które organizuje dla dzieci biwak, wycieczkę lub inną formę wypoczynku trwającego maksymalnie trzy dni. Dyrektorzy jedynie składają kartę wypoczynku kuratorowi oraz 
organowi prowadzącemu najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem wypoczynku (art. 92e UoSO). Jednostka oświatowa przechowuje kartę wycieczki przez pięć lat od zakończenia wycieczki (art. 92h ust. 5 UoSO).

Dokumentacja wypoczynku i jego zgłoszenia muszą być przechowywane przez pięć lat  (art. 92h ust. 1 UoSO)

Pozostali organizatorzy mają o wiele szersze obowiązki. Przed wyjazdem muszą zgłosić wypoczynek kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora na zasadach określonych w art. 92s UoSO oraz w zależności od formy wypoczynku – na 21 lub 14 dni przed jego rozpoczęciem. Podmiot taki musi m.in. oświadczyć, że posiada kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kadrę wypoczynku warunków do pełnienia odpowiednich funkcji w czasie wyjazdu, podać sposób zapewnienia opieki medycznej uczestnikom oraz złożyć wiele innych  informacji. Wzór zgłoszenia jest kilkustronicowy. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku, które dla organizatora stanowi informację o uwzględnieniu zgłoszenia. O wszelkich zmianach danych objętych zgłoszeniem  organizator musi niezwłocznie poinformować kuratora (art. 92i UoSO). Za organizację wypoczynku pomimo braku dokonania zgłoszenia lub braku uzyskania akceptacji kuratora oświaty, a także za brak aktuali...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy