Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 listopada 2020

NR 115 (Listopad 2020)

Awans nauczycielski w sesji zimowej
Podstawa prawna

0 624

Kwestie realizacji stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela uregulowane są w rozdziale 3A Karty Nauczyciela1 oraz w rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego2. Regulacje „awansowe” zawarte w tych dwóch aktach prawnych to lektura obowiązkowa dla każdego nauczyciela realizującego staż.

Ważne terminy

Co do zasady, w większości przypadków procedury awansowe w danym roku kalendarzowym kończą się 31 sierpnia. Bywają jednak sytuacje, kiedy nauczyciel nie był w stanie zakończyć stażu w pierwotnym, przewidywanym 
terminie. 

POLECAMY

Przypomnijmy, że każdy staż musi być uwieńczony sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego, który nauczyciel przedkłada dyrektorowi przedszkola w terminie 7 dni od zakończenia stażu. Opiekun stażu, również w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez nauczyciela stażu, przedstawia dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Obowiązkowo sporządzana jest w formie pisemnej, a jej niezbędne elementy to uzasadnienie oraz pouczenie dotyczące trybu odwołania. Trzeba pamiętać o tym, że organem właściwym do wniesienia odwołania w przypadku wszystkich awansów jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Termin jest sztywny i wynosi 14 dni od dnia doręczenia oceny. Właściwy kurator oświaty ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania nauczyciela. Co ważne, ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. Może się zdarzyć, że w tym 21-dniowym terminie kurator nie zdąży rozpatrzyć odwołania nauczyciela. Wówczas nauczyciel jest dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego) lub egzaminu (w przypadku stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego).

Dyrektor przedszkola ma 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela na przygotowanie i ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Jeżeli nie udało się tego zrobić przed 30 czerwca, to nic straconego. Nauczyciel ma bowiem szansę zdobyć wymarzony stopień awansu zawodowego w tzw. sesji zimowej.

Warunek jest taki, że wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami musi trafić do odpowiedniego organu przed 31 października. Owe odpowiednie organy to:

 • w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor przedszkola,
 • w przypadku stażu na stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący przedszkole,
 • w przypadku stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego – właściwy Kurator Oświaty.

Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie trzech lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Jeżeli nauczyciel nie dotrzyma terminu złożenia wniosku, wówczas zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Postępowanie urzędowe

Od momentu złożenia wniosku do właściwego organu rozpoczyna się tzw. urzędowy etap postępowania. Bardzo ważne jest to, że postępowanie to musi spełniać wszystkie wymogi określone w Kodeksie postępowania administracyjnego3, a jego uwieńczeniem jest wydanie przez organ decyzji o nadaniu lub odmowie nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Z kolei nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie trzech lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Jeżeli nauczyciel nie dotrzyma terminu złożenia wniosku, wówczas zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Analiza formalna wniosku

Właściwy organ (dyrektor przedszkola, organ prowadzący przedszkole lub kurator oświaty) nadający stopień awansu zawodowego nauczyciela przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dołączonej dokumentacji.

Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Ważne jest to, że do wezwania trzeba się bezwzględnie zastosować, gdyż termin ten wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie może być wydłużony.

Organem właściwym do wniesienia odwołania w przypadku wszystkich awansów jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Termin jest sztywny i wynosi 14 dni od dnia doręczenia oceny. Właściwy kurator oświaty ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania nauczyciela. Co ważne, ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 

Komisje – skład i uprawnienia

Jeżeli w dokumentacji nie stwierdzono żadnych braków albo zostały one w terminie usunięte, właściwy organ powołuje komisję.

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor przedszkola. 

W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor (wicedyrektor) jako jej przewodniczący,
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w przedszkolu, a w przypadku, w którym nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy,
 • opiekun stażu.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący przedszkole. 

W skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący,
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor przedszkola,
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

W skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor przedszkola, z wyjątkiem przypadku gdy o awans
 • ubiega się dyrektor,
 • trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W pracach komisji, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Przedstawiciele tych organów nie muszą mieć niczyjej zgody, aby wziąć udział w posiedzeniu komisji.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi również przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Udział związkowca jest szczególnie ważny w przypadku tzw. trudnych komisji, które też się zdarzają.

Właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji. Jest to bardzo ważny termin, którego przestrzegania należy pilnować. Daje on nauczycielowi szansę na przygotowanie się merytoryczne i mentalne do rozmowy lub egzaminu.

Nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku 
bez rozpoznania. Ważne jest to, że do wezwania trzeba się bezwzględnie zastosować, gdyż termin ten wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie może być wydłużony. 

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której nauczyciel stażysta ubiega się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Podczas rozmowy nauczyciel w pierwszej kolejności przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, a następnie odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w rozporządzeniu.

Dotyczą one:

 • znajomości przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż;
 • umiejęt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy