Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

4 listopada 2021

NR 124 (Listopad 2021)

6 aspektów prowadzenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego

0 20

Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, mogą zostać objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W takiej sytuacji na przedszkolu oraz jego dyrektorze spoczywać będzie szereg dodatkowych obowiązków związanych z organizacją tej formy nauczania. Na co w związku z tym należy zwłaszcza zwrócić uwagę?

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Szczegółowe kwestie związane z realizowaniem omawianego obowiązku zostały zamieszczone w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

POLECAMY

W jaki sposób inicjowane jest nauczanie indywidualne?

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2019 r. wskazuje, że indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Orzeczenia te wydawane są na podstawie i w trybie określonym w rozporządzeniu MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
Na podstawie § 14 rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. W orzeczeniu zespół specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej powinien określić:

  • ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka wynikające z przebiegu choroby lub procesu terapeutycznego,
  • okres, w jakim zachodzi potrzeba indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • zalecane, w zależności od potrzeb, warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron,
  • zalecane działania sprzyjające integracji dziecka ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwiające powrót dziecka do przedszkola,
  • zalecane, w zależności od potrzeb, cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom przez przedszkole oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Orzeczenie takie jest wydawane na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Dyrektor przedszkola powinien mieć na uwadze, aby indywidualne przygotowanie przedszkolne było organizowane w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Oznacza to, że, biorąc pod uwagę tryb pracy danego przedszkola, dyrektor powinien – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – określić zakres i czas prowadzenia zajęć. Określając zakres czasu, dyrektor powinien również zasięgnąć opinii rodziców dziecka.

Kto może prowadzić zajęcia w ramach nauczania indywidualnego?

Przepisy rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. wskazują, że zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego powinny być prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej lub prowadzących zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, którym dyrektor powierzy ich prowadzenie. W uzasadnionych przypadkach (chociaż przepisy, niestety, nie wskazują, o jakie przypadki dokładnie chodzi, co oznacza, że decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor, uwzględniając konieczność realizacji zaleceń wskazanych w orzeczeniu) dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. Dzięki temu „awaryjnemu” rozwiązaniu istnieje możliwość zapewnienia dziecku objętemu zajęciami indywidualnymi należytej opieki, pozwalającej na realizację zaleceń określonych w orzeczeniu, np. w sytuacji, gdy w danym przedszkolu takie osoby nie są na stałe zatrudnione. 

W jaki sposób należy prowadzić zajęcia nauczania indywidualnego?

Niezależnie od tego, czy zajęcia będą realizowane przez nauczyciela zatrudnionego w macierzystym przedszkolu lub szkole, czy też w innej jednostce oświatowej, powinny być prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

Przepisy wskazują, że zajęcia należy prowadzić w miejscu pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 upo, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Warto zaznaczyć, że 1 września 2021 r. przedłużona została – na cały rok szkolny 2021/2022 – możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego bez konieczności bezpośredniego kontaktu dziecka z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora przedszkola lub szkoły rodzice dziecka. Takie rozwiązanie obowiązywało już w szkolnym 2020/2021 i miało oczywiście na celu zapewnienie uczestnikom zajęć zwiększonego bezpieczeństwa w związku z trwającą epidemią COVID-19.

W trakcie prowadzenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego należy realizować programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, przy czym na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka – dyrektor przedszkola może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym zajęcia te są organizowane. Stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem nauczyciel może złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien on także zawierać uzasadnienie.

Jaki jest wymiar zajęć prowadzonych w ramach nauczania indywidualnego?

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem powinien wynosić od 4 do 6 godzin. Zajęcia te powinny być realizowane w ciągu co najmniej 2 dni, w związku z czym nie powinny zdarzać się przypadki, gdy ich realizacja przypadnie na jeden dzień. Jedynie wyjątkowo, za zgodą organu prowadzącego, dyrektor może ustalić wyższy tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Istnieje również możliwość ustalenia przez dyrektora, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższego niż 4 godziny – jeżeli będzie to uzasadnione stanem zdrowia dziecka. W takim przypadku należy jednak pamiętać o konieczności uwzględnienia realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Jakie jeszcze obowiązki ma szkoła lub przedszkole względem dziecka objętego nauczaniem indywidualnym?

Przepisy rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy