Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

2 grudnia 2019

NR 107 (Grudzień 2019)

Zmiany prawne czekające nas w roku 2020 – zmian ciąg dalszy

96

Realizowana obecnie reforma systemu oświaty zatacza coraz szersze kręgi. Po uporaniu się z kwestiami fundamentalnymi przychodzi czas na doprecyzowanie kolejnych istotnych rozwiązań. W obowiązujących obecnie w polskiej oświacie przepisach prawnych zapisano wiele rozwiązań dotyczących różnych aspektów rzeczywistości przedszkolnej. Część nowych rozwiązań prawnych już obowiązuje, ale pewna ich część wejdzie w życie dopiero w roku 2020.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do szczegółowej lektury poszczególnych aktów prawnych. Należy pamiętać jednak, że prawo należy czytać i interpretować komplementarnie. 

 1. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Dz. U. z 2018 r., poz. 2245
 • Data ogłoszenia: 30 listopada 2018 r.
 • Data wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Ustawa wprowadza od nowego roku wiele nowych rozwiązań. Znaczna cześć przepisów ustawy już weszła w życie, ale niektóre dopiero będą wprowadzane. W tabeli na następnej stronie przedstawiono zestawienie najważniejszych z nich. 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 1942
 • Data ogłoszenia: 11 października 2019 r.

Przedmiotowa regulacja ma charakter porządkujący. 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 1788
 • Data ogłoszenia: 19 września 2019 r.
 • Data wejścia w życie: 20 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 8 i 18, które wchodzą w życie 1 września 2020 r.

Zmiany wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem obejmują:

 1. uchylenie przepisów dotyczących przedszkoli, sześcioletnich szkół podstawowych (które zakończyły już działalność) oraz placówek, o których mowa obecnie w art. 2 pkt 3–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dawniej w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty); regulacje dotyczące prowadzenia przez nie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 2. powtórzenie rozwiązań w zakresie prowadzenia dzienników (w tym elektronicznych) opisanych w rozporządzeniu wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 3. wymóg opatrzenia dziennika zapisanego w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (dodatkowo względem stanu obecnego) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną; umożliwienie również wykorzystania podpisu osobistego;
 4. umożliwienie prowadzenia przez szkoły księgi uczniów i księgi słuchaczy także w postaci elektronicznej;
 5. znowelizowane przepisy w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia przez szkoły dzienników elektronicznych wejdą w życie 1 września 2020 r.
Tab. 1. Zestawienie najważniejszych przespisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
lp. Zmiana Czego dotyczy
1. Zasady opiniowania arkuszy organizacji przedszkola przez zakładowe organizacje związkowe Doprecyzowano przepis wskazujący zasady opiniowania arkuszy organizacji pracy przedszkola przez zakładowe organizacje związkowe. Dotychczasowy przepis budził wątpliwości interpretacyjne dotyczące tego, czy zawsze należy zasięgać opinii zakładowych organizacji związkowych. Teraz opinia zakładowych organizacji związkowych będzie konieczna tylko wtedy, gdy spełnione zostaną warunki określone w art. 25¹ ust. 2 ustawy o związkach zawodowych dotyczące przedstawiania dyrektorowi przedszkola przez właściwą zakładową organizację związkową informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji na terenie danej jednostki. Jeżeli dana organizacja nie ma swojego przedstawiciela w przedszkolu, wówczas nie jest konieczne zasięganie opinii związku. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
2. Procedura dopuszczania do użytku szkolnego podręczników W ustawie o systemie oświaty w art. 22ao wprowadza się doprecyzowanie wymogów w zakresie postaci i formy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Podręcznik wydawany w postaci papierowej powinien być dostępny również w wersji cyfrowej, stanowiącej proste odwzorowanie treści zawartych w podręczniku papierowym, zamieszczonej na nośniku elektronicznym lub w internecie. Planuje się wprowadzenie tego przepisu w życie od 1 stycznia 2020 r.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 1737
 • Data ogłoszenia: 11 września 2019 r.
 • Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r., poz. 534 i 1287). Wspomniane rozporządzenie określa: 

 1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1–4, art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3–5 i art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
 2. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 1731
 • Data ogłoszenia: 10 września 2019 r.
 • Data wejścia w życie: 11 września 2019 r.

Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje, że osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe zgodnie z różnymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach, będą mogły uzyskać odpowiednio dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Tym samym będzie możliwe uznanie uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw czeladniczych w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego. Rozporządzenie wskazuje również sposób ustalania wyniku umieszczanego na dyplomie zawodowym, biorąc pod uwagę różny sposób określenia wyniku egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie oraz egzaminu czeladniczego na świadectwie czeladniczym. 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 1707
 • Data ogłoszenia: 6 września 2019 r.
 • Data wejścia w życie: 7 września 2019 r., z wyjątkiem § 85 ust. 4 i § 86 ust. 2–4, które wchodzą w życie 1 września 2020 r.

Wspomniane rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1663), które utraciło moc 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r., poz. 534 i 1287).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 1700
 • Data ogłoszenia: 5 września 2019 r.
 • Data wejścia w życie: 6 września 2019 r.

Przedmiotowe rozporządzenie określa przede wszystkim warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych. W zakresie merytorycznym opublikowane rozporządzenie przewiduje podobne rozwiązania jak dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939 i 2011), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r., poz. 534 i 1287). 
Wspomniane rozporządzenie szczegółowo omawialiśmy na łamach naszego czasopisma. 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 1692
 • Data ogłoszenia: 4 września 2019 r.
 • Data wejścia w życie: 5 września 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003., poz. 2247 oraz z 2005 r., poz. 746), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1287).  
W rozporządzeniu określono: 

 1. szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji placówkom kształcenia ustawicznego i centrom kształcenia zawodowego na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej,
 2. skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego oraz 
 3. wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 1664
 • Data ogłoszenia: 30 sierpnia 1019 r.
 • Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 10, które wchodzą w życie 1 września 2020 r.

Zupełnie nowym rozwiązaniem jest umożliwienie (dodany § 7a nowelizowanego rozporządzenia) prowadzenia przez szkoły i placówki odpowiednio księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy oraz księgi wychowanków także w postaci elektronicznej. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę księgi te będą mogły być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej (jak w przypadku dzienników elektronicznych). Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący. 
Wspomniana regulacja była również dokładnie omawiana na łamach naszego czasopisma. 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 1663
 • Data ogłoszenia: 30 sierpnia 2019 r.
 • Data wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1653 oraz z 2018 r., poz. 628), które straciło moc 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r., poz. 534 i 1287). Rozporządzenie powiela w większości rozwiązania dotychczasowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1653 oraz z 2018 r., poz. 628). W stosunku do obecnie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy