Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sprawozdanie finansowe przedszkola za rok 2017

Artykuły z czasopisma | 9 lutego 2018 | NR 87
452

Najważniejszym sprawozdaniem przedszkola jako samorządowej jednostki budżetowej jest roczne sprawozdanie finansowe przedstawiające jego sytuację finansową, finansowe wyniki działalności i przepływy pieniężne. Rzetelne i przejrzyste określenie sytuacji finansowej oraz majątkowej przedszkola należy do obowiązków nie tylko głównej księgowej, ale także dyrektora. Sprawozdanie za rok 2017 musi być sporządzone przez każde publiczne przedszkole do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego, tj. dnia zakończenia roku kalendarzowego, czyli najpóźniej do 31 marca 2018 r

 

Ostatni kwartał 2017 r. to okres, w którym rozpoczynają się prace przygotowujące do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych konieczne jest przeprowadzenie następujących czynności:

 1. ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów;
 2. porównanie sald z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych korekt;
 3. sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonanie uzgodnień.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy to prace przygotowawcze do  sporządzenia sprawozdania finansowego, drugi – sporządzenie sprawozdania finansowego oraz trzeci to prace kończące rok obrotowy.

Prace przygotowujące do sporządzenia sprawozdania  finansowego obejmują:

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku; 
 2. dokonanie wyceny składników majątku;
 3. naliczenie umorzenia amortyzacji środków trwałych;
 4. dokonanie odpisów aktualizujących należności;
 5. ustalenie wyniku finansowego;
 6. inne czynności kontrolne ksiąg rachunkowych.

 

Inwentaryzacja majątku

Najistotniejszym celem inwentaryzacji, wynikającym  m.in. z treści ustawy o rachunkowości1, jest ustalenie stanu  faktycznego oraz doprowadzenie danych ewidencji do stanów znajdujących się w naturze, a tym samym zapewnienia realności wynikających z nich informacji ekonomicznych zestawianych w sprawozdaniu finansowym (koncepcja prawdziwego i wiernego obrazu).

Ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, a więc inwentaryzacji, zgodnie z treścią ustawy dokonuje się drogą:

 1. sporządzenia spisów z natury stanu rzeczowych i pieniężnych składników aktywów,
 2. uzgodnienia sald środków pieniężnych, zwłaszcza stanów środków na rachunkach bankowych, a także należności od odbiorców,
 3. porównania danych o stanach wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z odpowiednich dokumentów źródłowych, ich analizy oraz weryfikacji.

Przedszkole przeprowadza na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzację:

 1. aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
 2. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym pożyczek, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów – drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wskazanych w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
 3. środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, jeżeli  przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

 

Wycena aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad okreś lonych w ustawie.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych2 podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych wynikających z klasyfikacji środków trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi, określonych w załączniku nr 1: „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do tej ustawy. 

 

Amortyzacja

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość środków trwałych oraz wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji. Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia wartości środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego – z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku. Ustalona metoda amortyzacji pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej. Dla wartości niematerialnych i prawnych mają zastosowanie takie same metody, jak dla środków trwałych.

 

 

Ustalanie wyniku  finansowego w jednostce budżetowej

Przedszkola publiczne obliczają wynik finansowy, stosując wariant porównawczy, a obowiązek ten wynika z przepisów ustawy oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych3.
Do ustalenia księgowego wyniku jednostki budżetowej służy konto 860 „Wynik finansowy”.
Zgodnie z opisem konta 860 „Wynik finansowy”, zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, w końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

 1. poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409;
 2. wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760;
 3. dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów oraz na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 740;
 4. kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761,
 5. obowiązkowyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy