Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sprawozdanie finansowe przedszkola za rok 2017

Artykuły z czasopisma | 9 lutego 2018 | NR 87
94

Najważniejszym sprawozdaniem przedszkola jako samorządowej jednostki budżetowej jest roczne sprawozdanie finansowe przedstawiające jego sytuację finansową, finansowe wyniki działalności i przepływy pieniężne. Rzetelne i przejrzyste określenie sytuacji finansowej oraz majątkowej przedszkola należy do obowiązków nie tylko głównej księgowej, ale także dyrektora. Sprawozdanie za rok 2017 musi być sporządzone przez każde publiczne przedszkole do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego, tj. dnia zakończenia roku kalendarzowego, czyli najpóźniej do 31 marca 2018 r

 

Ostatni kwartał 2017 r. to okres, w którym rozpoczynają się prace przygotowujące do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych konieczne jest przeprowadzenie następujących czynności:

 1. ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów;
 2. porównanie sald z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych korekt;
 3. sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonanie uzgodnień.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy to prace przygotowawcze do  sporządzenia sprawozdania finansowego, drugi – sporządzenie sprawozdania finansowego oraz trzeci to prace kończące rok obrotowy.

Prace przygotowujące do sporządzenia sprawozdania  finansowego obejmują:

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku; 
 2. dokonanie wyceny składników majątku;
 3. naliczenie umorzenia amortyzacji środków trwałych;
 4. dokonanie odpisów aktualizujących należności;
 5. ustalenie wyniku finansowego;
 6. inne czynności kontrolne ksiąg rachunkowych.

 

Inwentaryzacja majątku

Najistotniejszym celem inwentaryzacji, wynikającym  m.in. z treści ustawy o rachunkowości1, jest ustalenie stanu  faktycznego oraz doprowadzenie danych ewidencji do stanów znajdujących się w naturze, a tym samym zapewnienia realności wynikających z nich informacji ekonomicznych zestawianych w sprawozdaniu finansowym (koncepcja prawdziwego i wiernego obrazu).

Ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, a więc inwentaryzacji, zgodnie z treścią ustawy dokonuje się drogą:

 1. sporządzenia spisów z natury stanu rzeczowych i pieniężnych składników aktywów,
 2. uzgodnienia sald środków pieniężnych, zwłaszcza stanów środków na rachunkach bankowych, a także należności od odbiorców,
 3. porównania danych o stanach wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z odpowiednich dokumentów źródłowych, ich analizy oraz weryfikacji.

Przedszkole przeprowadza na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzację:

 1. aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
 2. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym pożyczek, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów – drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wskazanych w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
 3. środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, jeżeli  przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

 

Wycena aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad okreś lonych w ustawie.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy