Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

13 lutego 2018

NR 86 (Listopad 2017)

Prawo rodziców do systematycznego uzupełniania treści wychowawczych
o kwestie przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci

0 126

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa zadania przedszkola. W zadaniu 14 nakłada się na publiczne i niepubliczne przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach obowiązek systematycznego uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 

Powyższy obowiązek wynika z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego, dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U., poz. 356).

Kiedy poruszamy temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci, w pierwszej chwili mamy na myśli bezpieczeństwo fizyczne, zapobieganie wypadkom, przygotowanie się do ewentualnego ataku terrorystycznego, pożaru, powodzi i innych ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Oczywiście ze względu na coraz bardziej odczuwalną eskalację tych zagrożeń edukacja dzieci i dorosłych w tym zakresie jest niezwykle ważna, ale nie mniej ważne jest współdziałanie z rodzicami w kwestii bezpieczeństwa psychicznego dzieci, czyli przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, na które dzieci są narażone praktycznie codziennie. Przyjmuje się obecnie, iż zagrożenia społeczne odnoszą się do wszystkiego, co zagraża życiu i zdrowiu, tożsamości narodowej społeczeństw, bezpieczeństwu socjalnemu i publicznemu. Do szczególnych zagrożeń możemy zaliczyć:

  • naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności,
  • uprzedzenia kulturowe i religijne,
  • dyskryminacja wszystkich mniejszości,
  • patologie społeczne,
  • masowe migracje,
  • kryzysy demograficzne.

Wśród zagrożeń społecznych szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem staje się przestępczość zorganizowana. Wzrasta jej zasięg i wpływ, jej działania charakteryzuje brutalność i bezwzględność w celu osiągnięcia korzyści. Smutne jest to, że ofiarami tych przestępstw padają również dzieci.

Wszystkie z wymienionych powyżej sytuacji zagrażają bezpieczeństwu każdego człowieka, jednak najbardziej szkodliwym dla bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju dzieci jest to, czego one mogą doświadczać codziennie. Są to przede wszystkim patologie społeczne, naruszenie praw dziecka, których dopuszczają się niestety dorośli zajmujący się opieką i wychowaniem dzieci. Często, chociaż trudno się z tym pogodzić, zagrożeniem są sami rodzice i inni domownicy, a także źle przygotowani do pracy pedagodzy.

Rola rodziców

Wszyscy dyrektorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w wielu sprawach powinni współpracować z rodzicami. Rodzice zaś bardziej świadomi są swoich praw i oczekują ich respektowania, ale rzadziej angażują się w prace nad pop...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy