Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

13 lutego 2018

NR 86 (Listopad 2017)

Prawo rodziców do systematycznego uzupełniania treści wychowawczych
o kwestie przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci

0 576

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa zadania przedszkola. W zadaniu 14 nakłada się na publiczne i niepubliczne przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach obowiązek systematycznego uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 

POLECAMY

Powyższy obowiązek wynika z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego, dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U., poz. 356).

Kiedy poruszamy temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci, w pierwszej chwili mamy na myśli bezpieczeństwo fizyczne, zapobieganie wypadkom, przygotowanie się do ewentualnego ataku terrorystycznego, pożaru, powodzi i innych ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Oczywiście ze względu na coraz bardziej odczuwalną eskalację tych zagrożeń edukacja dzieci i dorosłych w tym zakresie jest niezwykle ważna, ale nie mniej ważne jest współdziałanie z rodzicami w kwestii bezpieczeństwa psychicznego dzieci, czyli przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, na które dzieci są narażone praktycznie codziennie. Przyjmuje się obecnie, iż zagrożenia społeczne odnoszą się do wszystkiego, co zagraża życiu i zdrowiu, tożsamości narodowej społeczeństw, bezpieczeństwu socjalnemu i publicznemu. Do szczególnych zagrożeń możemy zaliczyć:

  • naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności,
  • uprzedzenia kulturowe i religijne,
  • dyskryminacja wszystkich mniejszości,
  • patologie społeczne,
  • masowe migracje,
  • kryzysy demograficzne.

Wśród zagrożeń społecznych szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem staje się przestępczość zorganizowana. Wzrasta jej zasięg i wpływ, jej działania charakteryzuje brutalność i bezwzględność w celu osiągnięcia korzyści. Smutne jest to, że ofiarami tych przestępstw padają również dzieci.

Wszystkie z wymienionych powyżej sytuacji zagrażają bezpieczeństwu każdego człowieka, jednak najbardziej szkodliwym dla bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju dzieci jest to, czego one mogą doświadczać codziennie. Są to przede wszystkim patologie społeczne, naruszenie praw dziecka, których dopuszczają się niestety dorośli zajmujący się opieką i wychowaniem dzieci. Często, chociaż trudno się z tym pogodzić, zagrożeniem są sami rodzice i inni domownicy, a także źle przygotowani do pracy pedagodzy.

Rola rodziców

Wszyscy dyrektorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w wielu sprawach powinni współpracować z rodzicami. Rodzice zaś bardziej świadomi są swoich praw i oczekują ich respektowania, ale rzadziej angażują się w prace nad poprawą bezpieczeństwa dzieci, w szczególności jeśli zdają sobie sprawę, że zależy ono przede wszystkich od nich samych.

 

Nasze zadania wobec dzieci są jednoznacznie określone i należy zrobić
wszystko, aby dzieci były bezpieczne i prawidłowo się rozwijały.

 

W przytoczonym powyżej zadaniu przedszkola mówi się o bezpieczeństwie i harmonijnym rozwoju dzieci, a to jest osiągalne jedynie przy ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka. Celowo używam takiego określenia, ponieważ mam na myśli wszystkie osoby, z którymi dziecko styka się w domu, bo one mają mniejszy lub większy wpływ  wychowawczy na kształtowanie się charakteru i postaw każdego dziecka. Podobnie jest w przedszkolu, gdyż każda osoba pracująca z dzieckiem, nie tylko nauczyciele, oddziaływają na nie wychowawczo. To, co jest w wypełnianiu tego zadania najważniejsze, to spójność oddziaływania, gdyż tylko w ten sposób możemy osiągnąć pożądany stan harmonii rozwojowej i bezpieczeństwa dzieci. Oczywiście chodzi nam o spójność w powielaniu dobrych wzorców wychowawczych, ale nie wszyscy dorośli są świadomi popełnianych błędów, a co gorsze, kiedy próbujemy im to powiedzieć, buntują się, nie przyjmują do wiadomości naszych argumentów, nie chcą współpracować. I co wtedy?

Nasze zadania wobec dzieci są jednoznacznie określone i należy zrobić wszystko, aby dzieci były bezpieczne i prawidłowo się rozwijały. Działania, które zamierzamy podjąć w tej kwestii, powinny uzyskać akceptację rodziców. Sytuacja staje się dość niezręczna, kiedy będziemy chcieli uzyskać zgodę rodziców na zmianę ich stylu wychowawczego, oczywiście mam na myśli tych, którzy źle taktują dzieci i są tego bardziej lub mniej świadomi. Jeśli jesteśmy pewni, że nauczyciele poradzą siebie z tym zadaniem, to oczywiście powinniśmy z tego korzystać, jeżeli nie, to warto zaprosić specjalistów do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń, warsztatów, pogadanek.

Rola przedszkola

Zanim jednak sięgniemy po jakąkolwiek pomoc, warto przygotować się merytorycznie i zadać sobie pytanie, o czym powinniśmy z rodzicami porozmawiać, na co 
potrzebujemy ich zgody, o jakie treści warto uzupełnić istniejące programy lub procedury? Pomocne mogą okazać się materiały zamieszczone na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Znajduje się tam wiele poradników i broszur adresowanych do rodziców. Warto zapoznać się z tymi materiałami, zanim będziemy chcieli spotkać się z rodzic...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy