Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

22 lutego 2018

NR 84 (Wrzesień 2017)

Planowanie pracy w nowym roku szkolnym

326

Pierwsze trudy planowania organizacji pracy przedszkola dyrektorzy mają już w zasadzie za sobą. Opracowanie arkusza organizacji pracy przedszkola to nie łatwe zadanie, bowiem wielu dyrektorów spotkało się z negatywną opinią organów nadzoru pedagogicznego, co oznaczało wprowadzenie koniecznych poprawek. Najwięcej trudności przysporzyło przydzielanie nauczycielom zadań zgodnie z posiadanymi i udokumentowanymi kwalifikacjami do prowadzenia danych zajęć oraz przydzielania liczby godzin ponadwymiarowych. Co dalej?

 

POLECAMY

Planowanie organizacji pracy przedszkola

Wielu dyrektorów nadal poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, a także wielu nauczycieli pracuje w kilku placówkach, aby dopełnić etaty lub aby zrealizować potrzeby kadrowe danej placówki wynikające z kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Niektórym dyrektorom udało się zatrudnić specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale potrzeb jest znacznie więcej niż możliwości, jakie posiadają poradnie. Niemałym utrudnieniem w planowaniu organizacji pracy był krótki czas od momentu ukazania się wytycznych o opracowaniu arkuszy organizacyjnych do terminu ostatecznego oddania ich do zatwierdzenia organom prowadzącym. Dodatkowo kwestionowanie przez kuratoria kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia niektórych zajęć czy też liczby godzin zajęć przydzielanych dzieciom niepełnosprawnym wydłużały czas pracy nad opracowaniem arkuszy, co potęgowało ogromny stres dyrektorów i poczucie niemocy w przezwyciężeniu nagle pojawiających się problemów. Na pewno po wakacjach dyrektorzy z nowym zasobem sił sprostają wyznaniom organizacyjnym, a kuratoria zrozumieją problemy dyrektorów i nieco złagodzą swoje stanowisko podczas ewentualnych kontroli oceny prawidłowości zapewniania warunków i organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

 

Planowanie nadzoru pedagogicznego

Ministerstwo wyznaczając kierunki polityki oświatowej państwa, określa zakres kontroli i ewaluacji w ramach sprawowania 
nadzoru pedagogicznego nad zadaniami, jakie wykonują jednostki systemu oświaty. Dyrektorzy z uwagą analizują ministerialne priorytety i w sowich planach nadzoru wewnętrznego uwzględniają obszary wskazane przez ministerstwo.

 

Planowanie kontroli wewnętrznej

W tym roku szkolnym przedszkola publiczne i niepubliczne, które organizują naukę języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego, powinny zwrócić szczególną uwagę na organizację prawidłowości realizacji zadań z tym związanych, bowiem jest to ministerialny priorytet w ramach kontroli. Ponadto kontrolą mogą być też objęte publiczne i niepubliczne przedszkola ogólnodostępne w zakresie organizacji warunków kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Warto zauważyć, że wprowadzone zostały nowe regulacje w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w sprawie organizacji warunków kształcenia, opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych. Planując pracę w tym zakresie, warto pamiętać o zmianie niektórych zapisów, o ich uszczegółowieniu lub doprecyzowaniu regulacji obowiązujących dotychczas. Oto zakres niektórych zmian:

 • uzupełnienie przepisu przez wskazanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym dziecka zintegrowanych oddziaływań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,
 • wprowadzenie obowiązku określenia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia specjalnego do rodzaju niepełnosprawności dziecka z wykorzystaniem technologii wspomagających to kształcenie, np.: pomocnicze, adaptacyjne i rehabilitacyjne urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
 • obowiązek organizacji zajęć rewalidacyjnych dzieciom niesłyszącym lub z afazją przez uzupełnienie tych zajęć o wspomagające metody komunikacji, np. wspomaganie zdolności komunikowania się poprzez metody alternatywne, jak metoda komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Comunication) jako rodzaj zajęć rewalidacyjnych realizowanych z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • umożliwienie zaplanowania i organizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub w grupie liczącej do pięciu dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zobowiązanie zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny do uwzględnienia w nim wyników diagnozy i wniosków sformułowanych na jej podstawie, a nie tylko zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • wskazanie, aby zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem spotykał się nie rzadziej niż raz w semestrze, a nie w zależności od potrzeb,
 • umożliwienie udziału, za zgodą rodziców, innych podmiotów w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka,
 • konieczność dokonania oceny efektywności programu z uwzględnieniem wpływu czynników środowiskowych,
 • zobowiązanie dyrektora przedszkola do pisemnego zawiadamiania rodziców o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim, w sposób przyjęty w danym przedszkolu,
 • obowiązek przekazania rodzicom kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
 • obowiązek zatrudniania pomocy nauczyciela w przedszkolach specjalnych lub oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych dla dzieci z konkretnymi niepełnosprawnościami,
 • zobowiązanie dyrektora przedszkola do powierzenia prowadzenia innych zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka.

Wprowadzone zostały nowe regulacje w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w sprawie organizacji warunków kształcenia, opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych.

Przeprowadzenie procesu rekrutacji w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 po raz kolejny jest zadaniem, które ministerstwo zamierza kontrolować. Chodzi o zgodność organizacji procesu rekrutacji z przepisami prawa. Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego będzie miała miejsce w następnym półroczu, więc dyrektorzy mają trochę czasu, aby się przygotować. Ponadto rekrutacja na obecny rok szkolny już przebiegała w oparciu o nowe regulacje, więc wykonanie tego zadania nie powinno sprawić dyrektorom większych problemów.

 

Planowanie ewaluacji wewnętrznej

Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkołach i przedszkolach powinno być zgodne z kierunkami wskazanymi przez ministerstwo. W tym roku ministerstwo stawia na ewaluacje dwóch wymagań – wymagania dotyczącego nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz wymagania w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm społecznych. Ma to oczywiście związek z wprowadzeniem nowej podstawy programowej oraz szczególnego umocowania wartości wychowawczych w polskim systemie oświaty.

Planując ewaluację wewnętrzną, warto zapoznać się z nowym rozporządzeniem w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. W uzasadnieniu do rozporządzenia można przeczytać,
że wymagania zostały sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na wytyczenie kierunków działania i jednocześnie umożliwiający prowadzenie działalności, zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami szkoły lub placówki. Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły i placówki, a sposób, w jaki są realizowane poszczególne wymagania, zależy od ich autonomicznych decyzji. Zastosowanie takiego podejścia jest dobrym rozwiązaniem, gdyż pewien poziom ogólności rzeczywiście wskazuje kierunki pracy, dając możliwości uszczegółowiania w oparciu o specyfikę danej gminy, miasta, miejscowości czy konkretnej placówki.

Spełnianie wymagań będzie, tak jak dotychczas, badane w trybie nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej. Nowością w obecnym rozporządzeniu jest rezygnacja z podziału charakterystyki wymagań na poziomy podstawowy i wysoki, zapisując niezbędne działania szkół i placówek w jednej spójnej charakterystyce każdego z wymagań. Szczególną wagę przypisuje się działalności wychowawczej i profilaktycznej. Wymagania dotyczące prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych zostały opisane w taki sposób, aby szkoły i placówki mogły je realizować w zakresie rzeczywistych problemów występujących w danej szkole lub placówce, w oparciu o zdiagnozowane problemy dzieci i uczniów oraz zagrożenia występujące  w ich środowisku.

W załączniku do rozporządzenia określone zostały wymagania dla poszczególnych typów placówek. Obecnie jest ich dziewięć:

 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 3. Dzieci są aktywne.
 4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 5. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 6. Rodzice są partnerami przedszkola.
 7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
 8. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 9. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

W tym roku szkolnym ministerstwo uczyniło priorytetowymi dwa wymagania mające związek z nowymi podstawami programowymi i wspomnianym już szczególnym usytuowaniem działalności wychowawczej i profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu, podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. Planując ewaluację...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy