Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

13 lutego 2018

NR 86 (Listopad 2017)

Planowanie budżetu publicznego przedszkola na rok 2018

0 114

Sporządzenie planu finansowego przedszkola (planu finansowego jednostki budżetowej) należy do podstawowych obowiązków dyrektora publicznego przedszkola jako kierownika samorządowej jednostki budżetowej. Planowanie wydatków związanych z realizacją konkretnych zadań, które wynikają ze statutowych obowiązków każdego przedszkola, wiąże się z podejmowaniem określonych czynności w ściśle wskazanych terminach oraz stosowaniem w praktyce obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki finansowej przedszkola.

 

Opracowanie projektu planu finansowego przedszkola

Przygotowanie planu finansowego przedszkola poprzedzone jest sporządzeniem projektu tego planu. Projekt planu finansowego, a także plan finansowy należy sporządzić na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych1 w tym zakresie oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych2.

Informacja do opracowania projektu planu finansowego zawierająca dane w zakresie dochodów i wydatków budżetowych jest przekazywana dyrektorowi przedszkola przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w gminach: wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Na podstawie otrzymanych informacji dyrektor opracowuje projekt planu finansowego, w szczególności: działy, rozdziały, paragrafy, czyli podziałki klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych3.

 

Zasięganie opinii rady pedagogicznej, rady przedszkola i rady rodziców

Dyrektor zatwierdza projekt planu finansowego przedszkola, zapewniając zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej. Przekazuje go zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z projektu uchwały budżetowej, lecz nie później jednak niż do 22 grudnia 2017 r.

Projekt planu finansowego dyrektor przedkłada, zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowe4, do zaopiniowania organom przedszkola: radzie pedagogicznej, radzie przedszkola – jeśli została powołana – oraz radzie rodziców.
Jeżeli w jednostce samorządu terytorialnego została powołana do obsługi przedszkoli jednostka budżetowa  (tzw. ZEAS, OAS, ZOJO itp.), wówczas projekt planu finansowego powinien być opracowany dla każdej obsługiwanej jednostki budżetowej odrębnie. Ponadto każdy z projektów planu finansowego powinien być zatwierdzony przez kierownika danej oświatowej jednostki budżetowej (dyrektora przedszkola) i przekazany organom uprawnionym  do zaopiniowania.

 

Dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej

W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje dyrektorowi informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków. Dyrektor przedszkola, na podstawie otrzymanej informacji, dostosowuje projekt planu finansowego do uchwały budżetowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania tej informacji. Dyrektor przedszkola przekazuje plan finansowy do zaopiniowania radzie przedszkola, o ile została ona powołana. Plan finansowy stanowi podstawę gospodarki finansowej przedszkola od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Tworzenie planu finansowego

Ponieważ plan finansowy jest częścią budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to dyrektor podczas przygotowywania projektu planu finansowego ma obowiązek stosować się do wytycznych organu prowadzącego. Organ prowadzący jest związany odgórnymi, uregulowanymi w przepisach prawa, terminami w zakresie sporządzania projektu planu  finansowego oraz ostatecznego planu. Zostały one określone w ustawie o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych5. Na podstawie regulacji zawartych w wyżej przywołanych przepisach dyrektor zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania terminów wyznaczonych do wykonania określonych  czynności.

 

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego
weryfikuje projekt planu finansowego z projektem uchwały budżetowej
i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany,
informując o nich dyrektora pr
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy