Oddziały integracyjne w przedszkolach

Pod paragrafem

Oddziały integracyjne pozwalają na wspólne nauczanie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów nieposiadających takich orzeczeń. Rozwiązanie takie z pewnością stanowi dobrą lekcję tolerancji oraz wpływa na zwiększenie wrażliwości i empatii względem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Co więcej, zaletą takich oddziałów jest ich liczebność – z reguły zdecydowanie mniejsza niż oddziałów ogólnodostępnych. Poniżej wskazano najważniejsze informacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania oddziałów integracyjnych w placówkach.

Pojęcie oddziału integracyjnego

Oddział integracyjny to nie tylko potoczne określenie oddziału, w którym uczą się jednocześnie uczniowie posiadający oraz nieposiadający orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, ponieważ na potrzeby przepisów oświatowych w art. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe sformułowana została definicja legalna tego pojęcia. Jako oddział integracyjny należy rozumieć oddział przedszkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, tj. rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1309). Placówki ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe, wchodzą w skład systemu oświaty. Dzięki wyodrębnieniu oddziałów przygotowawczych w strukturze systemu oświaty przepisy prawa oświatowego mogą zawierać regulacje prawne dedykowane tworzeniu oraz funkcjonowaniu tego typu formy kształcenia specjalnego.

Czy do utworzenia oddziału integracyjnego konieczne jest przekształcenie przedszkola?

Przepisy prawa oświatowego, a dokładnie § 1 ust. 13 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.), wprost wskazują...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy