Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

26 lutego 2018

NR 77 (Grudzień 2016)

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola

549

Od 2017 r. pewnym zmianom ulegną zasady oceniania pracy nauczycieli, w tym dyrektorów przedszkoli, szczegółowo określone w nowych przepiawykonawczych.

 

POLECAMY

Ocenianie pracy nauczyciela

Wobec nauczycieli niezajmujących kierowniczych stanowisk żadnym zmianom nie ulegają ogólne zasady oceniania ich pracy, określone w przepisach art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379). Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1538) zostanie uchylone najpóźniej 2 stycznia 2017 r. W projekcie z 3 października nowego rozporządzenia o tym samym tytule MEN przewiduje obowiązywanie nowych regulacji od 1 stycznia 2017 r.

 

Wszczęcie postępowania oceniającego

Nadal oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem stażysty, dokonuje dyrektor samorządowego przedszkola zatrudniającego nauczyciela – z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego nauczyciela, kuratora oświaty, organu prowadzącego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), rady przedszkola lub rady rodziców. W przedszkolach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne osoby niż gminy procedura oceniająca jest wszczynana na wniosek nauczyciela, organu prowadzącego lub z inicjatywy dyrektora.

 

Terminy oceniania

Od poprzedniej oceny musi upłynąć co najmniej rok, zaś na sporządzenie nowej dyrektor ma trzy miesiące od złożenia wniosku. Do rocznego okresu nie wlicza się usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż miesiąc, a także (tutaj nowość) okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

 

Podstawa ustalenia oceny

Nie zmieniły się kryteria oceny pracy nauczyciela, które nadal obejmują ustalony w ramach nadzoru pedagogicznego stopień realizacji podstawowych obowiązków służbowych nauczyciela, wymienionych w art. 6 KN i art. 4 UoSO, zadań statutowych przedszkola oraz obowiązków służbowych wykonywanych w ramach obowiązującego czasu pracy, wyliczonych w art. 42 ust. 2 KN. Nowe rozporządzenie powiela wytyczne zawarte w poprzednich przepisach wykonawczych, które dyrektor powinien mieć na uwadze przy ustalaniu oceny, w tym poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć oraz zadań statutowych, zaangażowanie zawodowe nauczyciela, aktywność w doskonaleniu zawodowym, działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia czy przestrzeganie porządku pracy. Sama ocena nadal ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym według niezmienionej skali: ocena wyróżniająca, dobra, negatywna.

Nie zmieniły się kryteria oceny pracy nauczyciela, które nadal obejmują ustalony w ramach nadzoru pedagogicznego stopień realizacji podstawowych obowiązków służbowych nauczyciela, wymienionych w art. 6 KN i art. 4 UoSO, zadań statutowych przedszkola oraz obowiązków służbowych wykonywanych w ramach obowiązującego czasu pracy, wyliczonych w art. 42 ust. 2 KN.

Sporządzenie karty oceny pracy

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel ma maksymalnie trzy dni, od dnia zapoznania się z projektem oceny, na zgłoszenie pisemnych uwag.
Ocena jest sporządzana w formie pisemnej. Po zmianach treść karty oceny pracy określi nowe rozporządzenie, zaś MEN zrezygnował z ustalenia wzoru tego dokumentu. Karta zawiera następujące dane: imię (imiona) i nazwisko nauczyciela, datę i miejsce urodzenia nauczyciela, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, datę dokonania ostatniej oceny pracy, stwierdzenie uogólniające co do oceny pracy, uzasadnienie oceny pracy, datę sporządzenia oceny pracy, podpis osoby dokonującej oceny pracy, pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy. MEN uznał za zbędne zamieszczanie w karcie oceny pracy informacji o dacie rozpoczęcia pracy w danym przedszkolu oraz formie nawiązania stosunku pracy.

Oryginał karty oceny pracy jest doręczany nauczycielowi, a odpis wpinany do jego akt osobowych.

 

Postępowanie odwoławcze

W terminie 14 dni od dnia doręczenia karty oceny pracy nauczyciel niezadowolony z oceny może się odwołać do kuratora oświaty. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora przedszkola. Kurator powołuje zespół oceniający, który ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania oraz na ustalenie nowej oceny pracy (tu nowość – sporządzanej w formie karty oceny pracy, wpinanej do akt osobowych nauczyciela) lub na podtrzymanie oceny zakwestionowanej przez nauczyciela, co według nowych zasad wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Nauczycielowi nie przysługuje prawo dalszego odwoływania się od rozstrzygnięcia zespołu powołanego przez kuratora oświaty. 

 

Ocena pracy dyrektora

Przeważająca większość regulacji o ocenie pracy nauczyciela dotyczy również oceniania dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, z odrębnościami wprost wynikającymi z KN i przepisów wykonawczych.

Od 1 stycznia 2017 r. wzmocnieniu ulega rola kuratora oświaty w ocenianiu nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora lub p.o. dyrektora. Zamiast obowiązującej do 31 grudnia 2016 r. kompetencji organu prowadzącego do ustalania oceny pracy takiego nauczyciela w porozumieniu z kuratorem oświaty, wiodącą rolę w ocenianiu przejmuje kurator oświaty, zobowiązany do działania w porozumieniu z organem prowadzącym. Nadal przed ustaleniem oceny obowiązkowe pozostanie zasięganie pisemnych opinii rady przedszkola oraz zakładowych (międzyzakładowych) organizacji związkowych działających w przedszkolu.

Doprecyzowaniu ulegają kryteria oceny pracy dyrektora, poddawanej analizie pod kątem spełniania podstawowych obowiązków służbowych na stanowisku nauczyciela (art. 6 KN i art. 4 UoSO), realizowania obowiązków służbowych wykonywanych w ramach obowiązującego czasu pracy (art. 42 ust. 2 KN), zadań związanych z kierowaniem przedszkolem (art. 7 ust. 2 KN, art. 39 ust. 1, 3 i 4 UoSO). Stopień wywiązywania...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy