Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

26 lutego 2018

NR 79 (Luty 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Ile dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, zaburzenia sprzężone) może przebywać w jednej grupie przedszkolnej w niepublicznym przedszkolu?

Nie ma przepisu określającego, ile dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może być w tzw. zwykłej grupie przedszkolnej. Rozporządzenie MEN z 2011 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (z późn. zm.) określa tylko, że:

  • liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób,
  • jeśli jest to oddział przedszkolny integracyjny, to liczba dzieci w grupie powinna wynosić do 20 osób, w tym do 5 dzieci z niepełnosprawnością.

Przedszkole niepubliczne zarejestrowane w kuratorium oświaty – a więc mające uprawnienia placówki publicznej – obowiązuje przestrzeganie zapisów prawa oświatowego, które dotyczą organizacji opieki, kształcenia i wychowania dzieci. W opisanym przypadku należy także stosować przepisy rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 7 sierpnia 2015 r., poz. 1113) mówiące o obowiązku dodatkowego zatrudnienia nauczyciela wspomagającego lub specjalisty posiadającego kwalifikacje z pedagogiki specjalnej.

 

Czy w placówce przedszkolnej jest obowiązkowe prowadzenie tzw. księgi uczniów?

Księgę uczniów obowiązkowo prowadzi wyłącznie publiczna szkoła, a przedszkole nie ma takiego obowiązku, chyba że prowadzenie księgi uczniów wynika z postanowień statutu danej placówki, który musiałby także określać treść i sposób uzupełniania takiego dokumentu (§ 6 rozporządzenia MEN z dnia 
29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2014 r., poz. 1170, art. 60 ust. 1 pkt 5 i art. 84 ust. 2 pkt 5 UoSO).

 

Proszę o ocenę sytuacji: właściciel przedszkola niepublicznego i jednocześnie dyrektor dzierżawi lokal od spółki, której jest właścicielem i prezesem? Czyli podmioty tu występujące to spółka i jednoosobowa działalność? Czy nie ma tu sprzeczności prawnej?

Nie obowiązują żadne przepisy, które by wykluczały odpłatne korzystanie z mienia spółki przez przedszkole. Osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole oraz spółka posiadająca osobowość prawną (sp. z o.o.) są odrębnymi podmiotami prawa, nawet jeśli osoba prowadząca przedszkole jest jednocześnie wspólnikiem i prezesem spółki (art. 33 KC w zw. z art. 12 KSH).

 

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące urlopu dodatkowego dla nauczycieli z orzeczeniem o niepełnosprawności – stopień znaczny, a druga osoba stopień umiarkowany. Przedszkole niepubliczne, zatrudnienie na podstawie kodeksu pracy.  Czy po wykorzystaniu 10 dni roboczych (z 14 przysługujących) na turnus rehabilitacyjny nauczycielowi pozostaje jeszcze siedem dni urlopu dodatkowego (na badania i wizyty lekarskie), czy jeszcze oprócz tych siedmiu dni, kolejne cztery dni pozostałe z puli przeznaczonej na turnus rehabilitacyjny? W sumie jeszcze 11 dni?

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Ponadto osoba taka ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku oraz nielimitowane zwolnienia od pracy (w wymiarze uzależnionym od zwolnień lekarskich) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających. Pula 21 dni roboczych w roku dotyczy urlopu dodatkowego oraz wykorzystywanego zwolnienia od pracy na turnus rehabilitacyjny, co oznacza, że pracownik korzystający z 10 dni roboczych zwolnienia na turnus ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu w danym roku kalendarzowym i pozostanie do wykorzystania 1 dzień na turnus w tym samym roku (art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

 

Czy można rozliczyć z dotacji za dany rok kalendarzowy wydatek, który został opłacony 10 stycznia, a dotacja wpłynęła na konto 25 stycznia? Czy ważna jest zgodność dat, czy najpierw zgodnie z datą należy przyjąć, że pierwsza wpływa dotacja na koniec stycznia i dopiero wydatki dokonane po otrzymaniu dotacji mogą być rozliczane? Jeśli najpierw musi wpłynąć dotacja, czy w razie kontroli gmina może odrzucić korektę rozliczenia?

Wypłata części (1/12) dotacji do ostatniego dnia każdego miesiąca (w grudniu – do dnia 15 grudnia) jest jedynie czynnością techniczną (art. 90 ust. 3cUoSO), z tego względu wydatki z danego miesiąca można rozliczyć z dotacją, która wpłynęła na konto później w tym miesiącu.

 

Nauczycielka pracuje w naszym przedszkolu na 0,17 etatu. Pracuje też w innym przedszkolu na cały etat.  Została wydelegowana przez przedszkole, gdzie ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy