Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

7 maja 2018

NR 91 (Kwiecień 2018)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Czy dyrektor przedszkola niepublicznego może napisać jedno sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego na koniec roku szkolnego, podsumowujące cały rok szkolny, czy musi napisać dwa (jedno po I semestrze, a drugie po II semestrze)?

O liczbie sprawozdań z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym decydują wewnętrzne uregulowania zawarte w statucie przedszkola (lub zarządzeniu osoby prowadzącej przedszkole). Przedszkole niepubliczne jest wyłączone z wykonywania zadań nadzoru w sposób przewidziany dla przedszkoli publicznych, a określony w przepisie: art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.zm.), który nakłada na dyrektora przedszkola obowiązek przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola, oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658), który stanowi, że dyrektor przedszkola w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Model (koncepcja) wewnętrznego nadzoru pedagogicznego może przybierać różne kształty zarówno w zakresie treści merytorycznych, jak i rozwiązań organizacyjnych służących ich realizacji, natomiast jego przedmiot i zakres powinien wynikać z potrzeb przedszkola. Warto dodać, że osoba prowadząca placówkę może zdecydować o sposobie sprawowania wewnętrznego nadzoru w kształcie przyjętym w obecnie obowiązujących przepisach dla szkół i placówek publicznych, może także dokonać jego modyfikacji, dostosowując do potrzeb i możliwości swojej placówki lub ustalić całkowicie odmienny od określonego w modelu 
ministerialnym. w

 

Czy organ prowadzący może powołać członka rady pedagogicznej na funkcję p.o. dyrektora na okres 10 miesięcy, jeżeli kończy się kadencja obecnego dyrektora, czy musi przeprowadzić konkurs na to stanowisko?

Zgodnie z brzmieniem art. 63 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Przepis art. 63 ust. 12 stanowi, że w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, zgodnie z ust. 10 lub ust. 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkole, w której nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (art. 63 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe).

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). 

 

Ile dni ma dyrektor na reakcję na pismo, w którym nauczyciel zgłasza sprzeciw dotyczący nałożenia kary porządkowej upomnienia z art. 108 KP i art. 75 KN?

Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu siedmiu dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu, jeżeli wymierzenie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. Sprzeciw pracownika oznacza jego żądanie, aby ponownie rozpatrzyć sprawę, w której zastosowano wobec niego karę porządkową. W przypadku niedotrzymania siedmiodniowego terminu do wniesienia przez pracownika sprzeciwu od nałożonej kary, pracownik traci możliwość wniesienia tego sprzeciwu. Pracodawca ma 14 dni od dnia wniesienia sprzeciwu, aby go uwzględnić lub odrzucić, po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej (art. 112 §1 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). w

 

Chciałabym uzyskać informacje na temat wykazu opinii wydawanych przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z podstawą prawną, do wydawania których opinii placówka niepubliczna w postaci PPP nie ma uprawnień?

Niepubliczne poradnie nie prowadzą działalności orzeczniczej. Przepisy Prawa oświatowego stanowią, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają wyłącznie zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.
Niepubliczne poradnie mogą wydawać opinie w sprawach, które są określone w odrębnych przepisach. Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna założona zgodnie z art. 168 Prawa oświatowego oraz zatrudniająca pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych może wydawać opinie:

  • o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko sześcioletnie (art. 36 ust. 2 pkt 2 Prawa oświatowego),
  • o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku (art. 36 ust. 6 Prawa oświatowego),
  • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trud...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy