Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

4 maja 2018

NR 68 (Styczeń 2016)

Koło Ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Jak z punktu widzenia prawnego i organizacyjnego najlepiej rozwiązać zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, wynikające z zaleceń orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jakich godzinach mogą się odbywać te zajęcia, np. logopedia, SI (niepłatne), wchodzące w zakres zajęć rewalidacyjnych, które prowadzą nauczyciele specjaliści, a nie nauczyciel przedszkola? Czy zajęcia mogą się odbywać w czasie pięciu godzin realizacji podstawy programowej, jeżeli dziecko przebywa tylko te godziny w przedszkolu, czy po realizacji tych godzin?

POLECAMY

Kwestię prawną organizacji zajęć specjalistycznych oraz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego regulują:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 392),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532),
 • rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

Z zawartych tam zapisów jasno wynika, że:

 1. 1) Przedszkole ma obowiązek zapewnić:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
  • zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz innych zajęcia o charakterze terapeutycznym), o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – nieodpłatne i dobrowolne, bo są to zajęcia dodatkowe,
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne.
 2. Czas trwania zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  • z dziećmi w wieku 3–4 lat – ok. 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5–6 lat – ok. 30 minut.

Zajęcia te w przedszkolach są prowadzone dodatkowo, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

Rewalidacją określa się te formy wsparcia dziecka, które nie są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zatem, ani zajęcia specjalistyczne, ani zajęcia rewalidacyjne nie mogą odbywać się w czasie pięciu godzin realizacji podstawy programowej. Jeśli są organizowane dla dziecka za zgodą rodziców, to wyłącznie po realizacji tych godzin.

Jaki jest tok postępowania przy nowelizacji procedur w przedszkolu, jeżeli trzeba wprowadzić niewielkie zmiany związane ze zmianami prawa oświatowego?

Każda procedura powinna zostać odrębnie znowelizowana według trybu w niej określonego. Natomiast w sytuacji, gdy nie obowiązuje szczególny tryb zmian, należy je wprowadzić na zasadach takich samych, jakie dotyczą wprowadzania poszczególnych procedur. Należy także przestrzegać zasad publikowania zmian, a jeżeli nie zostały określone lub zwyczajowo przyjęte – poinformować zainteresowane osoby i organy w taki sposób, aby miały możliwość zapoznania się z ich treścią.

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy