Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

2 maja 2018

NR 70 (Marzec 2016)

Koło Ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Jak powinien obecnie wyglądać zapis o rekrutacji w statucie przedszkola?

POLECAMY

Statut publicznego przedszkola w ogóle nie musi zawierać postanowień dotyczących rekrutacji (18 stycznia 2014 r. został uchylony art. 60 ust. 1 pkt 6 UoSO nakazujący uregulowanie tego zagadnienia w statucie), ponieważ nabór w całości odbywa się na podstawie przepisów UoSO, przepisów rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, Dz. U. z 2015 r., poz. 1942 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 
z 2016 r., poz. 35.

Jakie dokumenty, uchwały, regulaminy itp. powinien prowadzić dyrektor niepublicznego punktu przedszkolnego? W placówce aktualnie są zatrudnione dwie nauczycielki przedszkola i jedna pomoc nauczyciela. Jestem właścicielką placówki i pełnię funkcję dyrektora oraz dodatkowo nauczyciela przedszkola. 
Czy w takiej placówce jest konieczny nadzór pedagogiczny?

W punkcie przedszkolnym musi być prowadzona dokumentacja pracownicza i dokumentacja przebiegu nauczania (dziennik zajęć punktu), a także gromadzona dokumentacja na potrzeby rozliczania i kontrolowania rozliczania dotacji. W tak małej placówce nie jest obowiązkowe tworzenie regulaminów wynagradzania, pracy i ZFŚS. Uchwały są podejmowane tylko w sytuacji, gdyby funkcjonowały kolegialne organy. Dyrektor jednoosobowo wydaje jedynie zarządzenia. Prowadzenie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nie jest obowiązkowe, punkt podlega natomiast nadzorowi zewnętrznemu sprawowanemu przez kuratora oświaty (art. 89a w zw. z art. 89 UoSO).

Nauczycielka wychowania przedszkolnego ma w ramach dodatkowych obowiązków prowadzenie księgi i organizację zastępstw w przedszkolu oraz układanie harmonogramu pracy nauczycieli. Przydział prac dodatkowych w przedszkolu reguluje uchwała rady pedagogicznej z sierpnia. W listopadzie nauczycielka nie otrzymała dodatku motywacyjnego i odmówiła prowadzenia zastępstw, stwierdzając, że nie będzie tego robiła za darmo. Dodatek motywacyjny nie jest przyznawany za wywiązywanie się z dodatkowych obowiązków. Każdy nauczyciel w placówce ma takie obowiązki. Czy nauczycielka mogła tak postąpić? 
Czy dyrektor może wyciągnąć konsekwencje, jeśli tak, to jakie? W jaki sposób powinien tę sytuację rozwiązać?

Nauczyciel zobowiązany jest:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych z:

 • współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
 • planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,
 • prowadzeniem obserwacji pedagogicznych,
 • współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy