Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

2 maja 2018

NR 69 (Luty 2016)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Czy nauczyciel pedagogiki specjalnej po kursie integracji sensorycznej w wymiarze 150 godzin może prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania w przedszkolu w zakresie integracji sensorycznej?

POLECAMY

Zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. z 2015 r., poz. 1264, kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada m.in. osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Rozporządzenie nie wymaga ukończenia odpowiedniej specjalizacji do prowadzonych zajęć. Nauczyciel z ukończonym kursem posiada dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na 3/25 etatu w przedszkolu przysługuje odzież ochronna BHP? 
Czy nauczycielowi przysługuje obuwie ochronne w wypadku prowadzenia zajęć poza przedszkolem (np. w ramach wczesnego wspomagania)?

Na podstawie odesłania z art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm., do nauczycieli ma zastosowanie art. 237 [7] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm., który stanowi, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z wykonywaniem niektórych czynności przez nauczyciela przedszkola (np. prace porządkowe z dziećmi lub zajęcia plastyczne) niewątpliwie odzież i obuwie nauczyciela mogą ulec co najmniej znacznemu zabrudzeniu, co zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia mu odzieży i obuwia roboczego bez względu na wymiar zatrudnienia i miejsce wykonywania pracy. W praktyce przedszkola najczęściej wyposażają nauczycieli w klapki i fartuszki. Odzież i obuwie robocze przysługują nauczycielowi zatrudnionemu na 3/25, natomiast nauczycielowi prowadzącemu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – jeśli wykonuje pracę w warunkach wskazujących, że jego odzież i obuwie mogą ulec znacznemu zabrudzeniu

Jak wygląda organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych indywidualnych i grupowych w przedszkolu? Kto może je prowadzić?

Nauczyciel musi mieć kwalifikacje nauczyciela przedszkola i ukończoną specjalność na studiach, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej 
(§ 4 w zw. z §§ 2 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. z 2015 r., poz. 1264).

Czy rada pedagogiczna przedszkola może uchwalić zmiany ramowego rozkładu dnia w przedszkolu. Jak taka uchwała powinna wyglądać?

Rada pedagogiczna nie uchwala, a jedynie opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym np. ramowy rozkład dnia przygotowany przez dyrektora lub inną wyznaczoną przez niego osobę oraz zmiany w powyższym zakresie (art. 41 ust. 2 pkt 1 UoSO).

Czy w przedszkolu publicznym, w którym nie ma grup integracyjnych, a jest dz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy