Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

7 lutego 2018

NR 89 (Luty 2018)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

Jak wyglądają po 1 stycznia 2018 r. zasady udzielania dni opieki nad dzieckiem? Czy pracownik pedagogiczny, zatrudniony w niepełnym wymiarze, ma prawo korzystać z dni opieki na godziny, czy tylko w pełnych dniach? Jak wygląda ta sprawa z pracownikiem niepedagogicznym?

Zwolnienie od pracy z tytułu wychowywania dziecka do lat 14, od 1 stycznia 2018 r. nauczycielom przysługuje na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, w wymiarze dwóch dni (bez możliwości wykorzystania tego zwolnienia w wymiarze godzinowym): art. 67e ust. 1 KN – nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownicy niepedagogiczni korzystają ze zwolnienia na podstawie przepisów Kodeksu pracy, czyli w wymiarze dwóch dni albo w wymiarze godzinowym – art. 188 k.p. 

Czy nauczyciel pracujący w przedszkolu na całym etacie (umowa na czas nieokreślony) może mieć podpisaną jeszcze jedną umowę, np. na osiem godzin jako nauczyciel języka angielskiego?

Z uwagi na wykonywanie pracy tego samego rodzaju (pracy nauczycielskiej) zawarcie z nauczycielem kolejnej umowy o pracę jest nieprawidłowe (wyrok SN z dnia 13 marca 1997 r., sygn. akt: I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494). Dodatkowe godziny powinien realizować jako godziny ponadwymiarowe w przedszkolu samorządowym (art. 35 KN) lub w innym przedszkolu wyjątkowo jako godziny nadliczbowe, z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy, zwłaszcza gdy nie znaleziono innego wykwalifikowanego nauczyciela (art. 131 § 1, art. 151 § 1 pkt 2 k.p.).

Czy dyrektor niepublicznego przedszkola specjalnego ma obowiązek zwrócić rodzicowi dziecka oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności, opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, którą rodzic przedłożył kilka lat wcześniej, umieszczając dziecko w NPS? Jak powinna wyglądać prawidłowa procedura zwrotu oryginału orzeczenia/opinii – czym i jak go zastąpić?

Nie ma przeszkód prawnych, aby na pisemny wniosek rodzica zwrócić mu oryginał dokumentu, jaki przedłożył w przedszkolu w sprawie swojego dziecka. W tym przypadku należy jednak zrobić kopię zwracanego dokumentu – poświadczoną oczywiście pieczątką „za zgodność z oryginałem” oraz pieczatką i podpisem dyrektora placówki.  

Od 1 stycznia 2018 r. uległ likwidacji dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim. Czy przepis odnosi się do nauczycieli, z którymi była zawierana umowa po 1 stycznia 2018 r.? Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony zachowuje prawo do tego dodatku?

Od 1 stycznia 2018 r. na skutek uchylenia art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwał ani nauczycielom zatr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy