Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

7 lutego 2018

NR 89 (Luty 2018)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

POLECAMY

Jak wyglądają po 1 stycznia 2018 r. zasady udzielania dni opieki nad dzieckiem? Czy pracownik pedagogiczny, zatrudniony w niepełnym wymiarze, ma prawo korzystać z dni opieki na godziny, czy tylko w pełnych dniach? Jak wygląda ta sprawa z pracownikiem niepedagogicznym?

Zwolnienie od pracy z tytułu wychowywania dziecka do lat 14, od 1 stycznia 2018 r. nauczycielom przysługuje na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, w wymiarze dwóch dni (bez możliwości wykorzystania tego zwolnienia w wymiarze godzinowym): art. 67e ust. 1 KN – nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownicy niepedagogiczni korzystają ze zwolnienia na podstawie przepisów Kodeksu pracy, czyli w wymiarze dwóch dni albo w wymiarze godzinowym – art. 188 k.p. 

Czy nauczyciel pracujący w przedszkolu na całym etacie (umowa na czas nieokreślony) może mieć podpisaną jeszcze jedną umowę, np. na osiem godzin jako nauczyciel języka angielskiego?

Z uwagi na wykonywanie pracy tego samego rodzaju (pracy nauczycielskiej) zawarcie z nauczycielem kolejnej umowy o pracę jest nieprawidłowe (wyrok SN z dnia 13 marca 1997 r., sygn. akt: I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494). Dodatkowe godziny powinien realizować jako godziny ponadwymiarowe w przedszkolu samorządowym (art. 35 KN) lub w innym przedszkolu wyjątkowo jako godziny nadliczbowe, z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy, zwłaszcza gdy nie znaleziono innego wykwalifikowanego nauczyciela (art. 131 § 1, art. 151 § 1 pkt 2 k.p.).

Czy dyrektor niepublicznego przedszkola specjalnego ma obowiązek zwrócić rodzicowi dziecka oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności, opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, którą rodzic przedłożył kilka lat wcześniej, umieszczając dziecko w NPS? Jak powinna wyglądać prawidłowa procedura zwrotu oryginału orzeczenia/opinii – czym i jak go zastąpić?

Nie ma przeszkód prawnych, aby na pisemny wniosek rodzica zwrócić mu oryginał dokumentu, jaki przedłożył w przedszkolu w sprawie swojego dziecka. W tym przypadku należy jednak zrobić kopię zwracanego dokumentu – poświadczoną oczywiście pieczątką „za zgodność z oryginałem” oraz pieczatką i podpisem dyrektora placówki.  

Od 1 stycznia 2018 r. uległ likwidacji dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim. Czy przepis odnosi się do nauczycieli, z którymi była zawierana umowa po 1 stycznia 2018 r.? Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony zachowuje prawo do tego dodatku?

Od 1 stycznia 2018 r. na skutek uchylenia art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwał ani nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim przed tym dniem, jak i od tego dnia lub później, zaś dotychczasowe uchwały organu prowadzącego o wysokości dodatku i zasadach jego przyznawania stracą moc. Przepisy przejściowe (zwłaszcza art. 135 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 dotyczący innych uprawnień socjalnych) nie przewidują zachowania prawa do tego dodatku. Nauczycieli zatrudnionych przed 1 stycznia 2018 r., którzy aktualnie pobierają taki dodatek, należy pisemnie poinformować o ww. zmianie przepisów na podstawie art. 29 § 32 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowelizacji KN. 

Czy osoba zatrudniona w przedszkolu jako pomoc nauczyciela, nieposiadająca przygotowania pedagogicznego i niemająca w przydziale czynności sprawowania samodzielnej opieki nad dziećmi, może jechać na wycieczkę jako jeden z pełnoprawnych opiekunów, tak jak inny nauczyciel?

Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.) opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, jeśli zgadza się na to dyrektor przedszkola, inna pełnoletnia osoba, w tym pracownik niepedagogiczny lub np. rodzic dziecka. W sytuacji, gdy zakres obowiązków pomocy nauczyciela nie przewiduje opieki nad dziećmi w czasie wyjść i wycieczek, zaś dyrektor uważa, że osoba ta ma wiedzę, doświadczenie lub kwalifikacje pozwalające na wykonywanie obowiązków opiekuna wycieczki, powinien uzyskać zgodę pracownika na powierzenie dodatkowych obowiązków albo dokonać wypowiedzenia zmieniającego, chyba że zadania opiekuna nie będą powierzane na okres dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym (art. 29 § 4i art. 11, art. 42 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Jeśli pomoc nauczyciela weźmie udział w wycieczce jako opiekun, będzie sprawować opiekę nad powierzonymi dziećmi w zakresie wyznaczonym przez kierownika wycieczki (kierownik wycieczki może przydzielać opiekunom takie same lub różne zakresy zadań związanych z opieką), współpracować z kierownikiem wycieczki oraz wykonywać inne zadania zlecone przez kierownik...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy